Bir Veri Deposuna Erişmek İçin Cmdlet Oluşturma

bu bölümde, bir Windows PowerShell sağlayıcı aracılığıyla depolanan verilere erişen bir cmdlet 'in nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır. bu tür bir cmdlet, Windows PowerShell çalışma zamanının Windows PowerShell sağlayıcı altyapısını kullanır ve bu nedenle, cmdlet sınıfı System. Management. Automation. pscmdlet taban sınıfından türetilmelidir.

Burada açıklanan Select-Str cmdlet 'i bir dosya veya nesne içindeki dizeleri bulabilir ve seçebilir. Dizeyi tanımlamak için kullanılan desenler, Path cmdlet 'in parametresi aracılığıyla açıkça veya parametresi aracılığıyla örtük olarak belirtilebilir Script .

cmdlet 'i, System. Management. Automation. provider. ıtentcmdletprovider'dan türetilen tüm Windows PowerShell sağlayıcıları kullanmak üzere tasarlanmıştır. Örneğin, cmdlet, Windows PowerShell tarafından belirtilen dosya sistemi sağlayıcısını veya değişken sağlayıcıyı belirtebilir. Windows PowerShell sağlayıcılarını aboutmore hakkında daha fazla bilgi için bkz. Windows PowerShell sağlayıcınızı tasarlama.

Cmdlet sınıfını tanımlama

Cmdlet oluşturma 'nın ilk adımı her zaman cmdlet 'i adlandırarak ve cmdlet 'i uygulayan .NET sınıfını bildiriyor. Bu cmdlet belirli dizeleri algılar, bu nedenle burada seçilen fiil adı System. Management. Automation. Verbscommon sınıfı tarafından tanımlanan "Select" olur. "Str" ad adı, cmdlet dizeler üzerinde hareket ettiğinden kullanılır. Aşağıdaki bildirimde, cmdlet fiilinin ve ad adının cmdlet sınıfının adında yansıtıldığını unutmayın. Onaylanan cmdlet fiilleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. cmdlet fiil adları.

bu cmdlet 'in .net sınıfının, Windows PowerShell sağlayıcı altyapısını kullanıma sunmak için Windows PowerShell çalışma zamanı tarafından ihtiyaç duyulan desteği sağladığından System. Management. Automation. pscmdlet temel sınıfından türetmeniz gerekir. bu cmdlet 'in ayrıca System. Text. Regularexpressions. Regexgibi .NET Framework normal ifade sınıflarını da kullanabileceğini unutmayın.

Aşağıdaki kod, bu Select-Str cmdlet 'in sınıf tanımıdır.

[Cmdlet(VerbsCommon.Select, "Str", DefaultParameterSetName="PatternParameterSet")]
public class SelectStringCommand : PSCmdlet

Bu cmdlet, DefaultParameterSetName sınıf bildirimine Attribute anahtar sözcüğünü ekleyerek varsayılan bir parametre kümesini tanımlar. Varsayılan parametre kümesi PatternParameterSet Script parametresi belirtilmediğinde kullanılır. Bu parametre kümesi hakkında daha fazla bilgi için Pattern Script aşağıdaki bölümdeki ve parametresi tartışmasına bakın.

Veri erişimi için parametreleri tanımlama

Bu cmdlet, kullanıcının depolanan verilere erişmesine ve bunları incelemesine izin veren çeşitli parametreleri tanımlar. Bu parametreler Path , veri deposunun konumunu, Pattern aramada kullanılacak kalıbı belirten bir parametreyi ve aramanın nasıl yapıldığını destekleyen diğer birkaç parametreyi içerir.

Not

Parametreleri tanımlamanın temelleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. komut satırı girişini Işleyen parametreler ekleme.

Yol parametresini bildirme

veri deposunu bulmak için, bu cmdlet 'in veri deposuna erişmek için tasarlanan Windows PowerShell sağlayıcıyı tanımlamak üzere bir Windows PowerShell yolu kullanması gerekir. Bu nedenle, Path sağlayıcının konumunu belirtmek için String dizisi türünde bir parametre tanımlar.

[Parameter(
      Position = 0,
      ParameterSetName = "ScriptParameterSet",
      Mandatory = true)]
[Parameter(
      Position = 0,
      ParameterSetName = "PatternParameterSet",
      ValueFromPipeline = true,
      Mandatory = true)]
      [Alias("PSPath")]
public string[] Path
{
 get { return paths; }
 set { paths = value; }
}
private string[] paths;

Bu parametrenin iki farklı parametre kümesine ait olduğunu ve bir diğer adı olduğunu unutmayın.

İki System. Management. Automation. ParameterAttribute özniteliği Path parametresinin öğesine ve öğesine ait olduğunu bildirir ScriptParameterSet PatternParameterSet . Parametre kümeleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. bir cmdlet 'e parametre kümeleri ekleme.

System. Management. Automation. Aliasattribute özniteliği PSPath parametresi için bir diğer ad bildirir Path . bu diğer adı bildirmek, Windows PowerShell sağlayıcılara erişen diğer cmdlet 'lerle tutarlılık için önerilir. Windows PowerShell yollarını aboutmore hakkında daha fazla bilgi için, Windows PowerShell nasıl çalıştığı konusunda"PowerShell yol kavramları" başlığına bakın.

