Baselines - List

Bir kaynağın ölçüm temeli değerlerini listeler.

GET https://management.azure.com/{resourceUri}/providers/Microsoft.Insights/metricBaselines?api-version=2019-03-01
GET https://management.azure.com/{resourceUri}/providers/Microsoft.Insights/metricBaselines?metricnames={metricnames}&metricnamespace={metricnamespace}&timespan={timespan}&interval={interval}&aggregation={aggregation}&sensitivities={sensitivities}&$filter={$filter}&resultType={resultType}&api-version=2019-03-01

URI Parametreleri

Name In Required Type Description
resourceUri
path True
 • string

Kaynağın tanımlayıcısı.

api-version
query True
 • string

Bu işlem için kullanılacak API sürümü.

$filter
query
 • string

$filter, döndürülen ölçüm verileri kümesini azaltmak için kullanılır. Örnek: Ölçüm A, B ve C meta verilerini içerir. - A = a1 ve B = b1 veya b2 $filter=A eq 'a1' ve B eq 'b1' veya B eq 'b2' ve C eq '*' - Geçersiz değişken: $filter=A eq 'a1' ve B eq 'b1' ve C eq '*' veya B = 'b2' Bu geçersizdir çünkü mantıksal veya işleç iki farklı meta veri adını ayıramaz. - A = a1, B = b1 ve C = c1: $filter=A eq 'a1' ve B eq 'b1' ve C eq 'c1' - A = a1 $filter=A eq 'a1' ve B eq '' ve C eq '' olan tüm zaman serilerini döndürür. Özel durum: Boyut adı veya boyut değeri yuvarlatma ayraçları kullandığında. Örneğin: Boyut adı soluk olduğunda (test) 1 $filter= "soluk (test) 1 eq '' kullanmak yerine **$filter= "dim %2528test%2529 1 eq '' "** Boyut adı soluk (test) 3 ve boyut değeri 3 olduğundadim3 (test) val $filter= "dim (test) 3 eq 'dim3 (test) val' kullanmak yerine" $filter= "dim %2528test%2529 3 eq 'dim3 %2528test%2529 val' " kullanın

aggregation
query
 • string

Alınacak toplama türlerinin (virgülle ayrılmış) listesi.

interval
query
 • string
duration

Sorgunun aralığı (örneğin timegrain).

metricnames
query
 • string

Alınacak ölçümlerin adları (virgülle ayrılmış). Özel durum: Bir ölçüm adının içinde virgül varsa bunu belirtmek için %2 kullanın. Örneğin: 'Metric,Name1', 'Metric%2Name1' olmalıdır

metricnamespace
query
 • string

Ölçüm tanımlarını sorgulamak için ölçüm ad alanı.

resultType
query

Yalnızca temelin meta verilerinin alınmasına izin verir. Veri isteğinde tüm bilgiler alınır.

sensitivities
query
 • string

Alınacak duyarlılık listesi (virgülle ayrılmış).

timespan
query
 • string

Sorgunun zaman aralığı. 'startDateTime_ISO/endDateTime_ISO' biçiminde bir dizedir.

Yanıtlar

Name Type Description
200 OK

Ölçüm temeli değerlerinin listesini alma isteği başarılı oldu.

Other Status Codes

İşlemin neden başarısız olduğunu açıklayan hata yanıtı.

Güvenlik

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation kullanıcı hesabınızın kimliğine bürünme

