Aracılığıyla paylaş


Jobs - Get

Kimliğine göre iş alma
İş kimliğine göre çalışan veya tamamlanan bir iş hakkındaki ayrıntıları alın.

GET https://{subdomain}.{baseDomain}/api/jobs/{jobId}?api-version=2022-07-31

URI Parametreleri

Name İçinde Gerekli Tür Description
baseDomain
path True

string

Tüm Azure IoT Central hizmet istekleri için temel etki alanı.

jobId
path True

string

İşin benzersiz kimliği.

Normal ifade deseni: ^[a-zA-Z0-9_-]*$

subdomain
path True

string

Uygulama alt etki alanı.

api-version
query True

string

Çağrılan API sürümü.

Yanıtlar

Name Tür Description
200 OK

Job

Başarılı

Other Status Codes

Error

IoT Central Hizmetinden alınan bir hata yanıtı.

Üst Bilgiler

x-ms-error-code: string

Güvenlik

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Tür: oauth2
Akış: implicit
Yetkilendirme URL’si: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Kapsamlar

Name Description
user_impersonation kullanıcı hesabınızın kimliğine bürünme

Örnekler

Get a job by ID

Örnek isteği

GET https://appsubdomain.azureiotcentral.com/api/jobs/myJobId?api-version=2022-07-31

Örnek yanıt

{
 "id": "myJobId",
 "displayName": "My Job",
 "group": "475cad48-b7ff-4a09-b51e-1a9021385453",
 "data": [
  {
   "type": "property",
   "target": "urn:1dgygpt7t:modelDefinition:02uwtefvdy",
   "path": "componentName.propertyName",
   "value": "updated value"
  }
 ],
 "status": "running"
}

Tanımlar

Name Description
CloudPropertyJobData

Bulut özelliği iş verileri.

CommandJobData

Komut işi veri tanımı.

DeviceTemplateMigrationJobData

Cihaz şablonu geçiş işi veri tanımı.

Error

Yanıt hatası tanımı.

ErrorDetails

Hatanın ayrıntılı bilgileri.

Job

İş tanımı.

JobBatch

İş toplu iş tanımı.

JobBatchType

Toplu işlem işleminin belirtilen sayıda cihazda mı yoksa toplam cihazların yüzdesinde mi yapıldığı.

JobCancellationThreshold

İş iptal eşiği tanımı.

JobCancellationThresholdType

İptal eşiğinin belirtilen sayıda cihaz başına mı yoksa toplam cihaz yüzdesine göre mi olduğu.

JobProgress

zamanlanmış işin ilerleme özeti.

PropertyJobData

Özellik işi veri tanımı.

CloudPropertyJobData

Bulut özelliği iş verileri.

Name Tür Description
path

string

Cihaz şablonundaki hedef özelliğin yolu.

target

string

İş için hedef özelliği tanımlayan cihaz şablonu.

type string:

cloudProperty

İş verilerinin türü.

value

AnyValue

Varsa hedef özelliği güncelleştirmek için kullanılan değer.

CommandJobData

Komut işi veri tanımı.

Name Tür Description
path

string

Cihaz şablonundaki hedef özelliğin yolu.

target

string

İş için hedef özelliği tanımlayan cihaz şablonu.

type string:

command

İş verilerinin türü.

value

AnyValue

Varsa hedef özelliği güncelleştirmek için kullanılan değer.

DeviceTemplateMigrationJobData

Cihaz şablonu geçiş işi veri tanımı.

Name Tür Description
template

string

Cihazların geçirileceği hedef cihaz şablonu.

type string:

deviceTemplateMigration

İş verilerinin türü.

Error

Yanıt hatası tanımı.

Name Tür Description
error

ErrorDetails

Geçerli isteğin hata ayrıntıları.

ErrorDetails

Hatanın ayrıntılı bilgileri.

Name Tür Description
code

string

Hata kodu.

message

string

Hata iletisi ayrıntıları.

requestId

string

Geçerli istek için bağıntı kimliği.

time

string

Hata isteğinin başarısız olduğu zaman.

Job

İş tanımı.

Name Tür Description
batch

JobBatch

İş için toplu iş yapılandırması.

cancellationThreshold

JobCancellationThreshold

İş için iptal eşiği.

data JobData[]:

İş tarafından güncelleştirilen özellikler ve güncelleştirilmekte oldukları değerler.

description

string

İşin ayrıntılı açıklaması.

displayName

string

İşin görünen adı.

end

string

İşin bitiş saati

group

string

İşin yürütüldiği cihaz grubunun kimliği.

id

string

İşin benzersiz kimliği.

organizations

string[]

İşin kuruluşlarının listesi, bugün yalnızca bir kuruluş destekleniyor, yakında birden çok kuruluş desteklenecek.

progress

JobProgress

İşin ilerleme durumu istatistikleri.

scheduledJobId

string

Bu işi oluşturan zamanlanmış iş tanımının kimliği.

start

string

İşin başlangıç saati

status

string

İşin başlatılıp başlatılmadığını, çalıştığını vb. gösterir.

JobBatch

İş toplu iş tanımı.

Name Tür Description
type

JobBatchType

Toplu işlem işleminin belirtilen sayıda cihazda mı yoksa toplam cihazların yüzdesinde mi yapıldığı.

value

number

Toplu işlem yapılan cihazların sayısı veya yüzdesi.

JobBatchType

Toplu işlem işleminin belirtilen sayıda cihazda mı yoksa toplam cihazların yüzdesinde mi yapıldığı.

Name Tür Description
number

string

Cihaz sayısına göre toplu iş oluşturma.

percentage

string

İş Toplu işlemi, uygulanan toplam cihazların yüzdesini temel alır.

JobCancellationThreshold

İş iptal eşiği tanımı.

Name Tür Description
batch

boolean

İptal eşiğinin toplu iş başına mı yoksa genel işe mi uygulanacağı.

type

JobCancellationThresholdType

İptal eşiğinin belirtilen sayıda cihaz başına mı yoksa toplam cihaz yüzdesine göre mi olduğu.

value

number

İptal eşiğinin uygulandığı cihazların sayısı veya yüzdesi.

JobCancellationThresholdType

İptal eşiğinin belirtilen sayıda cihaz başına mı yoksa toplam cihaz yüzdesine göre mi olduğu.

Name Tür Description
number

string

Belirtilen cihaz sayısına göre iş iptal eşiği.

percentage

string

Toplam cihaz yüzdesine göre iş iptali eşiği.

JobProgress

zamanlanmış işin ilerleme özeti.

Name Tür Description
completed

integer

İşin tamamlandığı varlık sayısı.

failed

integer

İşin başarısız olduğu varlık sayısı.

pending

integer

İşin henüz çalışmadığı varlık sayısı.

total

integer

İş tarafından hedeflenen varlıkların toplam sayısı.

PropertyJobData

Özellik işi veri tanımı.

Name Tür Description
path

string

Cihaz şablonundaki hedef özelliğin yolu.

target

string

İş için hedef özelliği tanımlayan cihaz şablonu.

type string:

property

İş verilerinin türü.

value

AnyValue

Varsa hedef özelliği güncelleştirmek için kullanılan değer.