Aracılığıyla paylaş


Static Sites - Create Or Update Static Site

Varolan bir kaynak grubunda yeni bir statik site oluşturur veya var olan bir statik siteyi güncelleştirir.

PUT https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Web/staticSites/{name}?api-version=2023-12-01

URI Parametreleri

Name İçinde Gerekli Tür Description
name
path True

string

Oluşturulacak veya güncelleştirilecek statik sitenin adı.

resourceGroupName
path True

string

Kaynağın ait olduğu kaynak grubunun adı.

Normal ifade deseni: ^[-\w\._\(\)]+[^\.]$

subscriptionId
path True

string

Azure abonelik kimliğiniz. Bu GUID biçimli bir dizedir (örn. 000000000-0000-0000-0000-000000000000).

api-version
query True

string

API Sürümü

İstek Gövdesi

Name Gerekli Tür Description
location True

string

Kaynak Konumu.

identity

ManagedServiceIdentity

Yönetilen hizmet kimliği.

kind

string

Kaynak türü.

properties.allowConfigFileUpdates

boolean

false bu statik web uygulaması için yapılandırma dosyası kilitliyse; aksi takdirde , true.

properties.branch

string

Depodaki hedef dal.

properties.buildProperties

StaticSiteBuildProperties

Depoda yapılandırmak için özellikler oluşturun.

properties.enterpriseGradeCdnStatus

EnterpriseGradeCdnStatus

Statik web uygulamasına trafik sunan kurumsal sınıf CDN'nin durumunu gösteren durum.

properties.provider

string

Statik sitenin birincil ortamına son dağıtımı gönderen sağlayıcı.

properties.publicNetworkAccess

string

Statik bir web uygulaması için genel trafiğe izin verilip verilmeyeceğini belirten durum. İzin Verilen Değerler: 'Enabled', 'Disabled' veya boş bir dize.

properties.repositoryToken

string

Kullanıcının github depo belirteci. Bu, Github Actions iş akışı dosyasını ve API gizli dizilerini ayarlamak için kullanılır.

properties.repositoryUrl

string

Statik sitenin deposunun URL'si.

properties.stagingEnvironmentPolicy

StagingEnvironmentPolicy

Statik bir web uygulaması için hazırlama ortamlarına izin verilip verilmeyeceğini belirten durum.

properties.templateProperties

StaticSiteTemplateOptions

Yeni depo oluşturmak için şablon seçenekleri.

sku

SkuDescription

Ölçeklenebilir bir kaynağın SKU'su açıklaması.

tags

object

Kaynak etiketleri.

Yanıtlar

Name Tür Description
200 OK

StaticSiteARMResource

Tamam ögesini seçin.

202 Accepted

StaticSiteARMResource

Zaman uyumsuz işlem devam ediyor.

Other Status Codes

DefaultErrorResponse

hata yanıtı App Service.

Güvenlik

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Tür: oauth2
Akış: implicit
Yetkilendirme URL’si: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Kapsamlar

Name Description
user_impersonation kullanıcı hesabınızın kimliğine bürünme

Örnekler

Create or update a static site

Örnek isteği

PUT https://management.azure.com/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/rg/providers/Microsoft.Web/staticSites/testStaticSite0?api-version=2023-12-01

{
 "location": "West US 2",
 "properties": {
  "repositoryUrl": "https://github.com/username/RepoName",
  "branch": "master",
  "repositoryToken": "repoToken123",
  "buildProperties": {
   "appLocation": "app",
   "apiLocation": "api",
   "appArtifactLocation": "build"
  }
 },
 "sku": {
  "name": "Basic",
  "tier": "Basic"
 }
}

