Aracılığıyla paylaş


Container Apps - Update

Kapsayıcı Uygulamasının özelliklerini güncelleştirme
JSON Birleştirme Düzeltme Eki Kullanarak Kapsayıcı Uygulamasına Düzeltme Eki Uygulama Düzeltme Eki Uygulama

PATCH https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.App/containerApps/{containerAppName}?api-version=2024-03-01

URI Parametreleri

Name İçinde Gerekli Tür Description
containerAppName
path True

string

Kapsayıcı Uygulamasının adı.

resourceGroupName
path True

string

Kaynak grubunun adı. Ad büyük/küçük harfe duyarlı değildir.

subscriptionId
path True

string

Hedef aboneliğin kimliği.

api-version
query True

string

Bu işlem için kullanılacak API sürümü.

İstek Gövdesi

Name Gerekli Tür Description
location True

string

Kaynağın bulunduğu coğrafi konum

extendedLocation

ExtendedLocation

Genişletilmiş konumun karmaşık türü.

identity

ManagedServiceIdentity

Kapsayıcı Uygulaması'nın kodda gizli dizileri veya kimlik bilgilerini korumadan diğer Azure hizmetleriyle etkileşim kurması için yönetilen kimlikler.

managedBy

string

Bu kaynağı yöneten kaynağın tam kaynak kimliği. Bu kaynağın başka bir Azure kaynağı tarafından yönetilip yönetilmediğini gösterir. Bu durumda, başka bir kaynak tarafından yönetildiğinden, şablondan kaldırılırsa tam mod dağıtımı kaynağı silmez.

properties.configuration

Configuration

Sürümlenmemiş Container App yapılandırma özellikleri.

properties.environmentId

string

Ortamın kaynak kimliği.

properties.managedEnvironmentId

string

Kullanım dışı. Kapsayıcı Uygulamasının ortamının kaynak kimliği.

properties.template

Template

Container App sürümüne alınmış uygulama tanımı.

properties.workloadProfileName

string

Kapsayıcı uygulaması yürütmesi için sabitlemek üzere iş yükü profili adı.

tags

object

Kaynak etiketleri.

Yanıtlar

Name Tür Description
200 OK

ContainerApp

Tamam

202 Accepted

Düzeltme eki işlemi devam ediyor.

Üst Bilgiler

Location: string

Other Status Codes

DefaultErrorResponse

Yaygın hata yanıtı.

Güvenlik

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Tür: oauth2
Akış: implicit
Yetkilendirme URL’si: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Kapsamlar

Name Description
user_impersonation kullanıcı hesabınızın kimliğine bürünme

Örnekler

Patch Container App

Örnek isteği

PATCH https://management.azure.com/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/rg/providers/Microsoft.App/containerApps/testcontainerapp0?api-version=2024-03-01

{
 "location": "East US",
 "tags": {
  "tag1": "value1",
  "tag2": "value2"
 },
 "properties": {
  "configuration": {
   "ingress": {
    "external": true,
    "targetPort": 3000,
    "customDomains": [
     {
      "name": "www.my-name.com",
      "bindingType": "SniEnabled",
      "certificateId": "/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/rg/providers/Microsoft.App/managedEnvironments/demokube/certificates/my-certificate-for-my-name-dot-com"
     },
     {
      "name": "www.my-other-name.com",
      "bindingType": "SniEnabled",
      "certificateId": "/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/rg/providers/Microsoft.App/managedEnvironments/demokube/certificates/my-certificate-for-my-other-name-dot-com"
     }
    ],
    "traffic": [
     {
      "weight": 100,
      "revisionName": "testcontainerapp0-ab1234",
      "label": "production"
     }
    ],
    "ipSecurityRestrictions": [
     {
      "name": "Allow work IP A subnet",
      "description": "Allowing all IP's within the subnet below to access containerapp",
      "ipAddressRange": "192.168.1.1/32",
      "action": "Allow"
     },
     {
      "name": "Allow work IP B subnet",
      "description": "Allowing all IP's within the subnet below to access containerapp",
      "ipAddressRange": "192.168.1.1/8",
      "action": "Allow"
     }
    ],
    "stickySessions": {
     "affinity": "sticky"
    }
   },
   "dapr": {
    "enabled": true,
    "appPort": 3000,
    "appProtocol": "http",
    "httpReadBufferSize": 30,
    "httpMaxRequestSize": 10,
    "logLevel": "debug",
    "enableApiLogging": true
   },
   "maxInactiveRevisions": 10,
   "service": {
    "type": "redis"
   }
  },
  "template": {
   "containers": [
    {
     "image": "repo/testcontainerapp0:v1",
     "name": "testcontainerapp0",
     "probes": [
      {
       "type": "Liveness",
       "httpGet": {
        "path": "/health",
        "port": 8080,
        "httpHeaders": [
         {
          "name": "Custom-Header",
          "value": "Awesome"
         }
        ]
       },
       "initialDelaySeconds": 3,
       "periodSeconds": 3
      }
     ]
    }
   ],
   "initContainers": [
    {
     "image": "repo/testcontainerapp0:v4",
     "name": "testinitcontainerApp0",
     "resources": {
      "cpu": 0.5,
      "memory": "1Gi"
     }
    }
   ],
   "scale": {
    "minReplicas": 1,
    "maxReplicas": 5,
    "rules": [
     {
      "name": "httpscalingrule",
      "custom": {
       "type": "http",
       "metadata": {
        "concurrentRequests": "50"
       }
      }
     }
    ]
   },
   "serviceBinds": [
    {
     "serviceId": "/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/rg/providers/Microsoft.App/containerApps/service",
     "name": "service"
    }
   ]
  }
 }
}

