AccessDBProviderSample06

Bu örnek, , ve cmdlet'leri çağrılarını desteklemek için Clear-Content içerik Get-Content yöntemlerinin üzerine Set-Content yazmayı gösterir. Bu yöntemler, kullanıcının veri deposuna öğelerin içeriğini yönetmesi gerektiği zaman uygulanıyor. Bu örnekteki sağlayıcı sınıfı System.Management.Automation.Provider.Navigationcmdletprovider sınıfından türetilebilir ve System.Management.Automation.Provider.Icontentcmdletprovider arabirimini kullanır.

Gösteriler

Önemli

Sağlayıcı sınıfınız büyük olasılıkla aşağıdaki sınıflardan birini türetecek ve muhtemelen diğer sağlayıcı arabirimlerini uygulayacak:

Sağlayıcı özelliklerine göre hangi sağlayıcı sınıfından türetilen hakkında daha fazla bilgi için bkz. Windows PowerShell Sağlayıcınızı Tasarlama.

Bu örnekte aşağıdakiler gösterildi:

Örnek

Bu örnek, Microsoft Access veri tabanındaki öğelerin içeriğini temizlemek, almak ve ayarlamak için gereken yöntemlerin üzerine yazmayı gösterir.

using System;
using System.IO;
using System.Data;
using System.Data.Odbc;
using System.Diagnostics;
using System.Collections;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Management.Automation;
using System.Management.Automation.Provider;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.ComponentModel;
using System.Globalization;

namespace Microsoft.Samples.PowerShell.Providers
{
  #region AccessDBProvider

  /// <summary>
  /// This example implements the content methods.
  /// </summary>
  [CmdletProvider("AccessDB", ProviderCapabilities.None)]
  public class AccessDBProvider : NavigationCmdletProvider, IContentCmdletProvider
  {

    #region Drive Manipulation

    /// <summary>
    /// Create a new drive. Create a connection to the database file and set
    /// the Connection property in the PSDriveInfo.
    /// </summary>
    /// <param name="drive">
    /// Information describing the drive to add.
    /// </param>
    /// <returns>The added drive.</returns>
    protected override PSDriveInfo NewDrive(PSDriveInfo drive)
    {
      // check if drive object is null
      if (drive == null)
      {
        WriteError(new ErrorRecord(
          new ArgumentNullException("drive"),
          "NullDrive",
          ErrorCategory.InvalidArgument,
          null)
        );

        return null;
      }

      // check if drive root is not null or empty
      // and if its an existing file
      if (String.IsNullOrEmpty(drive.Root) || (File.Exists(drive.Root) == false))
      {
        WriteError(new ErrorRecord(
          new ArgumentException("drive.Root"),
          "NoRoot",
          ErrorCategory.InvalidArgument,
          drive)
        );

        return null;
      }

      // create a new drive and create an ODBC connection to the new drive
      AccessDBPSDriveInfo accessDBPSDriveInfo = new AccessDBPSDriveInfo(drive);

      OdbcConnectionStringBuilder builder = new OdbcConnectionStringBuilder();

      builder.Driver = "Microsoft Access Driver (*.mdb)";
      builder.Add("DBQ", drive.Root);

      OdbcConnection conn = new OdbcConnection(builder.ConnectionString);
      conn.Open();
      accessDBPSDriveInfo.Connection = conn;

      return accessDBPSDriveInfo;
    } // NewDrive

    /// <summary>
    /// Removes a drive from the provider.
    /// </summary>
    /// <param name="drive">The drive to remove.</param>
    /// <returns>The drive removed.</returns>
    protected override PSDriveInfo RemoveDrive(PSDriveInfo drive)
    {
      // check if drive object is null
      if (drive == null)
      {
        WriteError(new ErrorRecord(
          new ArgumentNullException("drive"),
          "NullDrive",
          ErrorCategory.InvalidArgument,
          drive)
        );

        return null;
      }

      // close ODBC connection to the drive
      AccessDBPSDriveInfo accessDBPSDriveInfo = drive as AccessDBPSDriveInfo;

      if (accessDBPSDriveInfo == null)
      {
        return null;
      }
      accessDBPSDriveInfo.Connection.Close();

      return accessDBPSDriveInfo;
    } // RemoveDrive

    #endregion Drive Manipulation

    #region Item Methods

    /// <summary>
    /// Retrieves an item using the specified path.
    /// </summary>
    /// <param name="path">The path to the item to return.</param>
    protected override void GetItem(string path)
    {
      // check if the path represented is a drive
      if (PathIsDrive(path))
      {
        WriteItemObject(this.PSDriveInfo, path, true);
        return;
      }// if (PathIsDrive...

      // Get table name and row information from the path and do 
      // necessary actions
      string tableName;
      int rowNumber;

      PathType type = GetNamesFromPath(path, out tableName, out rowNumber);

      if (type == PathType.Table)
      {
        DatabaseTableInfo table = GetTable(tableName);
        WriteItemObject(table, path, true);
      }
      else if (type == PathType.Row)
      {
        DatabaseRowInfo row = GetRow(tableName, rowNumber);
        WriteItemObject(row, path, false);
      }
      else
      {
        ThrowTerminatingInvalidPathException(path);
      }

    } // GetItem

    /// <summary>
    /// Set the content of a row of data specified by the supplied path
    /// parameter.
    /// </summary>
    /// <param name="path">Specifies the path to the row whose columns
    /// will be updated.</param>
    /// <param name="values">Comma separated string of values</param>
    protected override void SetItem(string path, object values)
    {
      // Get type, table name and row number from the path specified
      string tableName;
      int rowNumber;

      PathType type = GetNamesFromPath(path, out tableName, out rowNumber);

      if (type != PathType.Row)
      {
        WriteError(new ErrorRecord(new NotSupportedException(
           "SetNotSupported"), "",
          ErrorCategory.InvalidOperation, path));

        return;
      }

      // Get in-memory representation of table
      OdbcDataAdapter da = GetAdapterForTable(tableName);

      if (da == null)
      {
        return;
      }
      DataSet ds = GetDataSetForTable(da, tableName);
      DataTable table = GetDataTable(ds, tableName);

      if (rowNumber >= table.Rows.Count)
      {
        // The specified row number has to be available. If not
        // NewItem has to be used to add a new row
        throw new ArgumentException("Row specified is not available");
      } // if (rowNum...

      string[] colValues = (values as string).Split(',');

      // set the specified row
      DataRow row = table.Rows[rowNumber];

      for (int i = 0; i < colValues.Length; i++)
      {
        row[i] = colValues[i];
      }

      // Update the table
      if (ShouldProcess(path, "SetItem"))
      {
        da.Update(ds, tableName);
      }

    } // SetItem

    /// <summary>
    /// Test to see if the specified item exists.
    /// </summary>
    /// <param name="path">The path to the item to verify.</param>
    /// <returns>True if the item is found.</returns>
    protected override bool ItemExists(string path)
    {
      // check if the path represented is a drive
      if (PathIsDrive(path))
      {
        return true;
      }

      // Obtain type, table name and row number from path
      string tableName;
      int rowNumber;

      PathType type = GetNamesFromPath(path, out tableName, out rowNumber);

      DatabaseTableInfo table = GetTable(tableName);

      if (type == PathType.Table)
      {
        // if specified path represents a table then DatabaseTableInfo
        // object for the same should exist
        if (table != null)
        {
          return true;
        }
      }
      else if (type == PathType.Row)
      {
        // if specified path represents a row then DatabaseTableInfo should
        // exist for the table and then specified row number must be within
        // the maximum row count in the table
        if (table != null && rowNumber < table.RowCount)
        {
          return true;
        }
      }

      return false;