Model parametresini bildirme

Aranacak desenleri belirtmek için, bu cmdlet bir Pattern dize dizisi olan bir parametre bildirir. Veri deposunda desenlerden herhangi biri bulunduğunda pozitif bir sonuç döndürülür. Bu desenlerin derlenmiş normal ifadeler dizisine veya sabit değer aramaları için kullanılan joker karakter desenlerine bir diziye derleneceğini unutmayın.

[Parameter(
      Position = 1,
      ParameterSetName = "PatternParameterSet",
      Mandatory = true)]
public string[] Pattern
{
 get { return patterns; }
 set { patterns = value; }
}
private string[] patterns;
private Regex[] regexPattern;
private WildcardPattern[] wildcardPattern;

Bu parametre belirtildiğinde, cmdlet varsayılan parametre kümesini kullanır PatternParameterSet . Bu durumda, cmdlet dizeleri seçmek için burada belirtilen desenleri kullanır. Buna karşılık, Script parametresi desenleri içeren bir komut dosyası sağlamak için de kullanılabilir. ScriptVe Pattern parametreleri iki ayrı parametre kümesi tanımlar, bu nedenle birbirini dışlarlar.

Arama desteği parametrelerini bildirme

Bu cmdlet, cmdlet 'in arama yeteneklerini değiştirmek için kullanılabilecek aşağıdaki destek parametrelerini tanımlar.

ScriptParametresi, cmdlet için alternatif bir arama mekanizması sağlamak üzere kullanılabilecek bir betik bloğu belirtir. Betik, eşleştirmek için kullanılan desenleri içermeli ve bir System. Management. Automation. PSObject nesnesi döndürüyor. Bu parametrenin Ayrıca parametre kümesini tanımlayan benzersiz parametre olduğunu unutmayın ScriptParameterSet . Windows PowerShell çalışma zamanı bu parametreyi gördüğünde yalnızca parametre kümesine ait parametreleri kullanır ScriptParameterSet .

[Parameter(
      Position = 1,
      ParameterSetName = "ScriptParameterSet",
      Mandatory = true)]
public ScriptBlock Script
{
 set { script = value; }
 get { return script; }
}
ScriptBlock script;

SimpleMatchParametresi, cmdlet 'in sağlanan desenlerle açıkça eşleşip eşleşmeyeceğini belirten bir switch parametresidir. Kullanıcı parametresini komut satırında ( true ) belirttiğinde, cmdlet, sağlanan desenleri kullanır. Parametresi belirtilmemişse ( false ), cmdlet normal ifadeler kullanır. Bu parametre için varsayılan değer false .

[Parameter]
public SwitchParameter SimpleMatch
{
 get { return simpleMatch; }
 set { simpleMatch = value; }
}
private bool simpleMatch;

CaseSensitiveParametresi, büyük/küçük harfe duyarlı aramanın gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini belirten bir switch parametresidir. Kullanıcı parametresini komut satırında ( true ) belirttiğinde, cmdlet, desenleri karşılaştırırken büyük ve küçük harfli karakterleri denetler. Parametresi belirtilmemişse ( false ), cmdlet büyük harf ve küçük harf ayrımı yapmaz. Örneğin, "dosyam" ve "dosyam" her ikisi de pozitif isabet olarak döndürülür. Bu parametre için varsayılan değer false .

[Parameter]
public SwitchParameter CaseSensitive
{
 get { return caseSensitive; }
 set { caseSensitive = value; }
}
private bool caseSensitive;

ExcludeVe Include parametreleri, aramanın açıkça dışlandığı veya aramadan dahil edilen öğeleri belirler. Varsayılan olarak, cmdlet veri deposundaki tüm öğeleri arar. Bununla birlikte, cmdlet tarafından gerçekleştirilen aramayı sınırlamak için bu parametreler, aramaya dahil edilecek veya atlanacaktır öğeleri açıkça belirtmek için kullanılabilir.

[Parameter]
public SwitchParameter CaseSensitive
{
 get { return caseSensitive; }
 set { caseSensitive = value; }
}
private bool caseSensitive;
[Parameter]
[ValidateNotNullOrEmpty]
public string[] Include
{
 get
 {
  return includeStrings;
 }
 set
 {
  includeStrings = value;

  this.include = new WildcardPattern[includeStrings.Length];
  for (int i = 0; i < includeStrings.Length; i++)
  {
   this.include[i] = new WildcardPattern(includeStrings[i], WildcardOptions.IgnoreCase);
  }
 }
}

internal string[] includeStrings = null;
internal WildcardPattern[] include = null;

Parametre kümelerini bildirme

Bu cmdlet, ScriptParameterSet PatternParameterSet veri erişiminde kullanılan iki parametre kümesinin adları olarak iki parametre kümesi (ve varsayılan olan) kullanır. PatternParameterSet Varsayılan parametre kümesidir ve Pattern parametresi belirtildiğinde kullanılır. ScriptParameterSet Kullanıcı parametresi aracılığıyla alternatif bir arama mekanizması belirttiğinde kullanılır Script . Parametre kümeleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. bir cmdlet 'e parametre kümeleri ekleme.

