Aracılığıyla paylaş


Environments - Get

Ortam alma

GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.LabServices/labaccounts/{labAccountName}/labs/{labName}/environmentsettings/{environmentSettingName}/environments/{environmentName}?api-version=2018-10-15
GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.LabServices/labaccounts/{labAccountName}/labs/{labName}/environmentsettings/{environmentSettingName}/environments/{environmentName}?$expand={$expand}&api-version=2018-10-15

URI Parametreleri

Name İçinde Gerekli Tür Description
environmentName
path True

string

Ortamın adı.

environmentSettingName
path True

string

Ortam Ayarının adı.

labAccountName
path True

string

Laboratuvar hesabının adı.

labName
path True

string

Laboratuvarın adı.

resourceGroupName
path True

string

Kaynak grubunun adı.

subscriptionId
path True

string

Abonelik kimliği.

api-version
query True

string

İstemci API sürümü.

$expand
query

string

$expand sorgusunu belirtin. Örnek: 'properties($expand=networkInterface)'

Yanıtlar

Name Tür Description
200 OK

Environment

Tamam

Other Status Codes

CloudError

BadRequest

Güvenlik

azure_auth

OAuth2 Örtük Verme

Tür: oauth2
Akış: implicit
Yetkilendirme URL’si: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Kapsamlar

Name Description
user_impersonation Microsoft Azure'a erişme

Tanımlar

Name Description
CloudError

REST isteğinden kaynaklanan hata.

CloudErrorBody

REST isteğinden gelen hatanın gövdesi.

Environment

Ortam örneğini temsil eder

LatestOperationResult

İşlemin durumunun ayrıntıları.

NetworkInterface

Ortamın ağ ayrıntıları

ResourceSet

Bir VM'yi ve oluşturulduğu ayar kimliğini temsil eder.

CloudError

REST isteğinden kaynaklanan hata.

Name Tür Description
error

CloudErrorBody

REST isteğinden gelen hatanın gövdesi.

CloudErrorBody

REST isteğinden gelen hatanın gövdesi.

Name Tür Description
code

string

details

CloudErrorBody[]

İç hatalar.

message

string

target

string

Environment

Ortam örneğini temsil eder

Name Tür Description
id

string

Kaynağın tanımlayıcısı.

location

string

Kaynağın konumu.

name

string

Kaynağın adı.

properties.claimedByUserName

string

Ortamı talep eden kullanıcının adı veya e-posta adresi

properties.claimedByUserObjectId

string

Ortamı talep eden kullanıcının AAD nesne kimliği

properties.claimedByUserPrincipalId

string

Ortamı talep eden kullanıcının kullanıcı asıl kimliği

properties.isClaimed

boolean

Ortam talep edilir mi, değil mi?

properties.lastKnownPowerState

string

Ortamın bilinen son güç durumu

properties.latestOperationResult

LatestOperationResult

En son işlemin ayrıntıları. örn: durum, hata

properties.networkInterface

NetworkInterface

Ortamın ağ ayrıntıları

properties.passwordLastReset

string

Parolanın ortamda en son ne zaman sıfırlandığı.

properties.provisioningState

string

Kaynağın sağlama durumu.

properties.resourceSets

ResourceSet

Vm kümesi ve oluşturulduğu ayar kimliği

properties.totalUsage

string

Ortamın laboratuvar kullanıcısı tarafından ne kadar süreyle kullanıldığı

properties.uniqueIdentifier

string

Kaynağın benzersiz sabit tanımlayıcısı (Guid).

tags

object

Kaynağın etiketleri.

type

string

Kaynağın türü.

LatestOperationResult

İşlemin durumunun ayrıntıları.

Name Tür Description
errorCode

string

Hata durumunda hata kodu.

errorMessage

string

Hata iletisi.

httpMethod

string

İşlem için HttpMethod - PUT/POST/DELETE.

operationUrl

string

Uzun süre çalışan işlem durumunu denetlemek için kullanılacak URL

requestUri

string

İşlemin URI'sini isteyin.

status

string

İşlemin geçerli durumu.

NetworkInterface

Ortamın ağ ayrıntıları

Name Tür Description
privateIpAddress

string

İşlem VM'sinin PrivateIp adresi

rdpAuthority

string

Windows için bağlantı bilgileri

sshAuthority

string

Linux için bağlantı bilgileri

username

string

VM'nin kullanıcı adı

ResourceSet

Bir VM'yi ve oluşturulduğu ayar kimliğini temsil eder.

Name Tür Description
resourceSettingId

string

ortam için resourceSettingId

vmResourceId

string

Ortam için VM kaynak kimliği