    } // ItemExists

    /// <summary>
    /// Test to see if the specified path is syntactically valid.
    /// </summary>
    /// <param name="path">The path to validate.</param>
    /// <returns>True if the specified path is valid.</returns>
    protected override bool IsValidPath(string path)
    {
      bool result = true;

      // check if the path is null or empty
      if (String.IsNullOrEmpty(path))
      {
        result = false;
      }

      // convert all separators in the path to a uniform one
      path = NormalizePath(path);

      // split the path into individual chunks
      string[] pathChunks = path.Split(pathSeparator.ToCharArray());

      foreach (string pathChunk in pathChunks)
      {
        if (pathChunk.Length == 0)
        {
          result = false;
        }
      }
      return result;
    } // IsValidPath

    #endregion Item Overloads

    #region Container Overloads

    /// <summary>
    /// Return either the tables in the database or the datarows
    /// </summary>
    /// <param name="path">The path to the parent</param>
    /// <param name="recurse">True to return all child items recursively.
    /// </param>
    protected override void GetChildItems(string path, bool recurse)
    {
      // If path represented is a drive then the children in the path are 
      // tables. Hence all tables in the drive represented will have to be
      // returned
      if (PathIsDrive(path))
      {
        foreach (DatabaseTableInfo table in GetTables())
        {
          WriteItemObject(table, path, true);

          // if the specified item exists and recurse has been set then 
          // all child items within it have to be obtained as well
          if (ItemExists(path) && recurse)
          {
            GetChildItems(path + pathSeparator + table.Name, recurse);
          }
        } // foreach (DatabaseTableInfo...
      } // if (PathIsDrive...
      else
      {
        // Get the table name, row number and type of path from the
        // path specified
        string tableName;
        int rowNumber;

        PathType type = GetNamesFromPath(path, out tableName, out rowNumber);

        if (type == PathType.Table)
        {
          // Obtain all the rows within the table
          foreach (DatabaseRowInfo row in GetRows(tableName))
          {
            WriteItemObject(row, path + pathSeparator + row.RowNumber,
                false);
          } // foreach (DatabaseRowInfo...
        }
        else if (type == PathType.Row)
        {
          // In this case the user has directly specified a row, hence
          // just give that particular row
          DatabaseRowInfo row = GetRow(tableName, rowNumber);
          WriteItemObject(row, path + pathSeparator + row.RowNumber,
                false);
        }
        else
        {
          // In this case, the path specified is not valid
          ThrowTerminatingInvalidPathException(path);
        }
      } // else
    } // GetChildItems

    /// <summary>
    /// Return the names of all child items.
    /// </summary>
    /// <param name="path">The root path.</param>
    /// <param name="returnContainers">Not used.</param>
    protected override void GetChildNames(string path,
                   ReturnContainers returnContainers)
    {
      // If the path represented is a drive, then the child items are
      // tables. get the names of all the tables in the drive.
      if (PathIsDrive(path))
      {
        foreach (DatabaseTableInfo table in GetTables())
        {
          WriteItemObject(table.Name, path, true);
        } // foreach (DatabaseTableInfo...
      } // if (PathIsDrive...
      else
      {
        // Get type, table name and row number from path specified
        string tableName;
        int rowNumber;

        PathType type = GetNamesFromPath(path, out tableName, out rowNumber);

        if (type == PathType.Table)
        {
          // Get all the rows in the table and then write out the 
          // row numbers.
          foreach (DatabaseRowInfo row in GetRows(tableName))
          {
            WriteItemObject(row.RowNumber, path, false);
          } // foreach (DatabaseRowInfo...
        }
        else if (type == PathType.Row)
        {
          // In this case the user has directly specified a row, hence
          // just give that particular row
          DatabaseRowInfo row = GetRow(tableName, rowNumber);

          WriteItemObject(row.RowNumber, path, false);
        }
        else
        {
          ThrowTerminatingInvalidPathException(path);
        }
      } // else
    } // GetChildNames

    /// <summary>
    /// Determines if the specified path has child items.
    /// </summary>
    /// <param name="path">The path to examine.</param>
    /// <returns>
    /// True if the specified path has child items.
    /// </returns>
    protected override bool HasChildItems(string path)
    {
      if (PathIsDrive(path))
      {
        return true;
      }

      return (ChunkPath(path).Length == 1);
    } // HasChildItems

    /// <summary>
    /// Creates a new item at the specified path.
    /// </summary>
    /// 
    /// <param name="path">
    /// The path to the new item.
    /// </param>
    /// 
    /// <param name="type">
    /// Type for the object to create. "Table" for creating a new table and
    /// "Row" for creating a new row in a table.
    /// </param>
    /// 
    /// <param name="newItemValue">
    /// Object for creating new instance of a type at the specified path. For
    /// creating a "Table" the object parameter is ignored and for creating
    /// a "Row" the object must be of type string which will contain comma 
    /// separated values of the rows to insert.
    /// </param>
    protected override void NewItem(string path, string type,
                  object newItemValue)
    {
      string tableName;
      int rowNumber;

      PathType pt = GetNamesFromPath(path, out tableName, out rowNumber);

      if (pt == PathType.Invalid)
      {
        ThrowTerminatingInvalidPathException(path);
      }

      // Check if type is either "table" or "row", if not throw an 
      // exception
      if (!String.Equals(type, "table", StringComparison.OrdinalIgnoreCase)
        && !String.Equals(type, "row", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
      {
        WriteError(new ErrorRecord
                 (new ArgumentException("Type must be either a table or row"),
                   "CannotCreateSpecifiedObject",
                     ErrorCategory.InvalidArgument,
                       path
                  )
             );

        throw new ArgumentException("This provider can only create items of type \"table\" or \"row\"");
      }

      // Path type is the type of path of the container. So if a drive
      // is specified, then a table can be created under it and if a table
      // is specified, then a row can be created under it. For the sake of 
      // completeness, if a row is specified, then if the row specified by
      // the path does not exist, a new row is created. However, the row 
      // number may not match as the row numbers only get incremented based 
      // on the number of rows

      if (PathIsDrive(path))
      {
        if (String.Equals(type, "table", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
        {
          // Execute command using ODBC connection to create a table
          try
          {
            // create the table using an sql statement
            string newTableName = newItemValue.ToString();
            string sql = "create table " + newTableName
                       + " (ID INT)";

            // Create the table using the Odbc connection from the 
            // drive.
            AccessDBPSDriveInfo di = this.PSDriveInfo as AccessDBPSDriveInfo;

            if (di == null)
            {
              return;
            }
            OdbcConnection connection = di.Connection;

            if (ShouldProcess(newTableName, "create"))
            {
              OdbcCommand cmd = new OdbcCommand(sql, connection);
              cmd.ExecuteScalar();
            }
          }
          catch (Exception ex)
          {
            WriteError(new ErrorRecord(ex, "CannotCreateSpecifiedTable",
                 ErrorCategory.InvalidOperation, path)
                 );
          }
        } // if (String...
        else if (String.Equals(type, "row", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
        {
          throw new
            ArgumentException("A row cannot be created under a database, specify a path that represents a Table");
        }
      }// if (PathIsDrive...
      else
      {
        if (String.Equals(type, "table", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
        {
          if (rowNumber < 0)
          {
            throw new
              ArgumentException("A table cannot be created within another table, specify a path that represents a database");
          }
          else
          {
            throw new
              ArgumentException("A table cannot be created inside a row, specify a path that represents a database");
          }
        } //if (String.Equals....
        // if path specified is a row, create a new row
        else if (String.Equals(type, "row", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
        {
          // The user is required to specify the values to be inserted 
          // into the table in a single string separated by commas
          string value = newItemValue as string;

          if (String.IsNullOrEmpty(value))
          {
            throw new
              ArgumentException("Value argument must have comma separated values of each column in a row");
          }
          string[] rowValues = value.Split(',');

