Sims - Delete

Belirtilen SIM'i siler.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.MobileNetwork/simGroups/{simGroupName}/sims/{simName}?api-version=2022-04-01-preview

URI Parametreleri

Name In Required Type Description
resourceGroupName
path True
  • string

Kaynak grubunun adı. Ad büyük/küçük harfe duyarlı değildir.

simGroupName
path True
  • string

SIM Grubunun adı.

Regex pattern: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*$

simName
path True
  • string

SIM'in adı.

Regex pattern: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_-]*$

subscriptionId
path True
  • string

Hedef aboneliğin kimliği.

api-version
query True
  • string

Bu işlem için kullanılacak API sürümü.

Yanıtlar

Name Type Description
200 OK

Silme başarılı.

202 Accepted

Kabul. İşlem tamamlanana kadar 'Silme' provisioningState'i ayarlar. İşlemin geçerli durumunu bulmak için sorgulanabilen bir işlem URI'sini döndürür.

204 No Content

İstek başarılı. Kaynak yok.

Other Status Codes

İşlemin neden başarısız olduğunu açıklayan hata yanıtı.

Güvenlik

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow.

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation kullanıcı hesabınızın kimliğine bürünme

Örnekler

Delete SIM

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/subid/resourceGroups/testResourceGroupName/providers/Microsoft.MobileNetwork/simGroups/testSimGroup/sims/testSim?api-version=2022-04-01-preview

Sample Response

Tanımlar

ErrorAdditionalInfo

Kaynak yönetimi hatası ek bilgileri.

ErrorDetail

Hata ayrıntısı.

ErrorResponse

Hata yanıtı

ErrorAdditionalInfo

Kaynak yönetimi hatası ek bilgileri.

Name Type Description
info
  • object

Ek bilgiler.

type
  • string

Ek bilgi türü.

ErrorDetail

Hata ayrıntısı.

Name Type Description
additionalInfo

Hata ek bilgileri.

code
  • string

Hata kodu.

details

Hata ayrıntıları.

message
  • string

Hata iletisi.

target
  • string

Hata hedefi.

ErrorResponse

Hata yanıtı

Name Type Description
error

Hata nesnesi.