Örnek yanıt

{
 "id": "/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/rg/providers/Microsoft.App/containerApps/testcontainerapp0",
 "name": "testcontainerapp0",
 "type": "Microsoft.App/containerApps",
 "location": "East US",
 "properties": {
  "provisioningState": "Succeeded",
  "managedEnvironmentId": "/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/rg/providers/Microsoft.App/managedEnvironments/demokube",
  "workloadProfileName": "My-GP-01",
  "latestRevisionFqdn": "testcontainerapp0-pjxhsye.demokube-t24clv0g.eastus.containerApps.k4apps.io",
  "latestReadyRevisionName": "testcontainerapp0-pjxhsye",
  "configuration": {
   "ingress": {
    "fqdn": "testcontainerapp0.demokube-t24clv0g.eastus.containerApps.k4apps.io",
    "external": true,
    "targetPort": 3000,
    "transport": "auto",
    "customDomains": [
     {
      "name": "www.my-name.com",
      "bindingType": "SniEnabled",
      "certificateId": "/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/rg/providers/Microsoft.App/managedEnvironments/demokube/certificates/my-certificate-for-my-name-dot-com"
     },
     {
      "name": "www.my--other-name.com",
      "bindingType": "SniEnabled",
      "certificateId": "/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/rg/providers/Microsoft.App/managedEnvironments/demokube/certificates/my-certificate-for-my-other-name-dot-com"
     }
    ],
    "traffic": [
     {
      "weight": 80,
      "revisionName": "testcontainerapp0-ab1234"
     },
     {
      "weight": 20,
      "revisionName": "testcontainerapp0-ab4321",
      "label": "staging"
     }
    ],
    "ipSecurityRestrictions": [
     {
      "name": "Allow work IP A subnet",
      "description": "Allowing all IP's within the subnet below to access containerapp",
      "ipAddressRange": "192.168.1.1/32",
      "action": "Allow"
     },
     {
      "name": "Allow work IP B subnet",
      "description": "Allowing all IP's within the subnet below to access containerapp",
      "ipAddressRange": "192.168.1.1/8",
      "action": "Allow"
     }
    ]
   },
   "dapr": {
    "enabled": true,
    "appPort": 3000,
    "appProtocol": "http",
    "httpReadBufferSize": 30,
    "httpMaxRequestSize": 10,
    "logLevel": "debug",
    "enableApiLogging": true
   },
   "maxInactiveRevisions": 10
  },
  "template": {
   "containers": [
    {
     "image": "repo/testcontainerapp0:v4",
     "name": "testcontainerapp0",
     "resources": {
      "cpu": 0.5,
      "memory": "1Gi"
     }
    }
   ],
   "initContainers": [
    {
     "image": "repo/testcontainerapp0:v4",
     "name": "testinitcontainerApp0",
     "resources": {
      "cpu": 0.5,
      "memory": "1Gi"
     }
    }
   ],
   "scale": {
    "minReplicas": 1,
    "maxReplicas": 5,
    "rules": [
     {
      "name": "httpscalingrule",
      "http": {
       "metadata": {
        "concurrentRequests": "50"
       }
      }
     }
    ]
   }
  },
  "eventStreamEndpoint": "testEndpoint"
 }
}
azure-asyncoperation: https://management.azure.com/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/providers/Microsoft.App/locations/eastus/containerappOperationResults/62e4d893-d233-4005-988e-a428d9f77076?api-version=2024-03-01

Tanımlar

Name Description
action

Gelen IP'yi belirlemek için izin verme veya reddetme kuralları. Not: Kurallar yalnızca TÜMÜne İzin Ver veya TÜMÜNÜ Reddet'i içerebilir

ActiveRevisionsMode

ActiveRevisionsMode, Kapsayıcı uygulaması için etkin düzeltmelerin nasıl işlendiğini denetler: Birden çok: birden çok düzeltme etkin olabilir.Tek: Aynı anda yalnızca bir düzeltme etkin olabilir. Düzeltme ağırlıkları bu modda kullanılamaz. Değer sağlanmazsa, varsayılan değer budur.

affinity

Yapışkan Oturum Benzinim

appProtocol

Dapr'a uygulamanızın hangi protokolü kullandığını bildirir. Geçerli seçenekler http ve grpc'dir. Varsayılan http'dir

bindingType

bağlama türü Custom Domain.

Configuration

Kapsayıcı uygulamasının değiştirilebilir ayarlarını tanımlayan sürümsüz Container App yapılandırma özellikleri

Container

Kapsayıcı Uygulaması kapsayıcı tanımı

ContainerApp

Kapsayıcı Uygulaması.

ContainerAppProbe

Yoklama, kapsayıcının etkin olup olmadığını veya trafiği almaya hazır olup olmadığını belirlemek için kapsayıcıya karşı gerçekleştirilecek sistem durumu denetimini açıklar.

ContainerAppProvisioningState

Kapsayıcı Uygulamasının sağlama durumu.

ContainerResources

Container App kapsayıcısı kaynak gereksinimleri.

CorsPolicy

Çıkış Noktaları Arası Kaynak Paylaşımı ilkesi

createdByType

Kaynağı oluşturan kimliğin türü.

CustomDomain

Kapsayıcı Uygulamasının Custom Domain

CustomScaleRule

Kapsayıcı Uygulaması kapsayıcısı Özel ölçeklendirme kuralı.

Dapr

Kapsayıcı Uygulaması Dapr yapılandırması.