          OdbcDataAdapter da = GetAdapterForTable(tableName);

          if (da == null)
          {
            return;
          }

          DataSet ds = GetDataSetForTable(da, tableName);
          DataTable table = GetDataTable(ds, tableName);

          if (rowValues.Length != table.Columns.Count)
          {
            string message = String.Format(CultureInfo.CurrentCulture,
                      "The table has {0} columns and the value specified must have so many comma separated values",
                        table.Columns.Count);

            throw new ArgumentException(message);
          }

          if (!Force && (rowNumber >= 0 && rowNumber < table.Rows.Count))
          {
            string message = String.Format(CultureInfo.CurrentCulture, 
                      "The row {0} already exists. To create a new row specify row number as {1}, or specify path to a table, or use the -Force parameter",
                        rowNumber, table.Rows.Count);

            throw new ArgumentException(message);
          }

          if (rowNumber > table.Rows.Count)
          {
            string message = String.Format(CultureInfo.CurrentCulture, 
                      "To create a new row specify row number as {0}, or specify path to a table",
                         table.Rows.Count);

            throw new ArgumentException(message);
          }

          // Create a new row and update the row with the input
          // provided by the user
          DataRow row = table.NewRow();
          for (int i = 0; i < rowValues.Length; i++)
          {
            row[i] = rowValues[i];
          }
          table.Rows.Add(row);

          if (ShouldProcess(tableName, "update rows"))
          {
            // Update the table from memory back to the data source
            da.Update(ds, tableName);
          }

        }// else if (String...
      }// else ...

    } // NewItem

    /// <summary>
    /// Copies an item at the specified path to the location specified
    /// </summary>
    /// 
    /// <param name="path">
    /// Path of the item to copy
    /// </param>
    /// 
    /// <param name="copyPath">
    /// Path of the item to copy to
    /// </param>
    /// 
    /// <param name="recurse">
    /// Tells the provider to recurse subcontainers when copying
    /// </param>
    /// 
    protected override void CopyItem(string path, string copyPath, bool recurse)
    {
      string tableName, copyTableName;
      int rowNumber, copyRowNumber;

      PathType type = GetNamesFromPath(path, out tableName, out rowNumber);
      PathType copyType = GetNamesFromPath(copyPath, out copyTableName, out copyRowNumber);

      if (type == PathType.Invalid)
      {
        ThrowTerminatingInvalidPathException(path);
      }

      if (type == PathType.Invalid)
      {
        ThrowTerminatingInvalidPathException(copyPath);
      }

      // Get the table and the table to copy to 
      OdbcDataAdapter da = GetAdapterForTable(tableName);
      if (da == null)
      {
        return;
      }

      DataSet ds = GetDataSetForTable(da, tableName);
      DataTable table = GetDataTable(ds, tableName);

      OdbcDataAdapter cda = GetAdapterForTable(copyTableName);
      if (cda == null)
      {
        return;
      }

      DataSet cds = GetDataSetForTable(cda, copyTableName);
      DataTable copyTable = GetDataTable(cds, copyTableName);

      // if source represents a table
      if (type == PathType.Table)
      {
        // if copyPath does not represent a table
        if (copyType != PathType.Table)
        {
          ArgumentException e = new ArgumentException("Table can only be copied on to another table location");

          WriteError(new ErrorRecord(e, "PathNotValid",
            ErrorCategory.InvalidArgument, copyPath));

          throw e;
        }

        // if table already exists then force parameter should be set 
        // to force a copy
        if (!Force && GetTable(copyTableName) != null)
        {
          throw new ArgumentException("Specified path already exists");
        }

        for (int i = 0; i < table.Rows.Count; i++)
        {
          DataRow row = table.Rows[i];
          DataRow copyRow = copyTable.NewRow();

          copyRow.ItemArray = row.ItemArray;
          copyTable.Rows.Add(copyRow);
        }
      } // if (type == ...
      // if source represents a row
      else
      {
        if (copyType == PathType.Row)
        {
          if (!Force && (copyRowNumber < copyTable.Rows.Count))
          {
            throw new ArgumentException("Specified path already exists.");
          }

          DataRow row = table.Rows[rowNumber];
          DataRow copyRow = null;

          if (copyRowNumber < copyTable.Rows.Count)
          {
            // copy to an existing row
            copyRow = copyTable.Rows[copyRowNumber];
            copyRow.ItemArray = row.ItemArray;
            copyRow[0] = GetNextID(copyTable);
          }
          else if (copyRowNumber == copyTable.Rows.Count)
          {
            // copy to the next row in the table that will 
            // be created
            copyRow = copyTable.NewRow();
            copyRow.ItemArray = row.ItemArray;
            copyRow[0] = GetNextID(copyTable);
            copyTable.Rows.Add(copyRow);
          }
          else
          {
            // attempting to copy to a nonexistent row or a row
            // that cannot be created now - throw an exception
            string message = String.Format(CultureInfo.CurrentCulture, 
                      "The item cannot be specified to the copied row. Specify row number as {0}, or specify a path to the table.",
                        table.Rows.Count);

            throw new ArgumentException(message);
          }
        }
        else
        {
          // destination path specified represents a table, 
          // create a new row and copy the item
          DataRow copyRow = copyTable.NewRow();
          copyRow.ItemArray = table.Rows[rowNumber].ItemArray;
          copyRow[0] = GetNextID(copyTable);
          copyTable.Rows.Add(copyRow);
        }
      }

      if (ShouldProcess(copyTableName, "CopyItems"))
      {
        cda.Update(cds, copyTableName);
      }

    } //CopyItem

    /// <summary>
    /// Removes (deletes) the item at the specified path
    /// </summary>
    /// 
    /// <param name="path">
    /// The path to the item to remove.
    /// </param>
    /// 
    /// <param name="recurse">
    /// True if all children in a subtree should be removed, false if only
    /// the item at the specified path should be removed. Is applicable
    /// only for container (table) items. Its ignored otherwise (even if
    /// specified).
    /// </param>
    /// 
    /// <remarks>
    /// There are no elements in this store which are hidden from the user.
    /// Hence this method will not check for the presence of the Force
    /// parameter
    /// </remarks>
    /// 
    protected override void RemoveItem(string path, bool recurse)
    {
      string tableName;
      int rowNumber = 0;

      PathType type = GetNamesFromPath(path, out tableName, out rowNumber);

      if (type == PathType.Table)
      {
        // if recurse flag has been specified, delete all the rows as well
        if (recurse)
        {
          OdbcDataAdapter da = GetAdapterForTable(tableName);
          if (da == null)
          {
            return;
          }

          DataSet ds = GetDataSetForTable(da, tableName);
          DataTable table = GetDataTable(ds, tableName);

          for (int i = 0; i < table.Rows.Count; i++)
          {
            table.Rows[i].Delete();
          }

          if (ShouldProcess(path, "RemoveItem"))
          {
            da.Update(ds, tableName);
            RemoveTable(tableName);
          }
        }//if (recurse...
        else
        {
          // Remove the table
          if (ShouldProcess(path, "RemoveItem"))
          {
            RemoveTable(tableName);
          }
        }
      }
      else if (type == PathType.Row)
      {
        OdbcDataAdapter da = GetAdapterForTable(tableName);
        if (da == null)
        {
          return;
        }

        DataSet ds = GetDataSetForTable(da, tableName);
        DataTable table = GetDataTable(ds, tableName);

        table.Rows[rowNumber].Delete();

        if (ShouldProcess(path, "RemoveItem"))
        {
          da.Update(ds, tableName);
        }
      }
      else
      {
        ThrowTerminatingInvalidPathException(path);
      }

