List Management Term - Delete All Terms

Listedeki tüm terimleri, geçirilen liste kimliğine eşit liste kimliğiyle siler.

DELETE {Endpoint}/contentmoderator/lists/v1.0/termlists/{listId}/terms?language={language}

URI Parametreleri

Name In Required Type Description
Endpoint
path True
  • string

Desteklenen Bilişsel Hizmetler uç noktaları (protokol ve ana bilgisayar adı, örneğin: https://westus.api.cognitive.microsoft.com).

listId
path True
  • string

Resim listesinin liste kimliği.

language
query True
  • string

Terimlerin dili.

İstek Başlığı

Name Required Type Description
Ocp-Apim-Subscription-Key True
  • string

Yanıtlar

Name Type Description
204 No Content
  • string

İçerik Yok

Other Status Codes

Hata yanıtı.

Güvenlik

Ocp-Apim-Subscription-Key

Type: apiKey
In: header

Örnekler

Delete AllTerms request

Sample Request

DELETE {Endpoint}/contentmoderator/lists/v1.0/termlists/89003/terms?language=eng

Sample Response

""

Tanımlar

APIError

API tarafından döndürülen hata bilgileri

Error

Hata gövdesi.

APIError

API tarafından döndürülen hata bilgileri

Name Type Description
Error

Hata gövdesi.

Error

Hata gövdesi.

Name Type Description
Code
  • string
Message
  • string