DefaultErrorResponse

hata yanıtı App Service.

Details

Ayrıntılar veya hata

EnvironmentVar

Kapsayıcı Uygulaması kapsayıcı ortamı değişkeni.

Error

Hata modeli.

ExtendedLocation

Genişletilmiş konumun karmaşık türü.

ExtendedLocationTypes

Genişletilmiş konumun türü.

HttpGet

HTTPGet gerçekleştirilecek http isteğini belirtir.

HttpHeaders

İstekte ayarlanacağı özel üst bilgiler. HTTP yinelenen üst bilgiler sağlar.

HttpScaleRule

Kapsayıcı Uygulaması kapsayıcısı Http ölçeklendirme kuralı.

Ingress

Kapsayıcı Uygulaması Giriş yapılandırması.

IngressClientCertificateMode

mTLS kimlik doğrulaması için istemci sertifikası modu. Yoksay, sunucunun iletmede istemci sertifikasını bırakmasını gösterir. Accept, sunucunun istemci sertifikayı ilettiğini gösterir, ancak istemci sertifikası gerektirmez. İste, sunucunun bir istemci sertifikası gerektirdiğini gösterir.

IngressPortMapping

Kapsayıcı uygulaması girişi bağlantı noktası eşlemeleri

IngressTransportMethod

Giriş aktarım protokolü

InitContainer

Container App init kapsayıcı tanımı

IpSecurityRestrictionRule

Gelen IP adresini kısıtlama kuralı.

logLevel

Dapr sepet için günlük düzeyini ayarlar. İzin verilen değerler hata ayıklama, bilgi, uyarı, hatadır. Varsayılan bilgidir.

ManagedServiceIdentity

Yönetilen hizmet kimliği (sistem tarafından atanan ve/veya kullanıcı tarafından atanan kimlikler)

ManagedServiceIdentityType

Yönetilen hizmet kimliğinin türü (hem SystemAssigned hem de UserAssigned türlerine izin verilir).

QueueScaleRule

Kapsayıcı Uygulaması kapsayıcısı Azure Kuyruğu tabanlı ölçeklendirme kuralı.

RegistryCredentials

Container App Özel Kayıt Defteri

Scale

Kapsayıcı Uygulaması ölçeklendirme yapılandırmaları.

ScaleRule

Kapsayıcı Uygulaması kapsayıcı ölçeklendirme kuralı.

ScaleRuleAuth

Ölçek Kuralı için Gizli Dizileri Doğrulama

Scheme

Konağa bağlanmak için kullanılacak düzen. Varsayılan olarak HTTP'yi kullanır.

Secret

Gizli dizi tanımı.

SecretVolumeItem

Birime eklenecek gizli dizi.

Service

Container App geliştirme hizmeti olacak

ServiceBind

ContainerApp'i bir geliştirme ContainerApp Hizmetine bağlama yapılandırması

StickySessions

Tek Düzeltme Modu için Yapışkan Oturumlar

StorageType

Birim için depolama türü. Sağlanmadıysa EmptyDir kullanın.

systemData

Kaynağın oluşturulması ve son değiştirilmesiyle ilgili meta veriler.

TcpScaleRule

Kapsayıcı Uygulaması kapsayıcısı Tcp ölçeklendirme kuralı.

TcpSocket

TCPSocket, TCP bağlantı noktası içeren bir eylemi belirtir. TCP kancaları henüz desteklenmiyor.

Template

Container App sürümüne alınmış uygulama tanımı. Sabit düzeltmenin istenen durumunu tanımlar. Bu bölümde yapılan değişiklikler yeni bir düzeltme oluşturulmasına neden olur

TrafficWeight

Düzeltmeye atanan trafik ağırlığı

Type

Yoklama türü.

UserAssignedIdentity

Kullanıcı tarafından atanan kimlik özellikleri

Volume

Kapsayıcı Uygulaması için birim tanımları.

VolumeMount

Kapsayıcı Uygulaması için birim bağlama.

action

Gelen IP'yi belirlemek için izin verme veya reddetme kuralları. Not: Kurallar yalnızca TÜMÜne İzin Ver veya TÜMÜNÜ Reddet'i içerebilir

Name Tür Description
Allow

string

Deny

string

ActiveRevisionsMode

ActiveRevisionsMode, Kapsayıcı uygulaması için etkin düzeltmelerin nasıl işlendiğini denetler: Birden çok: birden çok düzeltme etkin olabilir.Tek: Aynı anda yalnızca bir düzeltme etkin olabilir. Düzeltme ağırlıkları bu modda kullanılamaz. Değer sağlanmazsa, varsayılan değer budur.

Name Tür Description
Multiple

string

Single

string

affinity

Yapışkan Oturum Benzinim

Name Tür Description
none

string

sticky

string

appProtocol

Dapr'a uygulamanızın hangi protokolü kullandığını bildirir. Geçerli seçenekler http ve grpc'dir. Varsayılan http'dir

Name Tür Description
grpc

string

http

string

bindingType

bağlama türü Custom Domain.