Örnek yanıt

{
 "id": "/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/rg/providers/Microsoft.Web/staticSites/testStaticSite0",
 "name": "testStaticSite0",
 "type": "Microsoft.Web/staticSites",
 "location": "West US 2",
 "properties": {
  "defaultHostname": "happy-sea-15afae3e.azurestaticwebsites.net",
  "repositoryUrl": "https://github.com/username/RepoName",
  "branch": "demo",
  "customDomains": [],
  "privateEndpointConnections": [],
  "contentDistributionEndpoint": "",
  "keyVaultReferenceIdentity": "SystemAssigned",
  "userProvidedFunctionApps": null,
  "linkedBackends": [],
  "stagingEnvironmentPolicy": "Enabled",
  "allowConfigFileUpdates": true
 },
 "sku": {
  "name": "Basic",
  "tier": "Basic"
 }
}
azure-asyncoperation: https://management.azure.com/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/providers/Microsoft.Web/locations/westus2/operationResults/62e4d893-d233-4005-988e-a428d9f77076?api-version=2019-01-01
{
 "id": "/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/rg/providers/Microsoft.Web/staticSites/testStaticSite0",
 "name": "testStaticSite0",
 "type": "Microsoft.Web/staticSites",
 "location": "West US 2",
 "properties": {
  "defaultHostname": "happy-sea-15afae3e.azurestaticwebsites.net",
  "repositoryUrl": "https://github.com/username/RepoName",
  "branch": "demo",
  "customDomains": [],
  "privateEndpointConnections": [],
  "contentDistributionEndpoint": "",
  "keyVaultReferenceIdentity": "SystemAssigned",
  "userProvidedFunctionApps": null,
  "linkedBackends": [],
  "stagingEnvironmentPolicy": "Enabled",
  "allowConfigFileUpdates": true
 },
 "sku": {
  "name": "Basic",
  "tier": "Basic"
 }
}

Tanımlar

Name Description
ArmIdWrapper

ARM kaynak kimliği için sarmalayıcı

ArmPlan

Azure Resource Manager'daki plan nesnesi, bir market planını temsil eder.

Capability

Belirli bir SKU için izin verilen özellikleri/özellikleri açıklar.

DatabaseConnectionOverview

Statik Site Veritabanı Bağlantısına genel bakış.

DefaultErrorResponse

hata yanıtı App Service.

Details
EnterpriseGradeCdnStatus

Statik web uygulamasına trafik sunan kurumsal sınıf CDN'nin durumunu gösteren durum.

Error

Hata modeli.

ErrorEntity

API'den döndürülen hata yanıtının gövdesi.

ManagedServiceIdentity

Yönetilen hizmet kimliği.

ManagedServiceIdentityType

Yönetilen hizmet kimliğinin türü.

PrivateLinkConnectionState

Özel bağlantı bağlantısının durumu

RemotePrivateEndpointConnection

Uzak özel uç nokta bağlantısı

ResponseMessageEnvelope[RemotePrivateEndpointConnection]

Ortak Azure resource manager özelliklerini ve kaynak sağlayıcısına özgü içeriği içeren ileti zarfı.

SkuCapacity

App Service planı ölçek seçeneklerinin açıklaması.

SkuDescription

Ölçeklenebilir bir kaynağın SKU'su açıklaması.

StagingEnvironmentPolicy

Statik bir web uygulaması için hazırlama ortamlarına izin verilip verilmeyeceğini belirten durum.

StaticSiteARMResource

Statik Site ARM kaynağı.

StaticSiteBuildProperties

Statik site için derleme özellikleri.

StaticSiteDatabaseConnectionConfigurationFileOverview

Veritabanı bağlantısı yapılandırma dosyası

StaticSiteLinkedBackend

Statik Site Bağlantılı Arka Uç ARM kaynağı.

StaticSiteTemplateOptions

Statik site için Şablon Seçenekleri.

StaticSiteUserProvidedFunctionApp

Statik site kullanıcısı tarafından sağlanan işlev.

userAssignedIdentity

Kullanıcı Tarafından Atanan kimlik.

ArmIdWrapper

ARM kaynak kimliği için sarmalayıcı

Name Tür Description
id

string

ArmPlan

Azure Resource Manager'daki plan nesnesi, bir market planını temsil eder.

Name Tür Description
name

string

Ad.

product

string

Ürün.

promotionCode

string

Promosyon kodu.

publisher

string

Yayımcı.

version

string

Ürünün sürümü.

Capability

Belirli bir SKU için izin verilen özellikleri/özellikleri açıklar.

Name Tür Description
name

string

SKU özelliğinin adı.

reason

string

SKU özelliğinin nedeni.

value

string

SKU özelliğinin değeri.

DatabaseConnectionOverview

Statik Site Veritabanı Bağlantısına genel bakış.

