Aracılığıyla paylaş


Network Interfaces - Update

Ağ arabirimini güncelleştirme işlemi.

PATCH https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.AzureStackHCI/networkInterfaces/{networkInterfaceName}?api-version=2024-01-01

URI Parametreleri

Name İçinde Gerekli Tür Description
networkInterfaceName
path True

string

Ağ arabiriminin adı

Normal ifade deseni: ^[a-zA-Z0-9]$|^[a-zA-Z0-9][-._a-zA-Z0-9]{0,78}[_a-zA-Z0-9]$

resourceGroupName
path True

string

Kaynak grubunun adı. Ad büyük/küçük harfe duyarlı değildir.

subscriptionId
path True

string

Hedef aboneliğin kimliği.

api-version
query True

string

Bu işlem için kullanılacak API sürümü.

İstek Gövdesi

Name Tür Description
tags

object

Kaynak etiketleri

Yanıtlar

Name Tür Description
200 OK

NetworkInterfaces

Tamam

202 Accepted

Kabul edildi

Üst Bilgiler

Location: string

Other Status Codes

ErrorResponse

İşlemin neden başarısız olduğunu açıklayan hata yanıtı.

Güvenlik

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Tür: oauth2
Akış: implicit
Yetkilendirme URL’si: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Kapsamlar

Name Description
user_impersonation kullanıcı hesabınızın kimliğine bürünme

Örnekler

UpdateNetworkInterface

Örnek isteği

PATCH https://management.azure.com/subscriptions/fd3c3665-1729-4b7b-9a38-238e83b0f98b/resourceGroups/test-rg/providers/Microsoft.AzureStackHCI/networkInterfaces/test-nic?api-version=2024-01-01

{
 "tags": {
  "additionalProperties": "sample"
 }
}

Örnek yanıt

{
 "id": "/subscriptions/a95612cb-f1fa-4daa-a4fd-272844fa512c/resourceGroups/dogfoodarc/providers/Microsoft.AzureStackHCI/networkInterfaces/test-nic",
 "name": "test-nic",
 "type": "Microsoft.AzureStackHCI/networkInterfaces",
 "location": "West US2",
 "extendedLocation": {
  "name": "/subscriptions/a95612cb-f1fa-4daa-a4fd-272844fa512c/resourceGroups/dogfoodarc/providers/Microsoft.ExtendedLocation/customLocations/dogfood-location",
  "type": "CustomLocation"
 },
 "properties": {
  "ipConfigurations": [
   {
    "name": "ipconfig-sample",
    "properties": {
     "subnet": {
      "id": "test-lnet"
     }
    }
   }
  ],
  "provisioningState": "Accepted"
 }
}
azure-asyncoperation: http://azure.async.operation/status

Tanımlar

Name Description
createdByType

Kaynağı oluşturan kimliğin türü.

ErrorAdditionalInfo

Kaynak yönetimi hatası ek bilgileri.

ErrorDetail

Hata ayrıntısı.

ErrorResponse

Hata yanıtı

ExtendedLocation

Genişletilmiş konumun karmaşık türü.

ExtendedLocationTypes

Genişletilmiş konumun türü.

InterfaceDNSSettings
IPConfiguration

Ağ arabiriminde InterfaceIPConfiguration iPConfiguration.

NetworkInterfaces

Ağ arabirimi kaynak tanımı.

NetworkInterfacesUpdateRequest

Ağ arabirimi kaynak düzeltme eki tanımı.

Properties

IP yapılandırmasının InterfaceIPConfigurationPropertiesFormat özellikleri.

ProvisioningStateEnum

Ağ arabiriminin sağlama durumu.

ProvisioningStatus
Status

Ağ arabiriminde gerçekleştirilen işlemin durumu [Başarılı, Başarısız, InProgress]

Subnet

Alt ağ - IP yapılandırmasına bağlı Alt Ağın adı.

systemData

Kaynağın oluşturulması ve son değiştirilmesiyle ilgili meta veriler.

createdByType

Kaynağı oluşturan kimliğin türü.

