Aracılığıyla paylaş


Access Policy Assignment - Delete

Erişim ilkesi atamasını redis önbelleğinden siler

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Cache/redis/{cacheName}/accessPolicyAssignments/{accessPolicyAssignmentName}?api-version=2024-03-01

URI Parametreleri

Name İçinde Gerekli Tür Description
accessPolicyAssignmentName
path True

string

Erişim ilkesi atamasının adı.

Normal ifade deseni: ^([a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*[a-zA-Z0-9]|[a-zA-Z0-9])$

cacheName
path True

string

Redis önbelleğinin adı.

Normal ifade deseni: ^([a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*[a-zA-Z0-9]|[a-zA-Z0-9])$

resourceGroupName
path True

string

Kaynak grubunun adı. Ad büyük/küçük harfe duyarlı değildir.

subscriptionId
path True

string

Hedef aboneliğin kimliği.

api-version
query True

string

Bu işlem için kullanılacak API sürümü.

Yanıtlar

Name Tür Description
200 OK

Erişim ilkesi ataması başarıyla silindi

202 Accepted

Erişim ilkesi ataması 'silme' işlemi başarıyla sıraya alındı; Son sonucu yoklamak için Konum üst bilgisini izleyin.

Üst Bilgiler

Location: string

204 No Content

Erişim ilkesi ataması başarıyla silindi

Other Status Codes

ErrorResponse

İşlemin neden başarısız olduğunu açıklayan hata yanıtı.

Güvenlik

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow.

Tür: oauth2
Akış: implicit
Yetkilendirme URL’si: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Kapsamlar

Name Description
user_impersonation kullanıcı hesabınızın kimliğine bürünme

Örnekler

RedisCacheAccessPolicyAssignmentDelete

Örnek isteği

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/subid/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.Cache/redis/cache1/accessPolicyAssignments/accessPolicyAssignmentName1?api-version=2024-03-01

Örnek yanıt

location: https://management.azure.com/subscriptions/subid/providers/Microsoft.Cache/...pathToOperationResult...

Tanımlar

Name Description
ErrorAdditionalInfo

Kaynak yönetimi hatası ek bilgileri.

ErrorDetail

Hata ayrıntısı.

ErrorResponse

Hata yanıtı

ErrorAdditionalInfo

Kaynak yönetimi hatası ek bilgileri.

Name Tür Description
info

object

Ek bilgiler.

type

string

Ek bilgi türü.

ErrorDetail

Hata ayrıntısı.

Name Tür Description
additionalInfo

ErrorAdditionalInfo[]

Hata ek bilgileri.

code

string

Hata kodu.

details

ErrorDetail[]

Hata ayrıntıları.

message

string

Hata iletisi.

target

string

Hata hedefi.

ErrorResponse

Hata yanıtı

Name Tür Description
error

ErrorDetail

Hata nesnesi.