Name Tür Description
Disabled

string

SniEnabled

string

Configuration

Kapsayıcı uygulamasının değiştirilebilir ayarlarını tanımlayan sürümsüz Container App yapılandırma özellikleri

Name Tür Default value Description
activeRevisionsMode

ActiveRevisionsMode

Single

ActiveRevisionsMode, Kapsayıcı uygulaması için etkin düzeltmelerin nasıl işlendiğini denetler: Birden çok: birden çok düzeltme etkin olabilir.Tek: Aynı anda yalnızca bir düzeltme etkin olabilir. Düzeltme ağırlıkları bu modda kullanılamaz. Değer sağlanmazsa, varsayılan değer budur.

dapr

Dapr

Kapsayıcı Uygulaması için Dapr yapılandırması.

ingress

Ingress

Giriş yapılandırmaları.

maxInactiveRevisions

integer

İsteğe bağlı. Kapsayıcı Uygulamasının sahip olabileceği en fazla etkin olmayan düzeltme.

registries

RegistryCredentials[]

Kapsayıcı uygulaması tarafından kullanılan kapsayıcılar için özel kapsayıcı kayıt defteri kimlik bilgilerinin toplanması

secrets

Secret[]

Kapsayıcı uygulaması tarafından kullanılan gizli dizi koleksiyonu

service

Service

Kapsayıcı Uygulaması geliştirme Kapsayıcısı App Service

Container

Kapsayıcı Uygulaması kapsayıcı tanımı

Name Tür Description
args

string[]

Kapsayıcı başlatma komutu bağımsız değişkenleri.

command

string[]

Kapsayıcı başlatma komutu.

env

EnvironmentVar[]

Kapsayıcı ortamı değişkenleri.

image

string

Kapsayıcı görüntüsü etiketi.

name

string

Özel kapsayıcı adı.

probes

ContainerAppProbe[]

Kapsayıcı için yoklamaların listesi.

resources

ContainerResources

Kapsayıcı kaynağı gereksinimleri.

volumeMounts

VolumeMount[]

Kapsayıcı birimi bağlamaları.

ContainerApp

Kapsayıcı Uygulaması.

Name Tür Description
extendedLocation

ExtendedLocation

Genişletilmiş konumun karmaşık türü.

id

string

Kaynağın tam kaynak kimliği. Ex - /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}

identity

ManagedServiceIdentity

Kapsayıcı Uygulaması'nın kodda gizli dizileri veya kimlik bilgilerini korumadan diğer Azure hizmetleriyle etkileşim kurması için yönetilen kimlikler.

location

string

Kaynağın bulunduğu coğrafi konum

managedBy

string

Bu kaynağı yöneten kaynağın tam kaynak kimliği. Bu kaynağın başka bir Azure kaynağı tarafından yönetilip yönetilmediğini gösterir. Bu durumda, başka bir kaynak tarafından yönetildiğinden, şablondan kaldırılırsa tam mod dağıtımı kaynağı silmez.

name

string

Kaynağın adı

properties.configuration

Configuration

Sürümlenmemiş Container App yapılandırma özellikleri.

properties.customDomainVerificationId

string

Etki alanı adı sahipliğini doğrulamak için kullanılan kimlik

properties.environmentId

string

Ortamın kaynak kimliği.

properties.eventStreamEndpoint

string

Kapsayıcı uygulamasının olay akışının uç noktası.

properties.latestReadyRevisionName

string

Kapsayıcı Uygulamasının en son hazır düzeltmesinin adı.

properties.latestRevisionFqdn

string

Kapsayıcı Uygulamasının en son düzeltmesinin Tam Etki Alanı Adı.

properties.latestRevisionName

string

Kapsayıcı Uygulamasının en son düzeltmesinin adı.

properties.managedEnvironmentId

string

Kullanım dışı. Kapsayıcı Uygulamasının ortamının kaynak kimliği.

properties.outboundIpAddresses

string[]

Kapsayıcı uygulaması için Giden IP Adresleri.

properties.provisioningState

ContainerAppProvisioningState

Kapsayıcı Uygulamasının sağlama durumu.

properties.template

Template

Container App sürümüne alınmış uygulama tanımı.

properties.workloadProfileName

string

Kapsayıcı uygulaması yürütmesi için sabitlemek üzere iş yükü profili adı.

systemData

systemData

Azure Resource Manager createdBy ve modifiedBy bilgilerini içeren meta veriler.

tags

object

Kaynak etiketleri.

type

string

Kaynağın türü. Örneğin, "Microsoft.Compute/virtualMachines" veya "Microsoft.Storage/storageAccounts"

ContainerAppProbe

Yoklama, kapsayıcının etkin olup olmadığını veya trafiği almaya hazır olup olmadığını belirlemek için kapsayıcıya karşı gerçekleştirilecek sistem durumu denetimini açıklar.

Name Tür Description
failureThreshold

integer

Araştırmanın dikkate alınması için en düşük ardışık hatalar başarılı olduktan sonra başarısız oldu. Varsayılan değer 3'tir. En düşük değer 1'dir. En yüksek değer 10'dur.

httpGet

HttpGet

HTTPGet gerçekleştirilecek http isteğini belirtir.

initialDelaySeconds

integer

Canlılık yoklamaları başlatılmadan önce kapsayıcı başlatıldıktan sonraki saniye sayısı. En düşük değer 1'dir. En yüksek değer 60'tır.

periodSeconds

integer

Yoklamanın ne sıklıkta (saniye olarak) gerçekleştirilecek? Varsayılan olarak 10 saniyedir. En düşük değer 1'dir. En yüksek değer 240'tır.

successThreshold

integer

Başarısız olduktan sonra yoklamanın başarılı olarak kabul edilmesi için en düşük ardışık başarı. Varsayılan olarak 1'e ayarlanır. Canlılık ve başlangıç için 1 olmalıdır. En düşük değer 1'dir. En yüksek değer 10'dur.

tcpSocket

TcpSocket

TCPSocket, TCP bağlantı noktası içeren bir eylemi belirtir. TCP kancaları henüz desteklenmiyor.

