Environment Versions - Delete

Sürümü silin.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.MachineLearningServices/workspaces/{workspaceName}/environments/{name}/versions/{version}?api-version=2022-06-01-preview

URI Parametreleri

Name In Required Type Description
name
path True
 • string

Kapsayıcı adı. Bu büyük/küçük harfe duyarlıdır.

resourceGroupName
path True
 • string

Kaynak grubunun adı. Ad büyük/küçük harfe duyarlı değildir.

subscriptionId
path True
 • string

Hedef aboneliğin kimliği.

version
path True
 • string

Sürüm tanımlayıcısı. Bu büyük/küçük harfe duyarlıdır.

workspaceName
path True
 • string

Azure Machine Learning çalışma alanının adı.

api-version
query True
 • string

Bu işlem için kullanılacak API sürümü.

Yanıtlar

Name Type Description
200 OK

Başarılı

204 No Content

İçerik Yok

Other Status Codes

Hata

Örnekler

Delete Environment Version.

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/test-rg/providers/Microsoft.MachineLearningServices/workspaces/my-aml-workspace/environments/string/versions/string?api-version=2022-06-01-preview

Sample Response

Tanımlar

ErrorAdditionalInfo

Kaynak yönetimi hatası ek bilgileri.

ErrorDetail

Hata ayrıntısı.

ErrorResponse

Hata yanıtı

ErrorAdditionalInfo

Kaynak yönetimi hatası ek bilgileri.

Name Type Description
info
 • object

Ek bilgiler.

type
 • string

Ek bilgi türü.

ErrorDetail

Hata ayrıntısı.

Name Type Description
additionalInfo

Hata ek bilgileri.

code
 • string

Hata kodu.

details

Hata ayrıntıları.

message
 • string

Hata iletisi.

target
 • string

Hata hedefi.

ErrorResponse

Hata yanıtı

Name Type Description
error

Hata nesnesi.