Aracılığıyla paylaş


Kaynak

Azure Resource Manager kaynağının kaynak modeli tanımı.

Özellikler

Ad Tür Gerekli
id dize No
name dize No
type dize No
location dize No

id

Tür: dize
Gerekli: Hayır

Kaynağın tam tanımlayıcısı. Ex - /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}


name

Tür: dize
Gerekli: Hayır

Kaynağın adı


type

Tür: dize
Gerekli: Hayır

Kaynağın türü. Örneğin, Microsoft.Compute/virtualMachines veya Microsoft.Storage/storageAccounts.


location

Tür: dize
Gerekli: Hayır

Kaynağın bulunduğu coğrafi konum