Giriş Işleme yöntemlerini geçersiz kılma

Cmdlet 'ler System. Management. Automation. PSCmdlet sınıfı için bir veya daha fazla giriş işleme yöntemlerinden birini geçersiz kılmalıdır. Giriş işleme yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Ilk cmdlet dosyanızı oluşturma.

Bu cmdlet, başlangıçtaki bir derlenmiş normal ifadeler dizisi oluşturmak için System. Management. Automation. cmdlet. BeginProcessing yöntemini geçersiz kılar. Bu, basit eşleştirme kullanmayan aramalar sırasında performansı artırır.

protected override void BeginProcessing()
{
 WriteDebug("Validating patterns.");
 if (patterns != null)
 {
  foreach(string pattern in patterns)
  {
   if (pattern == null)
   ThrowTerminatingError(new ErrorRecord(
              new ArgumentNullException(
              "Search pattern cannot be null."),
              "NullSearchPattern",
              ErrorCategory.InvalidArgument,
              pattern)
              );
  }

  WriteVerbose("Search pattern(s) are valid.");

  // If a simple match is not specified, then
  // compile the regular expressions once.
  if (!simpleMatch)
  {
   WriteDebug("Compiling search regular expressions.");

   RegexOptions regexOptions = RegexOptions.Compiled;
   if (!caseSensitive)
     regexOptions |= RegexOptions.Compiled;
   regexPattern = new Regex[patterns.Length];

   for (int i = 0; i < patterns.Length; i++)
   {
    try
    {
     regexPattern[i] = new Regex(patterns[i], regexOptions);
    }
    catch (ArgumentException ex)
    {
     ThrowTerminatingError(new ErrorRecord(
            ex,
            "InvalidRegularExpression",
            ErrorCategory.InvalidArgument,
            patterns[i]
           ));
    }
   } //Loop through patterns to create RegEx objects.

   WriteVerbose("Pattern(s) compiled into regular expressions.");
  }// If not a simple match.

  // If a simple match is specified, then compile the
  // wildcard patterns once.
  else
  {
   WriteDebug("Compiling search wildcards.");

   WildcardOptions wildcardOptions = WildcardOptions.Compiled;

   if (!caseSensitive)
   {
    wildcardOptions |= WildcardOptions.IgnoreCase;
   }

   wildcardPattern = new WildcardPattern[patterns.Length];
   for (int i = 0; i < patterns.Length; i++)
   {
    wildcardPattern[i] =
           new WildcardPattern(patterns[i], wildcardOptions);
   }

   WriteVerbose("Pattern(s) compiled into wildcard expressions.");
  }// If match is a simple match.
 }// If valid patterns are available.
}// End of function BeginProcessing().

Bu cmdlet Ayrıca, kullanıcının komut satırında yaptığı dize seçimlerini işlemek için System. Management. Automation. cmdlet. ProcessRecord metodunu geçersiz kılar. Bir özel matchString yöntemi çağırarak, dize seçiminin sonuçlarını özel bir nesne biçiminde yazar.

protected override void ProcessRecord()
{
 UInt64 lineNumber = 0;
 MatchInfo result;
 ArrayList nonMatches = new ArrayList();

 // Walk the list of paths and search the contents for
 // any of the specified patterns.
 foreach (string psPath in paths)
 {
  // Once the filepaths are expanded, we may have more than one
  // path, so process all referenced paths.
  foreach(PathInfo path in
      SessionState.Path.GetResolvedPSPathFromPSPath(psPath)
      )
  {
   WriteVerbose("Processing path " + path.Path);

   // Check if the path represents one of the items to be
   // excluded. If so, continue to next path.
   if (!MeetsIncludeExcludeCriteria(path.ProviderPath))
     continue;

   // Get the content reader for the item(s) at the
   // specified path.
   Collection<IContentReader> readerCollection = null;
   try
   {
    readerCollection =
          this.InvokeProvider.Content.GetReader(path.Path);
   }
   catch (PSNotSupportedException ex)
   {
    WriteError(new ErrorRecord(ex,
          "ContentAccessNotSupported",
          ErrorCategory.NotImplemented,
          path.Path)
          );
    return;
   }

   foreach(IContentReader reader in readerCollection)
   {
    // Reset the line number for this path.
    lineNumber = 0;

    // Read in a single block (line in case of a file)
    // from the object.
    IList items = reader.Read(1);

    // Read and process one block(line) at a time until
    // no more blocks(lines) exist.
    while (items != null && items.Count == 1)
    {
     // Increment the line number each time a line is
     // processed.
     lineNumber++;

     String message = String.Format("Testing line {0} : {1}",
                    lineNumber, items[0]);

     WriteDebug(message);

     result = SelectString(items[0]);

     if (result != null)
     {
      result.Path = path.Path;
      result.LineNumber = lineNumber;

      WriteObject(result);
     }
     else
     {
      // Add the block(line) that did not match to the
      // collection of non matches , which will be stored
      // in the SessionState variable $NonMatches
      nonMatches.Add(items[0]);
     }

     // Get the next line from the object.
     items = reader.Read(1);

    }// While loop for reading one line at a time.
   }// Foreach loop for reader collection.
  }// Foreach loop for processing referenced paths.
 }// Foreach loop for walking of path list.