    } // RemoveItem

    #endregion Container Overloads

    #region Navigation

    /// <summary>
    /// Determine if the path specified is that of a container.
    /// </summary>
    /// <param name="path">The path to check.</param>
    /// <returns>True if the path specifies a container.</returns>
    protected override bool IsItemContainer(string path)
    {
      if (PathIsDrive(path))
      {
        return true;
      }

      string[] pathChunks = ChunkPath(path);
      string tableName;
      int rowNumber;

      PathType type = GetNamesFromPath(path, out tableName, out rowNumber);

      if (type == PathType.Table)
      {
        foreach (DatabaseTableInfo ti in GetTables())
        {
          if (string.Equals(ti.Name, tableName, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
          {
            return true;
          }
        } // foreach (DatabaseTableInfo...
      } // if (pathChunks...

      return false;
    } // IsItemContainer

    /// <summary>
    /// Get the name of the leaf element in the specified path    
    /// </summary>
    /// 
    /// <param name="path">
    /// The full or partial provider specific path
    /// </param>
    /// 
    /// <returns>
    /// The leaf element in the path
    /// </returns>
    protected override string GetChildName(string path)
    {
      if (PathIsDrive(path))
      {
        return path;
      }

      string tableName;
      int rowNumber;

      PathType type = GetNamesFromPath(path, out tableName, out rowNumber);

      if (type == PathType.Table)
      {
        return tableName;
      }
      else if (type == PathType.Row)
      {
        return rowNumber.ToString(CultureInfo.CurrentCulture);
      }
      else
      {
        ThrowTerminatingInvalidPathException(path);
      }

      return null;
    }

    /// <summary>
    /// Removes the child segment of the path and returns the remaining
    /// parent portion
    /// </summary>
    /// 
    /// <param name="path">
    /// A full or partial provider specific path. The path may be to an
    /// item that may or may not exist.
    /// </param>
    /// 
    /// <param name="root">
    /// The fully qualified path to the root of a drive. This parameter
    /// may be null or empty if a mounted drive is not in use for this
    /// operation. If this parameter is not null or empty the result
    /// of the method should not be a path to a container that is a
    /// parent or in a different tree than the root.
    /// </param>
    /// 
    /// <returns></returns>

    protected override string GetParentPath(string path, string root)
    {
      // If root is specified then the path has to contain
      // the root. If not nothing should be returned
      if (!String.IsNullOrEmpty(root))
      {
        if (!path.Contains(root))
        {
          return null;
        }
      }

      return path.Substring(0, path.LastIndexOf(pathSeparator, StringComparison.OrdinalIgnoreCase));
    }

    /// <summary>
    /// Joins two strings with a provider specific path separator.
    /// </summary>
    /// 
    /// <param name="parent">
    /// The parent segment of a path to be joined with the child.
    /// </param>
    /// 
    /// <param name="child">
    /// The child segment of a path to be joined with the parent.
    /// </param>
    /// 
    /// <returns>
    /// A string that represents the parent and child segments of the path
    /// joined by a path separator.
    /// </returns>

    protected override string MakePath(string parent, string child)
    {
      string result;

      string normalParent = NormalizePath(parent);
      normalParent = RemoveDriveFromPath(normalParent);
      string normalChild = NormalizePath(child);
      normalChild = RemoveDriveFromPath(normalChild);

      if (String.IsNullOrEmpty(normalParent) && String.IsNullOrEmpty(normalChild))
      {
        result = String.Empty;
      }
      else if (String.IsNullOrEmpty(normalParent) && !String.IsNullOrEmpty(normalChild))
      {
        result = normalChild;
      }
      else if (!String.IsNullOrEmpty(normalParent) && String.IsNullOrEmpty(normalChild))
      {
        if (normalParent.EndsWith(pathSeparator, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
        {
          result = normalParent;
        }
        else
        {
          result = normalParent + pathSeparator;
        }
      } // else if (!String...
      else
      {
        if (!normalParent.Equals(String.Empty, StringComparison.OrdinalIgnoreCase) && 
          !normalParent.EndsWith(pathSeparator, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
        {
          result = normalParent + pathSeparator;
        }
        else
        {
          result = normalParent;
        }

        if (normalChild.StartsWith(pathSeparator, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
        {
          result += normalChild.Substring(1);
        }
        else
        {
          result += normalChild;
        }
      } // else

      return result;
    } // MakePath

    /// <summary>
    /// Normalizes the path that was passed in and returns the normalized
    /// path as a relative path to the basePath that was passed.
    /// </summary>
    /// 
    /// <param name="path">
    /// A fully qualified provider specific path to an item. The item
    /// should exist or the provider should write out an error.
    /// </param>
    /// 
    /// <param name="basepath">
    /// The path that the return value should be relative to.
    /// </param>
    /// 
    /// <returns>
    /// A normalized path that is relative to the basePath that was
    /// passed. The provider should parse the path parameter, normalize
    /// the path, and then return the normalized path relative to the
    /// basePath.
    /// </returns>

    protected override string NormalizeRelativePath(string path,
                               string basepath)
    {
      // Normalize the paths first
      string normalPath = NormalizePath(path);
      normalPath = RemoveDriveFromPath(normalPath);
      string normalBasePath = NormalizePath(basepath);
      normalBasePath = RemoveDriveFromPath(normalBasePath);

      if (String.IsNullOrEmpty(normalBasePath))
      {
        return normalPath;
      }
      else
      {
        if (!normalPath.Contains(normalBasePath))
        {
          return null;
        }

        return normalPath.Substring(normalBasePath.Length + pathSeparator.Length);
      }
    }

    /// <summary>
    /// Moves the item specified by the path to the specified destination
    /// </summary>
    /// 
    /// <param name="path">
    /// The path to the item to be moved
    /// </param>
    /// 
    /// <param name="destination">
    /// The path of the destination container
    /// </param>

    protected override void MoveItem(string path, string destination)
    {
      // Get type, table name and rowNumber from the path
      string tableName, destTableName;
      int rowNumber, destRowNumber;

      PathType type = GetNamesFromPath(path, out tableName, out rowNumber);

      PathType destType = GetNamesFromPath(destination, out destTableName,
                   out destRowNumber);

      if (type == PathType.Invalid)
      {
        ThrowTerminatingInvalidPathException(path);
      }

      if (destType == PathType.Invalid)
      {
        ThrowTerminatingInvalidPathException(destination);
      }

      if (type == PathType.Table)
      {
        ArgumentException e = new ArgumentException("Move not supported for tables");

        WriteError(new ErrorRecord(e, "MoveNotSupported",
          ErrorCategory.InvalidArgument, path));

        throw e;
      }
      else
      {
        OdbcDataAdapter da = GetAdapterForTable(tableName);
        if (da == null)
        {
          return;
        }

        DataSet ds = GetDataSetForTable(da, tableName);
        DataTable table = GetDataTable(ds, tableName);

        OdbcDataAdapter dda = GetAdapterForTable(destTableName);
        if (dda == null)
        {
          return;
        }

        DataSet dds = GetDataSetForTable(dda, destTableName);
        DataTable destTable = GetDataTable(dds, destTableName);
        DataRow row = table.Rows[rowNumber];

        if (destType == PathType.Table)
        {
          DataRow destRow = destTable.NewRow();

          destRow.ItemArray = row.ItemArray;
        }
        else
        {
          DataRow destRow = destTable.Rows[destRowNumber];

          destRow.ItemArray = row.ItemArray;
        }

        // Update the changes
        if (ShouldProcess(path, "MoveItem"))
        {
          WriteItemObject(row, path, false);
          dda.Update(dds, destTableName);
        }
      }
    }