Örnekler

Get metric baselines

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/b368ca2f-e298-46b7-b0ab-012281956afa/resourceGroups/vms/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/vm1/providers/Microsoft.Insights/metricBaselines?timespan=2019-03-12T11:00:00.000Z/2019-03-12T12:00:00.000Z&interval=PT1H&aggregation=average&sensitivities=Low,Medium&api-version=2019-03-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/subscriptions/11aeb0ed-456b-4ca0-8df5-b9fbdc63d0d3/resourceGroups/SmartAnalytics-DEV-VM/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/DemoVM1/providers/microsoft.insights/metricBaselines/Percentage CPU",
   "type": "microsoft.insights/metricBaselines",
   "name": "Percentage CPU",
   "properties": {
    "interval": "PT1H",
    "timespan": "2019-03-12T11:00:00.000Z/2019-03-12T12:00:00.000Z",
    "namespace": "microsoft.compute/virtualmachines",
    "baselines": [
     {
      "aggregation": "average",
      "dimensions": [],
      "metadataValues": [
       {
        "name": "ErrorType",
        "value": "TooManyAnomalies"
       },
       {
        "name": "SeasonalityFrequency",
        "value": "288"
       }
      ],
      "timestamps": [
       "2019-03-12T11:00:00.000Z",
       "2019-03-12T12:00:00.000Z"
      ],
      "data": [
       {
        "sensitivity": "Low",
        "lowThresholds": [
         30,
         31.1
        ],
        "highThresholds": [
         90.3453,
         91.3453
        ]
       },
       {
        "sensitivity": "Medium",
        "lowThresholds": [
         50,
         51.1
        ],
        "highThresholds": [
         70.3453,
         71.3453
        ]
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}

Tanımlar

BaselineMetadata

Temel meta veri değerini temsil eder.

BaselineSensitivity

temelin duyarlılığı.

ErrorResponse

Hata yanıtının biçimini açıklar.

MetricBaselinesResponse

Ölçüm temellerinin listesi.

MetricSingleDimension

Ölçüm boyutu adı ve değeri.

ResultType

Yalnızca temelin meta verilerinin alınmasına izin verir. Veri isteğinde tüm bilgiler alınır.

SingleBaseline

Tek bir duyarlılık değeri için temel değerler.

SingleMetricBaseline

Tek bir ölçümün temel sonuçları.

TimeSeriesBaseline

Tek bir zaman serisi için temel değerler.

BaselineMetadata

Temel meta veri değerini temsil eder.

Name Type Description
name
 • string

Temel meta verilerin adı.

value
 • string

Temel meta verilerin değeri.

BaselineSensitivity

temelin duyarlılığı.

Name Type Description
High
 • string
Low
 • string
Medium
 • string

ErrorResponse

Hata yanıtının biçimini açıklar.

Name Type Description
code
 • string

Hata kodu

message
 • string

İşlemin neden başarısız olduğunu belirten hata iletisi.

MetricBaselinesResponse

Ölçüm temellerinin listesi.

Name Type Description
value

Ölçüm temellerinin listesi.

MetricSingleDimension

Ölçüm boyutu adı ve değeri.

Name Type Description
name
 • string

Boyutun adı.

value
 • string

Boyutun değeri.

ResultType

Yalnızca temelin meta verilerinin alınmasına izin verir. Veri isteğinde tüm bilgiler alınır.

Name Type Description
Data
 • string
Metadata
 • string

SingleBaseline

Tek bir duyarlılık değeri için temel değerler.

Name Type Description
highThresholds
 • number[]

Taban çizgisinin yüksek eşikleri.

lowThresholds
 • number[]

Taban çizgisinin düşük eşikleri.

sensitivity

temelin duyarlılığı.

SingleMetricBaseline

Tek bir ölçümün temel sonuçları.

Name Type Description
id
 • string

Ölçüm temel kimliği.

name
 • string

Temellerin alındığı ölçümün adı.

properties.baselines

Sorgulanan her zaman serisinin temeli.

properties.interval
 • string

Ölçüm verilerinin döndürüldiği aralık (pencere boyutu). Bu, gelecekte ayarlanabilir ve başlangıçta istenenden geri döndürülebilir. Meta veri isteğinde bulunulduysa bu durum mevcut değildir.

properties.namespace
 • string

Ölçümlerin ad alanı sorgulandı.

properties.timespan
 • string

Verilerin alındığı zaman aralığı. Değeri, '/' ile ayrılmış iki tarih saatlerinden oluşur. Bu, gelecekte ayarlanabilir ve başlangıçta istenenden geri döndürülebilir.

type
 • string

Ölçüm temeli kaynağının kaynak türü.

TimeSeriesBaseline

Tek bir zaman serisi için temel değerler.

Name Type Description
aggregation
 • string

Ölçümün toplama türü.

data

Her duyarlılık için temel değerler.

dimensions

Bu zaman serisinin boyutları.

metadataValues

Temel meta veri değerleri.

timestamps
 • string[]

Taban çizgilerinin zaman damgalarının listesi.