Name Tür Description
configurationFiles

StaticSiteDatabaseConnectionConfigurationFileOverview[]

Bu veritabanı bağlantısıyla ilişkili yapılandırma dosyalarının listesi.

connectionIdentity

string

Varsa, kimlik veritabanına bağlanmak için bağlantı dizesi ile birlikte kullanılır. Sistem tarafından atanan yönetilen kimliğin kullanımı 'SystemAssigned' dizesiyle belirtilirken, kullanıcı tarafından atanan yönetilen kimliğin kullanımı yönetilen kimlik kaynağının kaynak kimliğiyle gösterilir.

name

string

Varsa, bu veritabanı bağlantı kaynağının adı.

region

string

Veritabanı kaynağının bölgesi.

resourceId

string

Veritabanının kaynak kimliği.

DefaultErrorResponse

hata yanıtı App Service.

Name Tür Description
error

Error

Hata modeli.

Details

Name Tür Description
code

string

Hatayı program aracılığıyla tanımlamak için standartlaştırılmış dize.

message

string

Ayrıntılı hata açıklaması ve hata ayıklama bilgileri.

target

string

Ayrıntılı hata açıklaması ve hata ayıklama bilgileri.

EnterpriseGradeCdnStatus

Statik web uygulamasına trafik sunan kurumsal sınıf CDN'nin durumunu gösteren durum.

Name Tür Description
Disabled

string

Disabling

string

Enabled

string

Enabling

string

Error

Hata modeli.

Name Tür Description
code

string

Hatayı program aracılığıyla tanımlamak için standartlaştırılmış dize.

details

Details[]

Ayrıntılı hatalar.

innererror

string

Hata ayıklamak için daha fazla bilgi.

message

string

Ayrıntılı hata açıklaması ve hata ayıklama bilgileri.

target

string

Ayrıntılı hata açıklaması ve hata ayıklama bilgileri.

ErrorEntity

API'den döndürülen hata yanıtının gövdesi.

Name Tür Description
code

string

Temel hata kodu.

details

ErrorEntity[]

Hata Ayrıntıları.

extendedCode

string

Hata türü.

innerErrors

ErrorEntity[]

İç hatalar.

message

string

Hatanın tüm ayrıntıları.

messageTemplate

string

İleti şablonu.

parameters

string[]

Şablonun parametreleri.

target

string

Hata hedefi.

ManagedServiceIdentity

Yönetilen hizmet kimliği.

Name Tür Description
principalId

string

Yönetilen hizmet kimliğinin Asıl Kimliği.

tenantId

string

Yönetilen hizmet kimliğinin kiracısı.

type

ManagedServiceIdentityType

Yönetilen hizmet kimliğinin türü.

userAssignedIdentities

<string,  userAssignedIdentity>

Kaynakla ilişkili kullanıcı tarafından atanan kimliklerin listesi. Kullanıcı kimliği sözlüğü anahtar başvuruları şu biçimde ARM kaynak kimlikleri olacaktır: '/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/{identityName}

ManagedServiceIdentityType

Yönetilen hizmet kimliğinin türü.

Name Tür Description
None

string

SystemAssigned

string

SystemAssigned, UserAssigned

string

UserAssigned

string

PrivateLinkConnectionState

Özel bağlantı bağlantısının durumu

Name Tür Description
actionsRequired

string

Özel bağlantı bağlantısı için ActionsRequired

description

string

Özel bağlantı bağlantısının açıklaması

status

string

Özel bağlantı bağlantısının durumu

RemotePrivateEndpointConnection

Uzak özel uç nokta bağlantısı

Name Tür Description
id

string

Kaynak Kimliği.

kind

string

Kaynak türü.

name

string

Kaynak Adı.

properties.ipAddresses

string[]

Uzak özel uç noktaya eşlenen Özel IPAddresses

properties.privateEndpoint

ArmIdWrapper

Uzak özel uç nokta bağlantısının PrivateEndpoint'i

properties.privateLinkServiceConnectionState

PrivateLinkConnectionState

Özel bağlantı bağlantısının durumu

properties.provisioningState

string

type

string

Kaynak türü.

ResponseMessageEnvelope[RemotePrivateEndpointConnection]

Ortak Azure resource manager özelliklerini ve kaynak sağlayıcısına özgü içeriği içeren ileti zarfı.

