Instances - Delete

Örneği siler.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.DeviceUpdate/accounts/{accountName}/instances/{instanceName}?api-version=2020-03-01-preview

URI Parametreleri

Name In Required Type Description
accountName
path True
  • string

Hesap adı.

Regex pattern: ^[A-Za-z0-9]+(-[A-Za-z0-9]+)*$

instanceName
path True
  • string

Örnek adı.

Regex pattern: ^[A-Za-z0-9]+(-[A-Za-z0-9]+)*$

resourceGroupName
path True
  • string

Kaynak grubu adı.

subscriptionId
path True
  • string

Azure abonelik kimliği.

api-version
query True
  • string

ADU şema API sürümü.

Yanıtlar

Name Type Description
200 OK

Örnek silindi.

202 Accepted

Örneği silmek için zaman uyumsuz işlem oluşturuldu.

204 No Content

Örnek zaten silinmiş.

Other Status Codes

İşlem hatasının nedenini açıklayan hata yanıtı.

Güvenlik

azure_auth

OAuth2 akışını Azure Active Directory.

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation Kullanıcı hesabınızın kimliğine bürünme

Örnekler

Deletes instance

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/test-rg/providers/Microsoft.DeviceUpdate/accounts/contoso/instances/blue?api-version=2020-03-01-preview

Sample Response

Tanımlar

ErrorAdditionalInfo

Kaynak yönetimi hatası ek bilgileri.

ErrorDetail

Hata ayrıntısı.

ErrorResponse

Hata yanıtı

ErrorAdditionalInfo

Kaynak yönetimi hatası ek bilgileri.

Name Type Description
info
  • object

Ek bilgiler.

type
  • string

Ek bilgi türü.

ErrorDetail

Hata ayrıntısı.

Name Type Description
additionalInfo

Hata ek bilgileri.

code
  • string

Hata kodu.

details

Hata ayrıntıları.

message
  • string

Hata iletisi.

target
  • string

Hata hedefi.

ErrorResponse

Hata yanıtı

Name Type Description
error

Hata nesnesi.