terminationGracePeriodSeconds

integer

Yoklama hatası durumunda podun düzgün bir şekilde sonlandırılması gereken saniye cinsinden isteğe bağlı süre. Yetkisiz kullanım süresi, podda çalışan işlemlere sonlandırma sinyali gönderildikten sonra saniye cinsinden süre ve işlemlerin sonlandırma sinyaliyle zorla durdurulduğu zamandır. Bu değeri, işleminiz için beklenen temizleme süresinden daha uzun ayarlayın. Bu değer sıfır ise pod'un terminationGracePeriodSeconds kullanılır. Aksi takdirde, bu değer pod belirtimi tarafından sağlanan değeri geçersiz kılar. Değer negatif olmayan tamsayı olmalıdır. Sıfır değeri sonlandırma sinyali aracılığıyla hemen durmayı gösterir (kapatma fırsatı yoktur). Bu bir alfa alanıdır ve ProbeTerminationGracePeriod özellik geçidinin etkinleştirilmesini gerektirir. En yüksek değer 3600 saniyedir (1 saat)

timeoutSeconds

integer

Yoklamanın zaman aşımına uğradıktan sonraki saniye sayısı. Varsayılan değer 1 saniyedir. En düşük değer 1'dir. En yüksek değer 240'tır.

type

Type

Yoklama türü.

ContainerAppProvisioningState

Kapsayıcı Uygulamasının sağlama durumu.

Name Tür Description
Canceled

string

Deleting

string

Failed

string

InProgress

string

Succeeded

string

ContainerResources

Container App kapsayıcısı kaynak gereksinimleri.

Name Tür Description
cpu

number

Çekirdeklerde gerekli CPU, örneğin 0,5

ephemeralStorage

string

Kısa Ömürlü Depolama, örneğin "1Gi"

memory

string

Gerekli bellek, örneğin "250 Mb"

CorsPolicy

Çıkış Noktaları Arası Kaynak Paylaşımı ilkesi

Name Tür Description
allowCredentials

boolean

Kaynağın kimlik bilgilerine izin verip vermeyeceğini belirtir

allowedHeaders

string[]

access-control-allow-headers üst bilgisinin içeriğini belirtir

allowedMethods

string[]

access-control-allow-methods üst bilgisinin içeriğini belirtir

allowedOrigins

string[]

access-control-allow-origins üst bilgisinin içeriğini belirtir

exposeHeaders

string[]

access-control-expose-headers üst bilgisinin içeriğini belirtir

maxAge

integer

access-control-max-age üst bilgisinin içeriğini belirtir

createdByType

Kaynağı oluşturan kimliğin türü.

Name Tür Description
Application

string

Key

string

ManagedIdentity

string

User

string

CustomDomain

Kapsayıcı Uygulamasının Custom Domain

Name Tür Description
bindingType

bindingType

bağlama türünü Custom Domain.

certificateId

string

Bu ana bilgisayar adına bağlanacak Sertifikanın Kaynak Kimliği. Yönetilen Ortamda mevcut olmalıdır.

name

string

Hostname.

CustomScaleRule

Kapsayıcı Uygulaması kapsayıcısı Özel ölçeklendirme kuralı.

Name Tür Description
auth

ScaleRuleAuth[]

Özel ölçek kuralı için kimlik doğrulama gizli dizileri.

metadata

object

Özel ölçek kuralını açıklamak için meta veri özellikleri.

type

string

Özel ölçek kuralının türü: azure-servicebus, redis vb.

Dapr

Kapsayıcı Uygulaması Dapr yapılandırması.

Name Tür Default value Description
appId

string

Dapr uygulama tanımlayıcısı

appPort

integer

Uygulamanızın hangi bağlantı noktasında dinlediğini Dapr'a bildirir

appProtocol

appProtocol

http

Uygulamanızın hangi protokolü kullandığını Dapr'a bildirir. Geçerli seçenekler http ve grpc'dir. Varsayılan değer http'dir

enableApiLogging

boolean

Dapr sepet için API günlüğünü etkinleştirir

enabled

boolean

False

Dapr yan arabasının etkinleştirilip etkinleştirilmediğini gösteren Boole değeri

httpMaxRequestSize

integer

Büyük dosyaların karşıya yüklenmesini işlemek için istek gövdesi http ve grpc sunucuları parametresinin MB cinsinden maksimum boyutunu artırma. Varsayılan değer 4 MB'tır.

httpReadBufferSize

integer

Çok KB'lı üst bilgiler gönderilirken işlenmek üzere KB'de http üst bilgisi okuma arabelleğinin en büyük boyutu. Varsayılan değer 65 KB'tır.

logLevel

logLevel

Dapr sepet için günlük düzeyini ayarlar. İzin verilen değerler hata ayıklama, bilgi, uyarı, hatadır. Varsayılan değer bilgidir.

DefaultErrorResponse

hata yanıtı App Service.

Name Tür Description
error

Error

Hata modeli.

Details

Ayrıntılar veya hata

Name Tür Description
code

string

Hatayı program aracılığıyla tanımlamak için standartlaştırılmış dize.

message

string

Ayrıntılı hata açıklaması ve hata ayıklama bilgileri.

target

string

Ayrıntılı hata açıklaması ve hata ayıklama bilgileri.

EnvironmentVar

Kapsayıcı Uygulaması kapsayıcı ortamı değişkeni.

Name Tür Description
name

string

Ortam değişkeni adı.

secretRef

string

Ortam değişkeni değerinin çekildiği Container App gizli dizisinin adı.

value

string

Gizli dizi olmayan ortam değişkeni değeri.

Error

Hata modeli.