 // Store the list of non-matches in the
 // session state variable $NonMatches.
 try
 {
  this.SessionState.PSVariable.Set("NonMatches", nonMatches);
 }
 catch (SessionStateUnauthorizedAccessException ex)
 {
  WriteError(new ErrorRecord(ex,
        "CannotWriteVariableNonMatches",
        ErrorCategory.InvalidOperation,
        nonMatches)
       );
 }

}// End of protected override void ProcessRecord().

Içeriğe erişme

cmdlet 'nizin, verilere erişebilmesi için Windows PowerShell yol tarafından belirtilen sağlayıcıyı açması gerekir. Çalışma için System. Management. Automation. SessionState nesnesi sağlayıcıya erişim için kullanılır, ancak cmdlet 'in System. Management. Automation. pscmdlet. ınvokeprovider * özelliği sağlayıcıyı açmak için kullanılır. İçeriğe erişim, belirtilen sağlayıcı için System. Management. Automation. Providerintrinsics nesnesinin alınması yoluyla sağlanır.

Bu örnek Select-Str cmdlet 'i, taramanın içeriğini göstermek için System. Management. Automation. Providerintrinsics. Content * özelliğini kullanır. daha sonra, gerekli Windows PowerShell yolunu geçirerek System. Management. Automation. Contentcmdletproviderintrinsics. getreader * metodunu çağırabilir.

Kod Örneği

Aşağıdaki kod bu Select-Str cmdlet 'inin bu sürümünün uygulamasını gösterir. bu kodun cmdlet sınıfını, cmdlet tarafından kullanılan özel yöntemleri ve cmdlet 'i kaydetmek için kullanılan Windows PowerShell ek bileşen kodunu içerdiğini unutmayın. Cmdlet 'i kaydetme hakkında daha fazla bilgi için bkz. cmdlet oluşturma.

//
// Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.
//
// THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF
// ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
// THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A
// PARTICULAR PURPOSE.
//
using System;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Collections;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Management.Automation;
using System.Management.Automation.Provider;
using System.ComponentModel;

namespace Microsoft.Samples.PowerShell.Commands
{
 #region SelectStringCommand
 /// <summary>
 /// This cmdlet searches through PSObjects for particular patterns.
 /// </summary>
 /// <remarks>
 /// This cmdlet can be used to search any object, such as a file or a
 /// variable, whose provider exposes methods for reading and writing
 /// content.
 /// </remarks>
 [Cmdlet(VerbsCommon.Select, "Str", DefaultParameterSetName="PatternParameterSet")]
 public class SelectStringCommand : PSCmdlet
 {
  #region Parameters
  /// <summary>
  /// Declare a Path parameter that specifies where the data is stored.
  /// This parameter must specify a PowerShell that indicates the
  /// PowerShell provider that is used to access the objects to be
  /// searched for matching patterns. This parameter should also have
  /// a PSPath alias to provide consistency with other cmdlets that use
  /// PowerShell providers.
  /// </summary>
  /// <value>Path of the object(s) to search.</value>
  [Parameter(
        Position = 0,
        ParameterSetName = "ScriptParameterSet",
        Mandatory = true)]
  [Parameter(
        Position = 0,
        ParameterSetName = "PatternParameterSet",
        ValueFromPipeline = true,
        Mandatory = true)]
        [Alias("PSPath")]
  public string[] Path
  {
   get { return paths; }
   set { paths = value; }
  }
  private string[] paths;

  /// <summary>
  /// Declare a Pattern parameter that specifies the pattern(s)
  /// used to find matching patterns in the string representation
  /// of the objects. A positive result will be returned
  /// if any of the patterns are found in the objects.
  /// </summary>
  /// <remarks>
  /// The patterns will be compiled into an array of wildcard
  /// patterns for a simple match (literal string matching),
  /// or the patterns will be converted into an array of compiled
  /// regular expressions.
  /// </remarks>
  /// <value>Array of patterns to search.</value>
  [Parameter(
        Position = 1,
        ParameterSetName = "PatternParameterSet",
        Mandatory = true)]
  public string[] Pattern
  {
   get { return patterns; }
   set { patterns = value; }
  }
  private string[] patterns;
  private Regex[] regexPattern;
  private WildcardPattern[] wildcardPattern;

  /// <summary>
  /// Declare a Script parameter that specifies a script block
  /// that is called to perform the matching operations
  /// instead of the matching performed by the cmdlet.
  /// </summary>
  /// <value>Script block that will be called for matching</value>
  [Parameter(
        Position = 1,
        ParameterSetName = "ScriptParameterSet",
        Mandatory = true)]
  public ScriptBlock Script
  {
   set { script = value; }
   get { return script; }
  }
  ScriptBlock script;