    #endregion Navigation

    #region Helper Methods

    /// <summary>
    /// Checks if a given path is actually a drive name.
    /// </summary>
    /// <param name="path">The path to check.</param>
    /// <returns>
    /// True if the path given represents a drive, false otherwise.
    /// </returns>
    private bool PathIsDrive(string path)
    {
      // Remove the drive name and first path separator. If the 
      // path is reduced to nothing, it is a drive. Also if its
      // just a drive then there wont be any path separators
      if (String.IsNullOrEmpty(
            path.Replace(this.PSDriveInfo.Root, "")) ||
        String.IsNullOrEmpty(
            path.Replace(this.PSDriveInfo.Root + pathSeparator, ""))

        )
      {
        return true;
      }
      else
      {
        return false;
      }
    } // PathIsDrive

    /// <summary>
    /// Breaks up the path into individual elements.
    /// </summary>
    /// <param name="path">The path to split.</param>
    /// <returns>An array of path segments.</returns>
    private string[] ChunkPath(string path)
    {
      // Normalize the path before splitting
      string normalPath = NormalizePath(path);

      // Return the path with the drive name and first path 
      // separator character removed, split by the path separator.
      string pathNoDrive = normalPath.Replace(this.PSDriveInfo.Root
                      + pathSeparator, "");

      return pathNoDrive.Split(pathSeparator.ToCharArray());
    } // ChunkPath

    /// <summary>
    /// Adapts the path, making sure the correct path separator
    /// character is used.
    /// </summary>
    /// <param name="path"></param>
    /// <returns></returns>
    private string NormalizePath(string path)
    {
      string result = path;

      if (!String.IsNullOrEmpty(path))
      {
        result = path.Replace("/", pathSeparator);
      }

      return result;
    } // NormalizePath

    /// <summary>
    /// Ensures that the drive is removed from the specified path
    /// </summary>
    /// 
    /// <param name="path">Path from which drive needs to be removed</param>
    /// <returns>Path with drive information removed</returns>
    private string RemoveDriveFromPath(string path)
    {
      string result = path;
      string root;

      if (this.PSDriveInfo == null)
      {
        root = String.Empty;
      }
      else
      {
        root = this.PSDriveInfo.Root;
      }

      if (result == null)
      {
        result = String.Empty;
      }

      if (result.Contains(root))
      {
        result = result.Substring(result.IndexOf(root, StringComparison.OrdinalIgnoreCase) + root.Length);
      }

      return result;
    }

    /// <summary>
    /// Chunks the path and returns the table name and the row number 
    /// from the path
    /// </summary>
    /// <param name="path">Path to chunk and obtain information</param>
    /// <param name="tableName">Name of the table as represented in the 
    /// path</param>
    /// <param name="rowNumber">Row number obtained from the path</param>
    /// <returns>what the path represents</returns>
    public PathType GetNamesFromPath(string path, out string tableName, out int rowNumber)
    {
      PathType retVal = PathType.Invalid;
      rowNumber = -1;
      tableName = null;

      // Check if the path specified is a drive
      if (PathIsDrive(path))
      {
        return PathType.Database;
      }

      // chunk the path into parts
      string[] pathChunks = ChunkPath(path);

      switch (pathChunks.Length)
      {
        case 1:
          {
            string name = pathChunks[0];

            if (TableNameIsValid(name))
            {
              tableName = name;
              retVal = PathType.Table;
            }
          }
          break;

        case 2:
          {
            string name = pathChunks[0];

            if (TableNameIsValid(name))
            {
              tableName = name;
            }

            int number = SafeConvertRowNumber(pathChunks[1]);

            if (number >= 0)
            {
              rowNumber = number;
              retVal = PathType.Row;
            }
            else
            {
              WriteError(new ErrorRecord(
                new ArgumentException("Row number is not valid"),
                "RowNumberNotValid",
                ErrorCategory.InvalidArgument,
                path));
            }
          }
          break;

        default:
          {
            WriteError(new ErrorRecord(
              new ArgumentException("The path supplied has too many segments"),
              "PathNotValid",
              ErrorCategory.InvalidArgument,
              path));
          }
          break;
      } // switch(pathChunks...

      return retVal;
    } // GetNamesFromPath

    /// <summary>
    /// Throws an argument exception stating that the specified path does
    /// not represent either a table or a row
    /// </summary>
    /// <param name="path">path which is invalid</param>
    private void ThrowTerminatingInvalidPathException(string path)
    {
      StringBuilder message = new StringBuilder("Path must represent either a table or a row :");
      message.Append(path);

      throw new ArgumentException(message.ToString());
    }

    /// <summary>
    /// Retrieve the list of tables from the database.
    /// </summary>
    /// <returns>
    /// Collection of DatabaseTableInfo objects, each object representing
    /// information about one database table
    /// </returns>
    internal Collection<DatabaseTableInfo> GetTables()
    {
      Collection<DatabaseTableInfo> results =
          new Collection<DatabaseTableInfo>();

      // using ODBC connection to the database and get the schema of tables
      AccessDBPSDriveInfo di = this.PSDriveInfo as AccessDBPSDriveInfo;

      if (di == null)
      {
        return null;
      }

      OdbcConnection connection = di.Connection;
      DataTable dt = connection.GetSchema("Tables");
      int count;

      // iterate through all rows in the schema and create DatabaseTableInfo
      // objects which represents a table
      foreach (DataRow dr in dt.Rows)
      {
        String tableName = dr["TABLE_NAME"] as String;
        DataColumnCollection columns = null;

        // find the number of rows in the table
        try
        {
          String cmd = "Select count(*) from \"" + tableName + "\"";
          OdbcCommand command = new OdbcCommand(cmd, connection);

          count = (Int32)command.ExecuteScalar();
        }
        catch
        {
          count = 0;
        }

        // create DatabaseTableInfo object representing the table
        DatabaseTableInfo table =
            new DatabaseTableInfo(dr, tableName, count, columns);

        results.Add(table);
      } // foreach (DataRow...

      return results;
    } // GetTables

    /// <summary>
    /// Return row information from a specified table.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The name of the database table from 
    /// which to retrieve rows.</param>
    /// <returns>Collection of row information objects.</returns>
    public Collection<DatabaseRowInfo> GetRows(string tableName)
    {
      Collection<DatabaseRowInfo> results =
            new Collection<DatabaseRowInfo>();

      // Obtain rows in the table and add it to the collection
      try
      {
        OdbcDataAdapter da = GetAdapterForTable(tableName);

        if (da == null)
        {
          return null;
        }

        DataSet ds = GetDataSetForTable(da, tableName);
        DataTable table = GetDataTable(ds, tableName);

        int i = 0;
        foreach (DataRow row in table.Rows)
        {
          results.Add(new DatabaseRowInfo(row, i.ToString(CultureInfo.CurrentCulture)));
          i++;
        } // foreach (DataRow...
      }
      catch (Exception e)
      {
        WriteError(new ErrorRecord(e, "CannotAccessSpecifiedRows",
          ErrorCategory.InvalidOperation, tableName));
      }

      return results;

    } // GetRows

    /// <summary>
    /// Retrieve information about a single table.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The table for which to retrieve 
    /// data.</param>
    /// <returns>Table information.</returns>
    private DatabaseTableInfo GetTable(string tableName)
    {
      foreach (DatabaseTableInfo table in GetTables())
      {
        if (String.Equals(tableName, table.Name, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
        {
          return table;
        }
      }

      return null;
    } // GetTable

    /// <summary>
    /// Removes the specified table from the database
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">Name of the table to remove</param>
    private void RemoveTable(string tableName)
    {
      // validate if tablename is valid and if table is present
      if (String.IsNullOrEmpty(tableName) || !TableNameIsValid(tableName) || !TableIsPresent(tableName))
      {
        return;
      }

      // Execute command using ODBC connection to remove a table
      try
      {
        // delete the table using an sql statement
        string sql = "drop table " + tableName;