Name Tür Description
code

string

Hatayı program aracılığıyla tanımlamak için standartlaştırılmış dize.

details

Details[]

Ayrıntılar veya hata

innererror

string

Hata ayıklamak için daha fazla bilgi.

message

string

Ayrıntılı hata açıklaması ve hata ayıklama bilgileri.

target

string

Ayrıntılı hata açıklaması ve hata ayıklama bilgileri.

ExtendedLocation

Genişletilmiş konumun karmaşık türü.

Name Tür Description
name

string

Genişletilmiş konumun adı.

type

ExtendedLocationTypes

Genişletilmiş konumun türü.

ExtendedLocationTypes

Genişletilmiş konumun türü.

Name Tür Description
CustomLocation

string

HttpGet

HTTPGet gerçekleştirilecek http isteğini belirtir.

Name Tür Description
host

string

Bağlanacak ana bilgisayar adı, varsayılan olarak pod IP'sine ayarlanır. Bunun yerine httpHeaders içinde "Host" ayarlamak isteyebilirsiniz.

httpHeaders

HttpHeaders[]

İstekte ayarlanacağı özel üst bilgiler. HTTP yinelenen üst bilgiler sağlar.

path

string

HTTP sunucusunda erişim yolu.

port

integer

Kapsayıcıda erişecek bağlantı noktasının adı veya numarası. Sayı 1 ile 65535 arasında olmalıdır. Ad bir IANA_SVC_NAME olmalıdır.

scheme

Scheme

Konağa bağlanmak için kullanılacak düzen. Varsayılan olarak HTTP'yi kullanır.

HttpHeaders

İstekte ayarlanacağı özel üst bilgiler. HTTP yinelenen üst bilgiler sağlar.

Name Tür Description
name

string

Üst bilgi alanı adı

value

string

Üst bilgi alanı değeri

HttpScaleRule

Kapsayıcı Uygulaması kapsayıcısı Http ölçeklendirme kuralı.

Name Tür Description
auth

ScaleRuleAuth[]

Özel ölçek kuralı için kimlik doğrulama gizli dizileri.

metadata

object

Http ölçek kuralını açıklamak için meta veri özellikleri.

Ingress

Kapsayıcı Uygulaması Giriş yapılandırması.

Name Tür Default value Description
additionalPortMappings

IngressPortMapping[]

Kapsayıcı uygulamasında ek bağlantı noktalarını kullanıma sunma ayarları

allowInsecure

boolean

False

http bağlantılarına izin verilip verilmediğini gösteren Bool. Yanlış HTTP bağlantıları olarak ayarlanırsa otomatik olarak HTTPS bağlantılarına yeniden yönlendirilir

clientCertificateMode

IngressClientCertificateMode

mTLS kimlik doğrulaması için istemci sertifikası modu. Yoksay, sunucunun iletmede istemci sertifikasını bırakmasını gösterir. Accept, sunucunun istemci sertifikayı ilettiğini gösterir, ancak istemci sertifikası gerektirmez. İste, sunucunun bir istemci sertifikası gerektirdiğini gösterir.

corsPolicy

CorsPolicy

Kapsayıcı uygulaması için CORS ilkesi

customDomains

CustomDomain[]

Container Apps'in konak adları için özel etki alanı bağlamaları.

exposedPort

integer

Girişten gelen TCP trafiği için kapsayıcılarda kullanıma sunulan Bağlantı Noktası

external

boolean

False

Uygulamanın dış http uç noktasını kullanıma salar mı gösteren Bool

fqdn

string

Hostname.

ipSecurityRestrictions

IpSecurityRestrictionRule[]

Gelen IP adresini kısıtlamaya yönelik kurallar.

stickySessions

StickySessions

Tek Düzeltme Modu için Yapışkan Oturumlar

targetPort

integer

Girişten gelen trafik için kapsayıcılarda Hedef Bağlantı Noktası

traffic

TrafficWeight[]

Uygulamanın düzeltmeleri için trafik ağırlıkları

transport

IngressTransportMethod

auto

Giriş aktarım protokolü

IngressClientCertificateMode

mTLS kimlik doğrulaması için istemci sertifikası modu. Yoksay, sunucunun iletmede istemci sertifikasını bırakmasını gösterir. Accept, sunucunun istemci sertifikayı ilettiğini gösterir, ancak istemci sertifikası gerektirmez. İste, sunucunun bir istemci sertifikası gerektirdiğini gösterir.

Name Tür Description
accept

string

ignore

string

require

string

IngressPortMapping

Kapsayıcı uygulaması girişi bağlantı noktası eşlemeleri

Name Tür Description
exposedPort

integer

Hedef bağlantı noktası için kullanıma sunulan bağlantı noktasını belirtir. Belirtilmezse, varsayılan olarak hedef bağlantı noktası olarak ayarlanır

external

boolean

Uygulama bağlantı noktasının ortamın dışından erişilebilir olup olmadığını belirtir

targetPort

integer

Kullanıcının kapsayıcısının dinleyeceği bağlantı noktasını belirtir

IngressTransportMethod

Giriş aktarım protokolü

Name Tür Description
auto

string

http

string

http2

string

tcp

string

InitContainer

Container App init kapsayıcı tanımı

Name Tür Description
args

string[]

Kapsayıcı başlatma komutu bağımsız değişkenleri.

command

string[]

Kapsayıcı başlatma komutu.

env

EnvironmentVar[]

Kapsayıcı ortamı değişkenleri.

image

string

Kapsayıcı görüntüsü etiketi.

name

string

Özel kapsayıcı adı.

resources

ContainerResources

Kapsayıcı kaynağı gereksinimleri.

volumeMounts

VolumeMount[]

Kapsayıcı birimi bağlamaları.