  /// <summary>
  /// Declare a switch parameter that specifies if the pattern(s) are used
  /// literally. If not (default), searching is
  /// done using regular expressions.
  /// </summary>
  /// <value>If True, a literal pattern is used.</value>
  [Parameter]
  public SwitchParameter SimpleMatch
  {
   get { return simpleMatch; }
   set { simpleMatch = value; }
  }
  private bool simpleMatch;

  /// <summary>
  /// Declare a switch parameter that specifies if a case-sensitive
  /// search is performed. If not (default), a case-insensitive search
  /// is performed.
  /// </summary>
  /// <value>If True, a case-sensitive search is made.</value>
  [Parameter]
  public SwitchParameter CaseSensitive
  {
   get { return caseSensitive; }
   set { caseSensitive = value; }
  }
  private bool caseSensitive;

  /// <summary>
  /// Declare an Include parameter that species which
  /// specific items are searched. When this parameter
  /// is used, items that are not listed here are omitted
  /// from the search.
  /// </summary>
  [Parameter]
  [ValidateNotNullOrEmpty]
  public string[] Include
  {
   get
   {
    return includeStrings;
   }
   set
   {
    includeStrings = value;

    this.include = new WildcardPattern[includeStrings.Length];
    for (int i = 0; i < includeStrings.Length; i++)
    {
     this.include[i] = new WildcardPattern(includeStrings[i], WildcardOptions.IgnoreCase);
    }
   }
  }

  internal string[] includeStrings = null;
  internal WildcardPattern[] include = null;

  /// <summary>
  /// Declare an Exclude parameter that species which
  /// specific items are omitted from the search.
  /// </summary>
  ///
  [Parameter]
  [ValidateNotNullOrEmpty]
  public string[] Exclude
  {
   get
   {
    return excludeStrings;
   }
   set
   {
    excludeStrings = value;

    this.exclude = new WildcardPattern[excludeStrings.Length];
    for (int i = 0; i < excludeStrings.Length; i++)
    {
     this.exclude[i] = new WildcardPattern(excludeStrings[i], WildcardOptions.IgnoreCase);
    }
   }
  }
  internal string[] excludeStrings;
  internal WildcardPattern[] exclude;

  #endregion Parameters

  #region Overrides
  /// <summary>
  /// If regular expressions are used for pattern matching,
  /// then build an array of compiled regular expressions
  /// at startup. This increases performance during scanning
  /// operations when simple matching is not used.
  /// </summary>
  protected override void BeginProcessing()
  {
   WriteDebug("Validating patterns.");
   if (patterns != null)
   {
    foreach(string pattern in patterns)
    {
     if (pattern == null)
     ThrowTerminatingError(new ErrorRecord(
                new ArgumentNullException(
                "Search pattern cannot be null."),
                "NullSearchPattern",
                ErrorCategory.InvalidArgument,
                pattern)
                );
    }

    WriteVerbose("Search pattern(s) are valid.");

    // If a simple match is not specified, then
    // compile the regular expressions once.
    if (!simpleMatch)
    {
     WriteDebug("Compiling search regular expressions.");

     RegexOptions regexOptions = RegexOptions.Compiled;
     if (!caseSensitive)
       regexOptions |= RegexOptions.Compiled;
     regexPattern = new Regex[patterns.Length];

     for (int i = 0; i < patterns.Length; i++)
     {
      try
      {
       regexPattern[i] = new Regex(patterns[i], regexOptions);
      }
      catch (ArgumentException ex)
      {
       ThrowTerminatingError(new ErrorRecord(
              ex,
              "InvalidRegularExpression",
              ErrorCategory.InvalidArgument,
              patterns[i]
             ));
      }
     } //Loop through patterns to create RegEx objects.

     WriteVerbose("Pattern(s) compiled into regular expressions.");
    }// If not a simple match.

    // If a simple match is specified, then compile the
    // wildcard patterns once.
    else
    {
     WriteDebug("Compiling search wildcards.");

     WildcardOptions wildcardOptions = WildcardOptions.Compiled;

     if (!caseSensitive)
     {
      wildcardOptions |= WildcardOptions.IgnoreCase;
     }

     wildcardPattern = new WildcardPattern[patterns.Length];
     for (int i = 0; i < patterns.Length; i++)
     {
      wildcardPattern[i] =
             new WildcardPattern(patterns[i], wildcardOptions);
     }

     WriteVerbose("Pattern(s) compiled into wildcard expressions.");
    }// If match is a simple match.
   }// If valid patterns are available.
  }// End of function BeginProcessing().