Name Tür Description
error

ErrorEntity

hata bilgilerini Azure-AsyncOperation.

id

string

Kaynak Kimliği. Kimlik genellikle yalnızca GET isteklerine yanıtlar için doldurulur. Çağıran yalnızca GET istekleri için bu değeri geçirmekten sorumludur. Örneğin: /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupId}/providers/Microsoft.Web/sites/{sitename}

identity

ManagedServiceIdentity

MSI kaynağı

location

string

Coğrafi bölge kaynağı SouthCentralUS, SouthEastAsia gibi bir kaynaktır.

name

string

Kaynağın adı.

plan

ArmPlan

Azure Resource Manager planı.

properties

RemotePrivateEndpointConnection

Kaynağa özgü özellikler.

sku

SkuDescription

Kaynağın SKU açıklaması.

status

string

Durum bilgilerini Azure-AsyncOperation.

tags

object

Kaynakla ilişkili etiketler.

type

string

"Microsoft.Web/sites" gibi kaynak türü.

zones

string[]

Hizmetin barındırılıyor olduğu mantıksal Kullanılabilirlik Alanları

SkuCapacity

App Service planı ölçek seçeneklerinin açıklaması.

Name Tür Description
default

integer

Bu App Service planı SKU'su için varsayılan çalışan sayısı.

elasticMaximum

integer

Bu App Service planı SKU'su için en fazla Elastik çalışan sayısı.

maximum

integer

Bu App Service planı SKU'su için en fazla çalışan sayısı.

minimum

integer

Bu App Service planı SKU'su için en az çalışan sayısı.

scaleType

string

App Service planı için kullanılabilir ölçek yapılandırmaları.

SkuDescription

Ölçeklenebilir bir kaynağın SKU'su açıklaması.

Name Tür Description
capabilities

Capability[]

SKU'nun özellikleri( örneğin, traffic manager etkin mi?

capacity

integer

Kaynağa atanan geçerli örnek sayısı.

family

string

Kaynak SKU'sunun aile kodu.

locations

string[]

SKU'nun konumları.

name

string

Kaynak SKU'sunun adı.

size

string

Kaynak SKU'sunun boyut belirticisi.

skuCapacity

SkuCapacity

SKU'nun en düşük, en yüksek ve varsayılan ölçek değerleri.

tier

string

Kaynak SKU'sunun hizmet katmanı.

StagingEnvironmentPolicy

Statik bir web uygulaması için hazırlama ortamlarına izin verilip verilmeyeceğini belirten durum.

Name Tür Description
Disabled

string

Enabled

string

StaticSiteARMResource

Statik Site ARM kaynağı.

Name Tür Description
id

string

Kaynak Kimliği.

identity

ManagedServiceIdentity

Yönetilen hizmet kimliği.

kind

string

Bir tür kaynak.

location

string

Kaynak Konumu.

name

string

Kaynak Adı.

properties.allowConfigFileUpdates

boolean

false bu statik web uygulaması için yapılandırma dosyası kilitliyse; aksi takdirde , true.

properties.branch

string

Depodaki hedef dal.

properties.buildProperties

StaticSiteBuildProperties

Depoda yapılandıracak özellikler oluşturun.

properties.contentDistributionEndpoint

string

Statik site için içerik dağıtım uç noktası.

properties.customDomains

string[]

Bu statik siteyle ilişkili özel etki alanları.

properties.databaseConnections

DatabaseConnectionOverview[]

Statik site için veritabanı bağlantıları

properties.defaultHostname

string

Statik site için varsayılan otomatik oluşturulan konak adı.

properties.enterpriseGradeCdnStatus

EnterpriseGradeCdnStatus

Statik web uygulamasına trafik sunan kurumsal sınıf CDN'nin durumunu gösteren durum.

properties.keyVaultReferenceIdentity

string

Key Vault Başvuru kimlik doğrulaması için kullanılacak kimlik.

properties.linkedBackends

StaticSiteLinkedBackend[]

Statik tarafa bağlı arka uçlar

properties.privateEndpointConnections

ResponseMessageEnvelope[RemotePrivateEndpointConnection][]

Özel uç nokta bağlantıları

properties.provider

string

Statik sitenin birincil ortamına son dağıtımı gönderen sağlayıcı.