        AccessDBPSDriveInfo di = this.PSDriveInfo as AccessDBPSDriveInfo;

        if (di == null)
        {
          return;
        }
        OdbcConnection connection = di.Connection;

        OdbcCommand cmd = new OdbcCommand(sql, connection);
        cmd.ExecuteScalar();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        WriteError(new ErrorRecord(ex, "CannotRemoveSpecifiedTable",
             ErrorCategory.InvalidOperation, null)
             );
      }

    } // RemoveTable

    /// <summary>
    /// Obtain a data adapter for the specified Table
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">Name of the table to obtain the 
    /// adapter for</param>
    /// <returns>Adapter object for the specified table</returns>
    /// <remarks>An adapter serves as a bridge between a DataSet (in memory
    /// representation of table) and the data source</remarks>
    internal OdbcDataAdapter GetAdapterForTable(string tableName)
    {
      OdbcDataAdapter da = null;
      AccessDBPSDriveInfo di = this.PSDriveInfo as AccessDBPSDriveInfo;

      if (di == null || !TableNameIsValid(tableName) || !TableIsPresent(tableName))
      {
        return null;
      }

      OdbcConnection connection = di.Connection;

      try
      {
        // Create a odbc data adpater. This can be sued to update the
        // data source with the records that will be created here
        // using data sets
        string sql = "Select * from " + tableName;
        da = new OdbcDataAdapter(new OdbcCommand(sql, connection));

        // Create a odbc command builder object. This will create sql
        // commands automatically for a single table, thus
        // eliminating the need to create new sql statements for 
        // every operation to be done.
        OdbcCommandBuilder cmd = new OdbcCommandBuilder(da);

        // Set the delete cmd for the table here
        sql = "Delete from " + tableName + " where ID = ?";
        da.DeleteCommand = new OdbcCommand(sql, connection);

        // Specify a DeleteCommand parameter based on the "ID" 
        // column
        da.DeleteCommand.Parameters.Add(new OdbcParameter());
        da.DeleteCommand.Parameters[0].SourceColumn = "ID";

        // Create an InsertCommand based on the sql string
        // Insert into "tablename" values (?,?,?)" where
        // ? represents a column in the table. Note that 
        // the number of ? will be equal to the number of 
        // columnds
        DataSet ds = new DataSet();
        ds.Locale = CultureInfo.InvariantCulture;

        da.FillSchema(ds, SchemaType.Source);

        sql = "Insert into " + tableName + " values ( ";
        for (int i = 0; i < ds.Tables["Table"].Columns.Count; i++)
        {
          sql += "?, ";
        }
        sql = sql.Substring(0, sql.Length - 2);
        sql += ")";
        da.InsertCommand = new OdbcCommand(sql, connection);

        // Create parameters for the InsertCommand based on the
        // captions of each column
        for (int i = 0; i < ds.Tables["Table"].Columns.Count; i++)
        {
          da.InsertCommand.Parameters.Add(new OdbcParameter());
          da.InsertCommand.Parameters[i].SourceColumn =
                   ds.Tables["Table"].Columns[i].Caption;

        }

        // Open the connection if its not already open         
        if (connection.State != ConnectionState.Open)
        {
          connection.Open();
        }
      }
      catch (Exception e)
      {
        WriteError(new ErrorRecord(e, "CannotAccessSpecifiedTable",
         ErrorCategory.InvalidOperation, tableName));
      }

      return da;
    } // GetAdapterForTable

    /// <summary>
    /// Gets the DataSet (in memory representation) for the table
    /// for the specified adapter
    /// </summary>
    /// <param name="adapter">Adapter to be used for obtaining 
    /// the table</param>
    /// <param name="tableName">Name of the table for which a 
    /// DataSet is required</param>
    /// <returns>The DataSet with the filled in schema</returns>
    internal DataSet GetDataSetForTable(OdbcDataAdapter adapter, string tableName)
    {
      Debug.Assert(adapter != null);

      // Create a dataset object which will provide an in-memory
      // representation of the data being worked upon in the 
      // data source. 
      DataSet ds = new DataSet();

      // Create a table named "Table" which will contain the same
      // schema as in the data source.
      //adapter.FillSchema(ds, SchemaType.Source);
      adapter.Fill(ds, tableName);
      ds.Locale = CultureInfo.InvariantCulture;

      return ds;
    } //GetDataSetForTable

    /// <summary>
    /// Get the DataTable object which can be used to operate on
    /// for the specified table in the data source
    /// </summary>
    /// <param name="ds">DataSet object which contains the tables
    /// schema</param>
    /// <param name="tableName">Name of the table</param>
    /// <returns>Corresponding DataTable object representing 
    /// the table</returns>
    /// 
    internal DataTable GetDataTable(DataSet ds, string tableName)
    {
      Debug.Assert(ds != null);
      Debug.Assert(tableName != null);

      DataTable table = ds.Tables[tableName];
      table.Locale = CultureInfo.InvariantCulture;

      return table;
    } // GetDataTable

    /// <summary>
    /// Retrieves a single row from the named table.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The table that contains the 
    /// numbered row.</param>
    /// <param name="row">The index of the row to return.</param>
    /// <returns>The specified table row.</returns>
    private DatabaseRowInfo GetRow(string tableName, int row)
    {
      Collection<DatabaseRowInfo> di = GetRows(tableName);

      // if the row is invalid write an appropriate error else return the 
      // corresponding row information
      if (row < di.Count && row >= 0)
      {
        return di[row];
      }
      else
      {
        WriteError(new ErrorRecord(
          new ItemNotFoundException(),
          "RowNotFound",
          ErrorCategory.ObjectNotFound,
          row.ToString(CultureInfo.CurrentCulture))
        );
      }

      return null;
    } // GetRow

    /// <summary>
    /// Method to safely convert a string representation of a row number 
    /// into its Int32 equivalent
    /// </summary>
    /// <param name="rowNumberAsStr">String representation of the row 
    /// number</param>
    /// <remarks>If there is an exception, -1 is returned</remarks>
    private int SafeConvertRowNumber(string rowNumberAsStr)
    {
      int rowNumber = -1;
      try
      {
        rowNumber = Convert.ToInt32(rowNumberAsStr, CultureInfo.CurrentCulture);
      }
      catch (FormatException fe)
      {
        WriteError(new ErrorRecord(fe, "RowStringFormatNotValid",
          ErrorCategory.InvalidData, rowNumberAsStr));
      }
      catch (OverflowException oe)
      {
        WriteError(new ErrorRecord(oe, "RowStringConversionToNumberFailed",
          ErrorCategory.InvalidData, rowNumberAsStr));
      }

      return rowNumber;
    } // 1


    /// <summary>
    /// Check if a table name is valid
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">Table name to validate</param>
    /// <remarks>Helps to check for SQL injection attacks</remarks>
    private bool TableNameIsValid(string tableName)
    {
      Regex exp = new Regex(pattern, RegexOptions.Compiled | RegexOptions.IgnoreCase);

      if (exp.IsMatch(tableName))
      {
        return true;
      }
      WriteError(new ErrorRecord(
        new ArgumentException("Table name not valid"), "TableNameNotValid",
          ErrorCategory.InvalidArgument, tableName));
      return false;
    } // TableNameIsValid

    /// <summary>
    /// Checks to see if the specified table is present in the
    /// database
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">Name of the table to check</param>
    /// <returns>true, if table is present, false otherwise</returns>
    private bool TableIsPresent(string tableName)
    {
      // using ODBC connection to the database and get the schema of tables
      AccessDBPSDriveInfo di = this.PSDriveInfo as AccessDBPSDriveInfo;
      if (di == null)
      {
        return false;
      }