  /// <summary>
  /// Process the input and search for the specified patterns.
  /// </summary>
  protected override void ProcessRecord()
  {
   UInt64 lineNumber = 0;
   MatchInfo result;
   ArrayList nonMatches = new ArrayList();

   // Walk the list of paths and search the contents for
   // any of the specified patterns.
   foreach (string psPath in paths)
   {
    // Once the filepaths are expanded, we may have more than one
    // path, so process all referenced paths.
    foreach(PathInfo path in
        SessionState.Path.GetResolvedPSPathFromPSPath(psPath)
        )
    {
     WriteVerbose("Processing path " + path.Path);

     // Check if the path represents one of the items to be
     // excluded. If so, continue to next path.
     if (!MeetsIncludeExcludeCriteria(path.ProviderPath))
       continue;

     // Get the content reader for the item(s) at the
     // specified path.
     Collection<IContentReader> readerCollection = null;
     try
     {
      readerCollection =
            this.InvokeProvider.Content.GetReader(path.Path);
     }
     catch (PSNotSupportedException ex)
     {
      WriteError(new ErrorRecord(ex,
            "ContentAccessNotSupported",
            ErrorCategory.NotImplemented,
            path.Path)
            );
      return;
     }

     foreach(IContentReader reader in readerCollection)
     {
      // Reset the line number for this path.
      lineNumber = 0;

      // Read in a single block (line in case of a file)
      // from the object.
      IList items = reader.Read(1);

      // Read and process one block(line) at a time until
      // no more blocks(lines) exist.
      while (items != null && items.Count == 1)
      {
       // Increment the line number each time a line is
       // processed.
       lineNumber++;

       String message = String.Format("Testing line {0} : {1}",
                      lineNumber, items[0]);

       WriteDebug(message);

       result = SelectString(items[0]);

       if (result != null)
       {
        result.Path = path.Path;
        result.LineNumber = lineNumber;

        WriteObject(result);
       }
       else
       {
        // Add the block(line) that did not match to the
        // collection of non matches , which will be stored
        // in the SessionState variable $NonMatches
        nonMatches.Add(items[0]);
       }

       // Get the next line from the object.
       items = reader.Read(1);

      }// While loop for reading one line at a time.
     }// Foreach loop for reader collection.
    }// Foreach loop for processing referenced paths.
   }// Foreach loop for walking of path list.

   // Store the list of non-matches in the
   // session state variable $NonMatches.
   try
   {
    this.SessionState.PSVariable.Set("NonMatches", nonMatches);
   }
   catch (SessionStateUnauthorizedAccessException ex)
   {
    WriteError(new ErrorRecord(ex,
          "CannotWriteVariableNonMatches",
          ErrorCategory.InvalidOperation,
          nonMatches)
         );
   }

  }// End of protected override void ProcessRecord().
  #endregion Overrides

  #region PrivateMethods
  /// <summary>
  /// Check for a match using the input string and the pattern(s)
  /// specified.
  /// </summary>
  /// <param name="input">The string to test.</param>
  /// <returns>MatchInfo object containing information about
  /// result of a match</returns>
  private MatchInfo SelectString(object input)
  {
   string line = null;

   try
   {
    // Convert the object to a string type
    // safely using language support methods
    line = (string)LanguagePrimitives.ConvertTo(
                          input,
                          typeof(string)
                          );
    line = line.Trim(' ','\t');
   }
   catch (PSInvalidCastException ex)
   {
    WriteError(new ErrorRecord(
          ex,
          "CannotCastObjectToString",
          ErrorCategory.InvalidOperation,
          input)
          );

    return null;
   }

   MatchInfo result = null;

   // If a scriptblock has been specified, call it
   // with the path for processing. It will return
   // one object.
   if (script != null)
   {
    WriteDebug("Executing script block.");

    Collection<PSObject> psObjects =
               script.Invoke(
                      line,
                      simpleMatch,
                      caseSensitive
                     );

    foreach (PSObject psObject in psObjects)
    {
     if (LanguagePrimitives.IsTrue(psObject))
     {
      result = new MatchInfo();
      result.Line = line;
      result.IgnoreCase = !caseSensitive;

      break;
     } //End of If.
    } //End ForEach loop.
   } // End of If if script exists.

   // If script block exists, see if this line matches any
   // of the match patterns.
   else
   {
    int patternIndex = 0;

    while (patternIndex < patterns.Length)
    {
     if ((simpleMatch &&
       wildcardPattern[patternIndex].IsMatch(line))
       || (regexPattern != null
       && regexPattern[patternIndex].IsMatch(line))
       )
     {
      result = new MatchInfo();
      result.IgnoreCase = !caseSensitive;
      result.Line = line;
      result.Pattern = patterns[patternIndex];

      break;
     }

     patternIndex++;

    }// While loop through patterns.
   }// Else for no script block specified.

   return result;

  }// End of SelectString

  /// <summary>
  /// Check whether the supplied name meets the include/exclude criteria.
  /// That is - it's on the include list if the include list was
  /// specified, and not on the exclude list if the exclude list was specified.
  /// </summary>
  /// <param name="path">path to validate</param>
  /// <returns>True if the path is acceptable.</returns>
  private bool MeetsIncludeExcludeCriteria(string path)
  {
   bool ok = false;

   // See if the file is on the include list.
   if (this.include != null)
   {
    foreach (WildcardPattern patternItem in this.include)
    {
     if (patternItem.IsMatch(path))
     {
      ok = true;
      break;
     }
    }
   }
   else
   {
    ok = true;
   }

   if (!ok)
     return false;