IpSecurityRestrictionRule

Gelen IP adresini kısıtlama kuralı.

Name Tür Description
action

action

Gelen IP'yi belirlemek için İzin Ver veya Reddet kuralları. Not: Kurallar yalnızca TÜMÜne İzin Ver veya TÜMÜ Reddetme'den oluşabilir

description

string

Kapsayıcı uygulamasına gönderilen IP kısıtlama kuralını açıklama. Bu isteğe bağlı bir alandır.

ipAddressRange

string

Gelen IP adresiyle eşleşecek CIDR gösterimi

name

string

IP kısıtlama kuralının adı.

logLevel

Dapr sepet için günlük düzeyini ayarlar. İzin verilen değerler hata ayıklama, bilgi, uyarı, hatadır. Varsayılan bilgidir.

Name Tür Description
debug

string

error

string

info

string

warn

string

ManagedServiceIdentity

Yönetilen hizmet kimliği (sistem tarafından atanan ve/veya kullanıcı tarafından atanan kimlikler)

Name Tür Description
principalId

string

Sistem tarafından atanan kimliğin hizmet sorumlusu kimliği. Bu özellik yalnızca sistem tarafından atanan kimlik için sağlanacaktır.

tenantId

string

Sistem tarafından atanan kimliğin kiracı kimliği. Bu özellik yalnızca sistem tarafından atanan kimlik için sağlanacaktır.

type

ManagedServiceIdentityType

Yönetilen hizmet kimliğinin türü (hem SystemAssigned hem de UserAssigned türlerine izin verilir).

userAssignedIdentities

<string,  UserAssignedIdentity>

kimlikleri User-Assigned
Kaynakla ilişkili kullanıcı tarafından atanan kimlik kümesi. userAssignedIdentities sözlük anahtarları şu biçimde ARM kaynak kimlikleri olacaktır: '/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/{identityName}. Sözlük değerleri, isteklerdeki boş nesneler ({}) olabilir.

ManagedServiceIdentityType

Yönetilen hizmet kimliğinin türü (hem SystemAssigned hem de UserAssigned türlerine izin verilir).

Name Tür Description
None

string

SystemAssigned

string

SystemAssigned,UserAssigned

string

UserAssigned

string

QueueScaleRule

Kapsayıcı Uygulaması kapsayıcısı Azure Kuyruğu tabanlı ölçeklendirme kuralı.

Name Tür Description
auth

ScaleRuleAuth[]

Kuyruk ölçek kuralı için kimlik doğrulama gizli dizileri.

queueLength

integer

Kuyruk uzunluğu.

queueName

string

Kuyruk adı.

RegistryCredentials

Container App Özel Kayıt Defteri

Name Tür Description
identity

string

Azure Container Registry kimlik doğrulaması için kullanılacak Yönetilen Kimlik. Kullanıcı tarafından atanan kimlikler için, kullanıcı tarafından atanan tam kimlik Kaynak Kimliğini kullanın. Sistem tarafından atanan kimlikler için 'system' kullanın

passwordSecretRef

string

Kayıt defteri oturum açma parolasını içeren Gizli Dizinin adı

server

string

Container Registry Sunucusu

username

string

Kapsayıcı Kayıt Defteri Kullanıcı Adı

Scale

Kapsayıcı Uygulaması ölçeklendirme yapılandırmaları.

Name Tür Default value Description
maxReplicas

integer

10

İsteğe bağlı. Kapsayıcı çoğaltması sayısı üst sınırı. Ayarlanmadıysa varsayılan olarak 10'a ayarlanır.

minReplicas

integer

İsteğe bağlı. En az kapsayıcı çoğaltması sayısı.

rules

ScaleRule[]

Ölçeklendirme kuralları.

ScaleRule

Kapsayıcı Uygulaması kapsayıcı ölçeklendirme kuralı.

Name Tür Description
azureQueue

QueueScaleRule

Azure Kuyruk tabanlı ölçeklendirme.

custom

CustomScaleRule

Özel ölçek kuralı.

http

HttpScaleRule

HTTP isteklerine dayalı ölçeklendirme.

name

string

Ölçek Kuralı Adı

tcp

TcpScaleRule

Tcp isteklerine dayalı ölçeklendirme.

ScaleRuleAuth

Ölçek Kuralı için Gizli Dizileri Doğrulama

Name Tür Description
secretRef

string

Kimlik doğrulama parametrelerinin çekildiği gizli dizinin adı.

triggerParameter

string

Gizli diziyi kullanan Tetikleyici Parametresi

Scheme

Konağa bağlanmak için kullanılacak düzen. Varsayılan olarak HTTP'yi kullanır.

Name Tür Description
HTTP

string

HTTPS

string

Secret

Gizli dizi tanımı.

Name Tür Description
identity

string

Azure Key Vault ile kimlik doğrulaması yapmak için yönetilen kimliğin kaynak kimliği veya sistem tarafından atanan kimliği kullanmak için Sistem.

keyVaultUrl

string

Kapsayıcı uygulaması tarafından başvuruda bulunan gizli diziye işaret eden Azure Key Vault URL'si.

name

string

Gizli Dizi Adı.

value

string

Gizli Dizi Değeri.

SecretVolumeItem

Birime eklenecek gizli dizi.

Name Tür Description
path

string

Proje gizli dizisinin yolu. Yol sağlanmazsa, yol varsayılan olarak secretRef içinde listelenen gizli dizinin adını kullanır.

secretRef

string

Gizli dizi değerinin çekildiği Kapsayıcı Uygulaması gizli dizisinin adı.