properties.publicNetworkAccess

string

Statik bir web uygulaması için genel trafiğe izin verilip verilmeyeceğini belirten durum. İzin Verilen Değerler: 'Enabled', 'Disabled' veya boş bir dize.

properties.repositoryToken

string

Kullanıcının github depo belirteci. Bu, Github Actions iş akışı dosyasını ve API gizli dizilerini ayarlamak için kullanılır.

properties.repositoryUrl

string

Statik site deposunun URL'si.

properties.stagingEnvironmentPolicy

StagingEnvironmentPolicy

Statik bir web uygulaması için hazırlama ortamlarına izin verilip verilmeyeceğini gösteren durum.

properties.templateProperties

StaticSiteTemplateOptions

Yeni bir depo oluşturmak için şablon seçenekleri.

properties.userProvidedFunctionApps

StaticSiteUserProvidedFunctionApp[]

Kullanıcı tarafından sağlanan statik siteye kayıtlı işlev uygulamaları

sku

SkuDescription

Ölçeklenebilir bir kaynağın SKU'su açıklaması.

tags

object

Kaynak etiketleri.

type

string

Kaynak türü.

StaticSiteBuildProperties

Statik site için derleme özellikleri.

Name Tür Description
apiBuildCommand

string

Azure İşlevleri API uygulamasının dağıtımı sırasında çalıştırılacak özel bir komut.

apiLocation

string

Depo içindeki api kodunun yolu.

appArtifactLocation

string

Kullanım dışı: Derlemeden sonra uygulama yapıtlarının yolu (OutputLocation yerine kullanım dışı bırakıldı)

appBuildCommand

string

Statik içerik uygulamasının dağıtımı sırasında çalıştırılacak özel bir komut.

appLocation

string

Depo içindeki uygulama kodunun yolu.

githubActionSecretNameOverride

string

Github Action gizli dizi adını geçersiz kılma.

outputLocation

string

Derlemeden sonra uygulamanın çıkış yolu.

skipGithubActionWorkflowGeneration

boolean

Github Action iş akışı oluşturmayı atlayın.

StaticSiteDatabaseConnectionConfigurationFileOverview

Veritabanı bağlantısı yapılandırma dosyası

Name Tür Description
contents

string

Dosya içeriğinin Base64 kodlaması.

fileName

string

Yapılandırma dosyasının adı.

type

string

Yapılandırma dosyasının türü.

StaticSiteLinkedBackend

Statik Site Bağlantılı Arka Uç ARM kaynağı.

Name Tür Description
backendResourceId

string

Statik siteye bağlı arka ucun kaynak kimliği

createdOn

string

Arka ucun statik siteye bağlandığı tarih ve saat.

provisioningState

string

Bağlama işleminin sağlama durumu.

region

string

Arka ucun statik siteye bağlı bölgesi

StaticSiteTemplateOptions

Statik site için Şablon Seçenekleri.

Name Tür Description
description

string

Yeni oluşturulan deponun açıklaması.

isPrivate

boolean

Yeni oluşturulan deponun özel bir depo olup olmadığı. Varsayılan olarak false (genel) kullanılır.

owner

string

Yeni oluşturulan deponun sahibi.

repositoryName

string

Yeni oluşturulan deponun adı.

templateRepositoryUrl

string

Şablon deposunun URL'si. Yeni oluşturulan depo bunu temel alacaktır.

StaticSiteUserProvidedFunctionApp

Statik site kullanıcısı tarafından sağlanan işlev.

Name Tür Description
id

string

Kaynak Kimliği.

kind

string

Bir tür kaynak.

name

string

Kaynak Adı.

properties.createdOn

string

İşlev uygulamasının statik siteye kaydedildiği tarih ve saat.

properties.functionAppRegion

string

İşlev uygulamasının statik siteye kayıtlı bölgesi

properties.functionAppResourceId

string

Statik siteye kayıtlı işlev uygulamasının kaynak kimliği

type

string

Kaynak türü.

userAssignedIdentity

Kullanıcı Tarafından Atanan kimlik.

Name Tür Description
clientId

string

Kullanıcı tarafından atanan kimliğin istemci kimliği

principalId

string

Kullanıcı tarafından atanan kimliğin Asıl Kimliği