      OdbcConnection connection = di.Connection;
      DataTable dt = connection.GetSchema("Tables");

      // check if the specified tableName is available
      // in the list of tables present in the database
      foreach (DataRow dr in dt.Rows)
      {
        string name = dr["TABLE_NAME"] as string;
        if (name.Equals(tableName, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
        {
          return true;
        }
      }

      WriteError(new ErrorRecord(
        new ArgumentException("Specified Table is not present in database"), "TableNotAvailable",
          ErrorCategory.InvalidArgument, tableName));

      return false;
    }// TableIsPresent

    /// <summary>
    /// Gets the next available ID in the table
    /// </summary>
    /// <param name="table">DataTable object representing the table to 
    /// search for ID</param>
    /// <returns>next available id</returns>
    private int GetNextID(DataTable table)
    {
      int big = 0;

      for (int i = 0; i < table.Rows.Count; i++)
      {
        DataRow row = table.Rows[i];

        int id = (int)row["ID"];

        if (big < id)
        {
          big = id;
        }
      }

      big++;
      return big;
    }
    #endregion Helper Methods

    #region Content Methods

    /// <summary>
    /// Clear the contents at the specified location. In this case, clearing
    /// the item amounts to clearing a row
    /// </summary>
    /// <param name="path">The path to the content to clear.</param>
    public void ClearContent(string path)
    {
      string tableName;
      int rowNumber;

      PathType type = GetNamesFromPath(path, out tableName, out rowNumber);

      if (type != PathType.Table)
      {
        WriteError(new ErrorRecord(
          new InvalidOperationException("Operation not supported. Content can be cleared only for table"),
            "NotValidRow", ErrorCategory.InvalidArgument,
              path));
        return;
      }

      OdbcDataAdapter da = GetAdapterForTable(tableName);

      if (da == null)
      {
        return;
      }

      DataSet ds = GetDataSetForTable(da, tableName);
      DataTable table = GetDataTable(ds, tableName);

      // Clear contents at the specified location
      for (int i = 0; i < table.Rows.Count; i++)
      {
        table.Rows[i].Delete();
      }

      if (ShouldProcess(path, "ClearContent"))
      {
        da.Update(ds, tableName);
      }

    } // ClearContent

    /// <summary>
    /// Not implemented.
    /// </summary>
    /// <param name="path"></param>
    /// <returns></returns>
    public object ClearContentDynamicParameters(string path)
    {
      return null;
    }

    /// <summary>
    /// Get a reader at the path specified.
    /// </summary>
    /// <param name="path">The path from which to read.</param>
    /// <returns>A content reader used to read the data.</returns>
    public IContentReader GetContentReader(string path)
    {
      string tableName;
      int rowNumber;

      PathType type = GetNamesFromPath(path, out tableName, out rowNumber);

      if (type == PathType.Invalid)
      {
        ThrowTerminatingInvalidPathException(path);
      }
      else if (type == PathType.Row)
      {
        throw new InvalidOperationException("contents can be obtained only for tables");
      }

      return new AccessDBContentReader(path, this);
    } // GetContentReader

    /// <summary>
    /// Not implemented.
    /// </summary>
    /// <param name="path"></param>
    /// <returns></returns>
    public object GetContentReaderDynamicParameters(string path)
    {
      return null;
    }

    /// <summary>
    /// Get an object used to write content.
    /// </summary>
    /// <param name="path">The root path at which to write.</param>
    /// <returns>A content writer for writing.</returns>
    public IContentWriter GetContentWriter(string path)
    {
      string tableName;
      int rowNumber;

      PathType type = GetNamesFromPath(path, out tableName, out rowNumber);

      if (type == PathType.Invalid)
      {
        ThrowTerminatingInvalidPathException(path);
      }
      else if (type == PathType.Row)
      {
        throw new InvalidOperationException("contents can be added only to tables");
      }

      return new AccessDBContentWriter(path, this);
    }

    /// <summary>
    /// Not implemented.
    /// </summary>
    /// <param name="path"></param>
    /// <returns></returns>
    public object GetContentWriterDynamicParameters(string path)
    {
      return null;
    }

    #endregion Content Methods

    #region Private Properties
   
    private string pathSeparator = "\\";
    private static string pattern = @"^[a-z]+[0-9]*_*$";

    #endregion Private Properties

  } // AccessDBProvider

  #endregion AccessDBProvider

  #region Helper Classes

  #region Public Enumerations

  /// <summary>
  /// Type of item represented by the path
  /// </summary>
  public enum PathType
  {
    /// <summary>
    /// Represents a database
    /// </summary>
    Database,
    /// <summary>
    /// Represents a table
    /// </summary>
    Table,
    /// <summary>
    /// Represents a row
    /// </summary>
    Row,
    /// <summary>
    /// Represents an invalid path
    /// </summary>
    Invalid
  };

  #endregion Public Enumerations

  #region AccessDBPSDriveInfo

  /// <summary>
  /// Any state associated with the drive should be held here.
  /// In this case, it's the connection to the database.
  /// </summary>
  internal class AccessDBPSDriveInfo : PSDriveInfo
  {
    private OdbcConnection connection;

    /// <summary>
    /// ODBC connection information.
    /// </summary>
    public OdbcConnection Connection
    {
      get { return connection; }
      set { connection = value; }
    }

    /// <summary>
    /// Constructor that takes one argument
    /// </summary>
    /// <param name="driveInfo">Drive provided by this provider</param>
    public AccessDBPSDriveInfo(PSDriveInfo driveInfo)
      : base(driveInfo)
    { }

  } // class AccessDBPSDriveInfo

  #endregion AccessDBPSDriveInfo

  #region DatabaseTableInfo

  /// <summary>
  /// Contains information specific to the database table.
  /// Similar to the DirectoryInfo class.
  /// </summary>
  public class DatabaseTableInfo
  {
    /// <summary>
    /// Row from the "tables" schema
    /// </summary>
    public DataRow Data
    {
      get
      {
        return data;
      }
      set
      {
        data = value;
      }
    }
    private DataRow data;

    /// <summary>
    /// The table name.
    /// </summary>
    public string Name
    {
      get
      {
        return name;
      }
      set
      {
        name = value;
      }
    }
    private String name;

    /// <summary>
    /// The number of rows in the table.
    /// </summary>
    public int RowCount
    {
      get
      {
        return rowCount;
      }
      set
      {
        rowCount = value;
      }
    }
    private int rowCount;

    /// <summary>
    /// The column definitions for the table.
    /// </summary>
    public DataColumnCollection Columns
    {
      get
      {
        return columns;
      }
      set
      {
        columns = value;
      }
    }
    private DataColumnCollection columns;

    /// <summary>
    /// Constructor.
    /// </summary>
    /// <param name="row">The row definition.</param>
    /// <param name="name">The table name.</param>
    /// <param name="rowCount">The number of rows in the table.</param>
    /// <param name="columns">Information on the column tables.</param>
    public DatabaseTableInfo(DataRow row, string name, int rowCount,
            DataColumnCollection columns)
    {
      Name = name;
      Data = row;
      RowCount = rowCount;
      Columns = columns;
    } // DatabaseTableInfo
  } // class DatabaseTableInfo

  #endregion DatabaseTableInfo

  #region DatabaseRowInfo

  /// <summary>
  /// Contains information specific to an individual table row.
  /// Analogous to the FileInfo class.
  /// </summary>
  public class DatabaseRowInfo
  {
    /// <summary>
    /// Row data information.
    /// </summary>
    public DataRow Data
    {
      get
      {
        return data;
      }
      set
      {
        data = value;
      }
    }
    private DataRow data;

    /// <summary>
    /// The row index.
    /// </summary>
    public string RowNumber
    {
      get
      {
        return rowNumber;
      }
      set
      {
        rowNumber = value;
      }
    }
    private string rowNumber;

