Aracılığıyla paylaş


Amf Deployments - Delete

AmfDeploymentResource silme

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.MobilePacketCore/amfDeployments/{amfDeploymentName}?api-version=2023-10-15-preview

URI Parametreleri

Name İçinde Gerekli Tür Description
amfDeploymentName
path True

string

AMF Dağıtımının adı

Normal ifade deseni: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]+[a-zA-Z0-9]$

resourceGroupName
path True

string

Kaynak grubunun adı. Ad büyük/küçük harfe duyarlı değildir.

subscriptionId
path True

string

uuid

Hedef aboneliğin kimliği. Değer bir UUID olmalıdır.

api-version
query True

string

Bu işlem için kullanılacak API sürümü.

Yanıtlar

Name Tür Description
202 Accepted

Kaynak silme kabul edildi.

Üst Bilgiler

  • Location: string
  • Retry-After: integer
204 No Content

Kaynak yok.

Other Status Codes

ErrorResponse

Beklenmeyen bir hata yanıtı.

Güvenlik

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow.

Tür: oauth2
Akış: implicit
Yetkilendirme URL’si: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Kapsamlar

Name Description
user_impersonation kullanıcı hesabınızın kimliğine bürünme

Örnekler

AmfDeployments_Delete

Örnek isteği

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.MobilePacketCore/amfDeployments/amfDeployment1?api-version=2023-10-15-preview

Örnek yanıt

Location: https://management.azure.com/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.MobilePacketCore/locations/eastus/operationStatuses/123456789?api-version=2023-10-15-preview

Tanımlar

Name Description
ErrorAdditionalInfo

Kaynak yönetimi hatası ek bilgileri.

ErrorDetail

Hata ayrıntısı.

ErrorResponse

Hata yanıtı

ErrorAdditionalInfo

Kaynak yönetimi hatası ek bilgileri.

Name Tür Description
info

object

Ek bilgiler.

type

string

Ek bilgi türü.

ErrorDetail

Hata ayrıntısı.

Name Tür Description
additionalInfo

ErrorAdditionalInfo[]

Hata ek bilgileri.

code

string

Hata kodu.

details

ErrorDetail[]

Hata ayrıntıları.

message

string

Hata iletisi.

target

string

Hata hedefi.

ErrorResponse

Hata yanıtı

Name Tür Description
error

ErrorDetail

Hata nesnesi.