   // See if the file is on the exclude list.
   if (this.exclude != null)
   {
    foreach (WildcardPattern patternItem in this.exclude)
    {
     if (patternItem.IsMatch(path))
     {
      ok = false;
      break;
     }
    }
   }

   return ok;
  } //MeetsIncludeExcludeCriteria
  #endregion Private Methods

 }// class SelectStringCommand

 #endregion SelectStringCommand

 #region MatchInfo

 /// <summary>
 /// Class representing the result of a pattern/literal match
 /// that is passed through the pipeline by the Select-Str cmdlet.
 /// </summary>
 public class MatchInfo
 {
  /// <summary>
  /// Indicates if the match was done ignoring case.
  /// </summary>
  /// <value>True if case was ignored.</value>
  public bool IgnoreCase
  {
   get { return ignoreCase; }
   set { ignoreCase = value; }
  }
  private bool ignoreCase;

  /// <summary>
  /// Specifies the number of the matching line.
  /// </summary>
  /// <value>The number of the matching line.</value>
  public UInt64 LineNumber
  {
   get { return lineNumber; }
   set { lineNumber = value; }
  }
  private UInt64 lineNumber;

  /// <summary>
  /// Specifies the text of the matching line.
  /// </summary>
  /// <value>The text of the matching line.</value>
  public string Line
  {
   get { return line; }
   set { line = value; }
  }
  private string line;

  /// <summary>
  /// Specifies the full path of the object(file) containing the
  /// matching line.
  /// </summary>
  /// <remarks>
  /// It will be "inputStream" if the object came from the input
  /// stream.
  /// </remarks>
  /// <value>The path name</value>
  public string Path
  {
   get { return path; }
   set
   {
    pathSet = true;
    path = value;
   }
  }
  private string path;
  private bool pathSet;

  /// <summary>
  /// Specifies the pattern that was used in the match.
  /// </summary>
  /// <value>The pattern string</value>
  public string Pattern
  {
   get { return pattern; }
   set { pattern = value; }
  }
  private string pattern;

  private const string MatchFormat = "{0}:{1}:{2}";

  /// <summary>
  /// Returns the string representation of this object. The format
  /// depends on whether a path has been set for this object or
  /// not.
  /// </summary>
  /// <remarks>
  /// If the path component is set, as would be the case when
  /// matching in a file, ToString() returns the path, line
  /// number and line text. If path is not set, then just the
  /// line text is presented.
  /// </remarks>
  /// <returns>The string representation of the match object.</returns>
  public override string ToString()
  {
   if (pathSet)
     return String.Format(
     System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture,
     MatchFormat,
     this.path,
     this.lineNumber,
     this.line
     );
   else
     return this.line;
  }
 }// End class MatchInfo

 #endregion

 #region PowerShell snap-in

 /// <summary>
 /// Create a PowerShell snap-in for the Select-Str cmdlet.
 /// </summary>
 [RunInstaller(true)]
 public class SelectStringPSSnapIn : PSSnapIn
 {
  /// <summary>
  /// Create an instance of the SelectStrPSSnapin class.
  /// </summary>
  public SelectStringPSSnapIn()
      : base()
  {
  }

  /// <summary>
  /// Specify the name of the PowerShell snap-in.
  /// </summary>
  public override string Name
  {
   get
   {
    return "SelectStrPSSnapIn";
   }
  }

  /// <summary>
  /// Specify the vendor of the PowerShell snap-in.
  /// </summary>
  public override string Vendor
  {
   get
   {
    return "Microsoft";
   }
  }

  /// <summary>
  /// Specify the localization resource information for the vendor.
  /// Use the format: SnapinName,VendorName.
  /// </summary>
  public override string VendorResource
  {
   get
   {
    return "SelectStrSnapIn,Microsoft";
   }
  }

  /// <summary>
  /// Specify the description of the PowerShell snap-in.
  /// </summary>
  public override string Description
  {
   get
    {
     return "This is a PowerShell snap-in for the Select-Str cmdlet.";
    }
  }

  /// <summary>
  /// Specify the localization resource information for the description.
  /// Use the format: SnapinName,Description.

  /// </summary>
  public override string DescriptionResource
  {
   get
   {
     return "SelectStrSnapIn,This is a PowerShell snap-in for the Select-Str cmdlet.";
   }
  }
 }
 #endregion PowerShell snap-in

} //namespace Microsoft.Samples.PowerShell.Commands;

Cmdlet 'ı oluşturma

bir cmdlet uygulandıktan sonra, Windows PowerShell bir Windows PowerShell ek bileşeni aracılığıyla kaydetmeniz gerekir. Cmdlet 'leri kaydetme hakkında daha fazla bilgi için bkz. cmdlet 'leri, sağlayıcıları ve ana bilgisayar uygulamalarını kaydetme.

Cmdlet 'ı test etme

cmdlet 'unuz Windows PowerShell kaydedildiğinde, komut satırında çalıştırarak test edebilirsiniz. Örnek Select-Str cmdlet 'ini test etmek için aşağıdaki yordam kullanılabilir.