    /// <summary>
    /// Constructor.
    /// </summary>
    /// <param name="row">The row information.</param>
    /// <param name="name">The row index.</param>
    public DatabaseRowInfo(DataRow row, string name)
    {
      RowNumber = name;
      Data = row;
    } // DatabaseRowInfo
  } // class DatabaseRowInfo

  #endregion DatabaseRowInfo

  #region AccessDBContentReader

  /// <summary>
  /// Content reader used to retrieve data from this provider.
  /// </summary>
  public class AccessDBContentReader : IContentReader
  {
    // A provider instance is required so as to get "content"
    private AccessDBProvider provider;
    private string path;
    private long currentOffset;

    internal AccessDBContentReader(string path, AccessDBProvider provider)
    {
      this.path = path;
      this.provider = provider;
    }

    /// <summary>
    /// Read the specified number of rows from the source.
    /// </summary>
    /// <param name="readCount">The number of items to 
    /// return.</param>
    /// <returns>An array of elements read.</returns>
    public IList Read(long readCount)
    {
      // Read the number of rows specified by readCount and increment
      // offset
      string tableName;
      int rowNumber;
      PathType type = provider.GetNamesFromPath(path, out tableName, out rowNumber);

      Collection<DatabaseRowInfo> rows =
        provider.GetRows(tableName);
      Collection<DataRow> results = new Collection<DataRow>();

      if (currentOffset < 0 || currentOffset >= rows.Count)
      {
        return null;
      }

      int rowsRead = 0;

      while (rowsRead < readCount && currentOffset < rows.Count)
      {
        results.Add(rows[(int)currentOffset].Data);
        rowsRead++;
        currentOffset++;
      }

      return results;
    } // Read

    /// <summary>
    /// Moves the content reader specified number of rows from the 
    /// origin
    /// </summary>
    /// <param name="offset">Number of rows to offset</param>
    /// <param name="origin">Starting row from which to offset</param>
    public void Seek(long offset, System.IO.SeekOrigin origin)
    {
      // get the number of rows in the table which will help in
      // calculating current position
      string tableName;
      int rowNumber;

      PathType type = provider.GetNamesFromPath(path, out tableName, out rowNumber);

      if (type == PathType.Invalid)
      {
        throw new ArgumentException("Path specified must represent a table or a row :" + path);
      }

      if (type == PathType.Table)
      {
        Collection<DatabaseRowInfo> rows = provider.GetRows(tableName);

        int numRows = rows.Count;

        if (offset > rows.Count)
        {
          throw new
              ArgumentException(
                "Offset cannot be greater than the number of rows available"
                      );
        }

        if (origin == System.IO.SeekOrigin.Begin)
        {
          // starting from Beginning with an index 0, the current offset
          // has to be advanced to offset - 1
          currentOffset = offset - 1;
        }
        else if (origin == System.IO.SeekOrigin.End)
        {
          // starting from the end which is numRows - 1, the current
          // offset is so much less than numRows - 1
          currentOffset = numRows - 1 - offset;
        }
        else
        {
          // calculate from the previous value of current offset
          // advancing forward always
          currentOffset += offset;
        }
      } // if (type...
      else
      {
        // for row, the offset will always be set to 0
        currentOffset = 0;
      }

    } // Seek

    /// <summary>
    /// Closes the content reader, so all members are reset
    /// </summary>
    public void Close()
    {
      Dispose();
    } // Close

    /// <summary>
    /// Dispose any resources being used
    /// </summary>
    public void Dispose()
    {
      Seek(0, System.IO.SeekOrigin.Begin);
      
      GC.SuppressFinalize(this);
    } // Dispose
  } // AccessDBContentReader

  #endregion AccessDBContentReader

  #region AccessDBContentWriter

  /// <summary>
  /// Content writer used to write data in this provider.
  /// </summary>
  public class AccessDBContentWriter : IContentWriter
  {
    // A provider instance is required so as to get "content"
    private AccessDBProvider provider;
    private string path;
    private long currentOffset;

    internal AccessDBContentWriter(string path, AccessDBProvider provider)
    {
      this.path = path;
      this.provider = provider;
    }

    /// <summary>
    /// Write the specified row contents in the source
    /// </summary>
    /// <param name="content"> The contents to be written to the source.
    /// </param>
    /// <returns>An array of elements which were successfully written to 
    /// the source</returns>
    /// 
    public IList Write(IList content)
    {
      if (content == null)
      {
        return null;
      }

      // Get the total number of rows currently available it will 
      // determine how much to overwrite and how much to append at
      // the end
      string tableName;
      int rowNumber;
      PathType type = provider.GetNamesFromPath(path, out tableName, out rowNumber);

      if (type == PathType.Table)
      {
        OdbcDataAdapter da = provider.GetAdapterForTable(tableName);
        if (da == null)
        {
          return null;
        }

        DataSet ds = provider.GetDataSetForTable(da, tableName);
        DataTable table = provider.GetDataTable(ds, tableName);

        string[] colValues = (content[0] as string).Split(',');

        // set the specified row
        DataRow row = table.NewRow();

        for (int i = 0; i < colValues.Length; i++)
        {
          if (!String.IsNullOrEmpty(colValues[i]))
          {
            row[i] = colValues[i];
          }
        }

        //table.Rows.InsertAt(row, rowNumber);
        // Update the table
        table.Rows.Add(row);
        da.Update(ds, tableName);
        
      }
      else 
      {
        throw new InvalidOperationException("Operation not supported. Content can be added only for tables");
      }

      return null;
    } // Write

    /// <summary>
    /// Moves the content reader specified number of rows from the 
    /// origin
    /// </summary>
    /// <param name="offset">Number of rows to offset</param>
    /// <param name="origin">Starting row from which to offset</param>
    public void Seek(long offset, System.IO.SeekOrigin origin)
    {
      // get the number of rows in the table which will help in
      // calculating current position
      string tableName;
      int rowNumber;

      PathType type = provider.GetNamesFromPath(path, out tableName, out rowNumber);

      if (type == PathType.Invalid)
      {
        throw new ArgumentException("Path specified should represent either a table or a row : " + path);
      }

      Collection<DatabaseRowInfo> rows =
          provider.GetRows(tableName);

      int numRows = rows.Count;

      if (offset > rows.Count)
      {
        throw new
            ArgumentException(
              "Offset cannot be greater than the number of rows available"
                        );
      }

      if (origin == System.IO.SeekOrigin.Begin)
      {
        // starting from Beginning with an index 0, the current offset
        // has to be advanced to offset - 1
        currentOffset = offset - 1;
      }
      else if (origin == System.IO.SeekOrigin.End)
      {
        // starting from the end which is numRows - 1, the current
        // offset is so much less than numRows - 1
        currentOffset = numRows - 1 - offset;
      }
      else
      {
        // calculate from the previous value of current offset
        // advancing forward always
        currentOffset += offset;
      }

    } // Seek

    /// <summary>
    /// Closes the content reader, so all members are reset
    /// </summary>
    public void Close()
    {
      Dispose();
    } // Close

    /// <summary>
    /// Dispose any resources being used
    /// </summary>
    public void Dispose()
    {
      Seek(0, System.IO.SeekOrigin.Begin);

      GC.SuppressFinalize(this);
    } // Dispose
  } // AccessDBContentWriter

  #endregion AccessDBContentWriter

  #endregion Helper Classes
} // namespace Microsoft.Samples.PowerShell.Providers

Ayrıca Bkz.

System.Management.Automation.Provider.Itemcmdletprovider

System.Management.Automation.Provider.Containercmdletprovider

System.Management.Automation.Provider.Navigationcmdletprovider

Windows PowerShell Sağlayıcınızı Tasarlama