Service

Container App geliştirme hizmeti olacak

Name Tür Description
type

string

Dev ContainerApp hizmet türü

ServiceBind

ContainerApp'i bir geliştirme ContainerApp Hizmetine bağlama yapılandırması

Name Tür Description
name

string

Hizmet bağlamasının adı

serviceId

string

Hedef hizmetin kaynak kimliği

StickySessions

Tek Düzeltme Modu için Yapışkan Oturumlar

Name Tür Description
affinity

affinity

Yapışkan Oturum Benzinim

StorageType

Birim için depolama türü. Sağlanmadıysa EmptyDir kullanın.

Name Tür Description
AzureFile

string

EmptyDir

string

Secret

string

systemData

Kaynağın oluşturulması ve son değiştirilmesiyle ilgili meta veriler.

Name Tür Description
createdAt

string

Kaynak oluşturma (UTC) zaman damgası.

createdBy

string

Kaynağı oluşturan kimlik.

createdByType

createdByType

Kaynağı oluşturan kimliğin türü.

lastModifiedAt

string

Kaynağın son değişikliğinin zaman damgası (UTC)

lastModifiedBy

string

Kaynağı en son değiştiren kimlik.

lastModifiedByType

createdByType

Kaynağı en son değiştiren kimliğin türü.

TcpScaleRule

Kapsayıcı Uygulaması kapsayıcısı Tcp ölçeklendirme kuralı.

Name Tür Description
auth

ScaleRuleAuth[]

TCP ölçek kuralı için kimlik doğrulama gizli dizileri.

metadata

object

TCP ölçek kuralını açıklamak için meta veri özellikleri.

TcpSocket

TCPSocket, TCP bağlantı noktası içeren bir eylemi belirtir. TCP kancaları henüz desteklenmiyor.

Name Tür Description
host

string

İsteğe bağlı: Bağlanacak ana bilgisayar adı, varsayılan olarak pod IP'sine ayarlanır.

port

integer

Kapsayıcıda erişecek bağlantı noktasının numarası veya adı. Sayı 1 ile 65535 arasında olmalıdır. Ad bir IANA_SVC_NAME olmalıdır.

Template

Container App sürümüne alınmış uygulama tanımı. Sabit düzeltmenin istenen durumunu tanımlar. Bu bölümde yapılan değişiklikler yeni bir düzeltme oluşturulmasına neden olur

Name Tür Description
containers

Container[]

Kapsayıcı Uygulaması için kapsayıcı tanımlarının listesi.

initContainers

InitContainer[]

Uygulama kapsayıcılarından önce çalışan özelleştirilmiş kapsayıcıların listesi.

revisionSuffix

string

Düzeltme adına eklenen kullanıcı dostu sonek

scale

Scale

Kapsayıcı Uygulaması için ölçeklendirme özellikleri.

serviceBinds

ServiceBind[]

Uygulamaya bağlı kapsayıcı uygulama hizmetlerinin listesi

terminationGracePeriodSeconds

integer

Container App Instance'ın düzgün bir şekilde sonlandırılması için saniye cinsinden isteğe bağlı süre. Değer negatif olmayan tamsayı olmalıdır. Sıfır değeri sonlandırma sinyali aracılığıyla hemen durmayı gösterir (kapatma fırsatı yoktur). Bu değer sıfır ise, bunun yerine varsayılan yetkisiz kullanım süresi kullanılır. Bu değeri, işleminiz için beklenen temizleme süresinden daha uzun ayarlayın. Varsayılan değer 30 saniyedir.

volumes

Volume[]

Kapsayıcı Uygulaması için birim tanımlarının listesi.

TrafficWeight

Düzeltmeye atanan trafik ağırlığı

Name Tür Default value Description
label

string

Trafik etiketini düzeltmeyle ilişkilendirir

latestRevision

boolean

False

Trafik ağırlığının en son kararlı düzeltmeye ait olduğunu gösterir

revisionName

string

Düzeltmenin adı

weight

integer

Düzeltmeye atanan trafik ağırlığı

Type

Yoklama türü.

Name Tür Description
Liveness

string

Readiness

string

Startup

string

UserAssignedIdentity

Kullanıcı tarafından atanan kimlik özellikleri

Name Tür Description
clientId

string

Atanan kimliğin istemci kimliği.

principalId

string

Atanan kimliğin asıl kimliği.

Volume

Kapsayıcı Uygulaması için birim tanımları.

Name Tür Description
mountOptions

string

AzureFile'ın bağlaması sırasında kullanılan bağlama seçenekleri. Virgülle ayrılmış bir dize olmalıdır.

name

string

Birim adı.

secrets

SecretVolumeItem[]

Birime eklenecek gizli dizilerin listesi. Gizli dizi sağlanmazsa koleksiyondaki tüm gizli diziler birime eklenir.

storageName

string

Depolama kaynağının adı. EmptyDir ve Secret için sağlamanız gerekmez.

storageType

StorageType

Birimin depolama türü. Sağlanmadıysa EmptyDir kullanın.

VolumeMount

Kapsayıcı Uygulaması için birim bağlama.

Name Tür Description
mountPath

string

Birimin bağlanacağı kapsayıcının içindeki yol. ':' içermemelidir.

subPath

string

Kapsayıcının biriminin bağlanacağı birim içindeki yol. Varsayılan olarak "" (birimin kökü) kullanılır.

volumeName

string

Bu, Birimin Adı ile eşleşmelidir.