 1. Windows PowerShell başlatın ve ".net" ifadesiyle satır oluşumları için notlar dosyasında arama yapın. Yolun adı etrafında tırnak işaretlerinin yalnızca, yol birden fazla sözcükten oluşuyorsa gerekli olduğunu unutmayın.

  select-str -Path "notes" -Pattern ".NET" -SimpleMatch=$false
  

  Aşağıdaki çıktı görüntülenir.

  IgnoreCase  : True
  LineNumber  : 8
  Line     : Because Windows PowerShell works directly with .NET objects, there is often a .NET object
  Path     : C:\PowerShell-Progs\workspace\Samples\SelectStr\notes
  Pattern   : .NET
  IgnoreCase  : True
  LineNumber  : 21
  Line     : You should normally define the class for a cmdlet in a .NET namespace
  Path     : C:\PowerShell-Progs\workspace\Samples\SelectStr\notes
  Pattern   : .NET
  
 2. Notlar dosyasında, "Over" kelimesiyle ve ardından başka bir metinle birlikte satır oluşumları için arama yapın. SimpleMatchParametresi varsayılan değerini kullanıyor false . Parametresi olarak ayarlandığı için arama büyük/küçük harfe duyarlıdır CaseSensitive false .

  select-str -Path notes -Pattern "over*" -SimpleMatch -CaseSensitive:$false
  

  Aşağıdaki çıktı görüntülenir.

  IgnoreCase  : True
  LineNumber  : 45
  Line     : Override StopProcessing
  Path     : C:\PowerShell-Progs\workspace\Samples\SelectStr\notes
  Pattern   : over*
  IgnoreCase  : True
  LineNumber  : 49
  Line     : overriding the StopProcessing method
  Path     : C:\PowerShell-Progs\workspace\Samples\SelectStr\notes
  Pattern   : over*
  
 3. Desenler olarak normal bir ifade kullanarak notlar dosyasında arama yapın. Cmdlet 'i, parantez içine alınmış alfabetik karakterleri ve boş boşlukları arar.

  select-str -Path notes -Pattern "\([A-Za-z:blank:]" -SimpleMatch:$false
  

  Aşağıdaki çıktı görüntülenir.

  IgnoreCase  : True
  LineNumber  : 1
  Line     : Advisory Guidelines (Consider Following)
  Path     : C:\PowerShell-Progs\workspace\Samples\SelectStr\notes
  Pattern   : \([A-Za-z:blank:]
  IgnoreCase  : True
  LineNumber  : 53
  Line     : If your cmdlet has objects that are not disposed of (written to the pipeline)
  Path     : C:\PowerShell-Progs\workspace\Samples\SelectStr\notes
  Pattern   : \([A-Za-z:blank:]
  
 4. "Parameter" sözcüğünün oluşumları için notlar dosyasında büyük/küçük harfe duyarlı arama gerçekleştirin.

  select-str -Path notes -Pattern Parameter -CaseSensitive
  

  Aşağıdaki çıktı görüntülenir.

  IgnoreCase  : False
  LineNumber  : 6
  Line     : Support an InputObject Parameter
  Path     : C:\PowerShell-Progs\workspace\Samples\SelectStr\notes
  Pattern   : Parameter
  IgnoreCase  : False
  LineNumber  : 30
  Line     : Support Force Parameter
  Path     : C:\PowerShell-Progs\workspace\Samples\SelectStr\notes
  Pattern   : Parameter
  
 5. 0 ile 9 arasında sayısal değerlere sahip değişkenler için Windows PowerShell ile gönderilen değişken sağlayıcıda arama yapın.

  select-str -Path * -Pattern "[0-9]"
  

  Aşağıdaki çıktı görüntülenir.

  IgnoreCase  : True
  LineNumber  : 1
  Line     : 64
  Path     : Variable:\MaximumHistoryCount
  Pattern   : [0-9]
  
 6. "POS" dizesinin SelectStrCommandSample. cs dosyasını aramak için bir betik bloğu kullanın. Betik için cmatch işlevi, büyük/küçük harfe duyarsız bir model eşleşmesi gerçekleştirir.

  select-str -Path "SelectStrCommandSample.cs" -Script { if ($args[0] -cmatch "Pos"){ return $true } return $false }
  

  Aşağıdaki çıktı görüntülenir.

  IgnoreCase  : True
  LineNumber  : 37
  Line     :  Position = 0.
  Path     : C:\PowerShell-Progs\workspace\Samples\SelectStr\SelectStrCommandSample.cs
  Pattern   :
  

Ayrıca Bkz.

Windows PowerShell Cmdlet 'i oluşturma

Ilk cmdlet dosyanızı oluşturma

Sistemi Değiştiren bir Cmdlet Oluşturma

Windows PowerShell sağlayıcınızı tasarlama

Windows PowerShell nasıl kullanılır?

Cmdlet 'Leri, sağlayıcıları ve ana bilgisayar uygulamalarını kaydetme

Windows PowerShell SDK’sı