Name Tür Description
Application

string

Key

string

ManagedIdentity

string

User

string

ErrorAdditionalInfo

Kaynak yönetimi hatası ek bilgileri.

Name Tür Description
info

object

Ek bilgiler.

type

string

Ek bilgi türü.

ErrorDetail

Hata ayrıntısı.

Name Tür Description
additionalInfo

ErrorAdditionalInfo[]

Hata ek bilgileri.

code

string

Hata kodu.

details

ErrorDetail[]

Hata ayrıntıları.

message

string

Hata iletisi.

target

string

Hata hedefi.

ErrorResponse

Hata yanıtı

Name Tür Description
error

ErrorDetail

Hata nesnesi.

ExtendedLocation

Genişletilmiş konumun karmaşık türü.

Name Tür Description
name

string

Genişletilmiş konumun adı.

type

ExtendedLocationTypes

Genişletilmiş konumun türü.

ExtendedLocationTypes

Genişletilmiş konumun türü.

Name Tür Description
CustomLocation

string

InterfaceDNSSettings

Name Tür Description
dnsServers

string[]

Arabirim için DNS sunucusu IP Adreslerinin listesi

IPConfiguration

Ağ arabiriminde InterfaceIPConfiguration iPConfiguration.

Name Tür Description
name

string

Ad - Kaynak grubu içinde benzersiz olan kaynağın adı. Bu ad kaynağa erişmek için kullanılabilir.

properties

Properties

IP yapılandırmasının InterfaceIPConfigurationPropertiesFormat özellikleri.

NetworkInterfaces

Ağ arabirimi kaynak tanımı.

Name Tür Description
extendedLocation

ExtendedLocation

Kaynağın extendedLocation.

id

string

Kaynağın tam kaynak kimliği. Ex - /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}

location

string

Kaynağın bulunduğu coğrafi konum

name

string

Kaynağın adı

properties.dnsSettings

InterfaceDNSSettings

Arabirim için DNS Ayarları

properties.ipConfigurations

IPConfiguration[]

IPConfigurations - Ağ arabiriminin IPConfigurations listesi.

properties.macAddress

string

MacAddress - Ağ arabiriminin MAC adresi.

properties.provisioningState

ProvisioningStateEnum

Ağ arabiriminin sağlama durumu.

properties.status.errorCode

string

NetworkInterface sağlama hata kodu

properties.status.errorMessage

string

Açıklayıcı hata iletisi

properties.status.provisioningStatus

ProvisioningStatus

systemData

systemData

Azure Resource Manager createdBy ve modifiedBy bilgilerini içeren meta veriler.

tags

object

Kaynak etiketleri.

type

string

Kaynağın türü. Örneğin, "Microsoft.Compute/virtualMachines" veya "Microsoft.Storage/storageAccounts"

NetworkInterfacesUpdateRequest

Ağ arabirimi kaynak düzeltme eki tanımı.

Name Tür Description
tags

object

Kaynak etiketleri

Properties

IP yapılandırmasının InterfaceIPConfigurationPropertiesFormat özellikleri.

Name Tür Description
gateway

string

Ağ arabirimi için ağ geçidi

prefixLength

string

ağ arabirimi için prefixLength

privateIPAddress

string

PrivateIPAddress - IP yapılandırmasının özel IP adresi.

subnet

Subnet

Alt ağ - IP yapılandırmasına bağlı Alt Ağın adı.

ProvisioningStateEnum

Ağ arabiriminin sağlama durumu.

Name Tür Description
Accepted

string

Canceled

string

Deleting

string

Failed

string

InProgress

string

Succeeded

string

ProvisioningStatus

Name Tür Description
operationId

string

Ağ arabiriminde gerçekleştirilen işlemin kimliği

status

Status

Ağ arabiriminde gerçekleştirilen işlemin durumu [Başarılı, Başarısız, InProgress]

Status

Ağ arabiriminde gerçekleştirilen işlemin durumu [Başarılı, Başarısız, InProgress]

Name Tür Description
Failed

string

InProgress

string

Succeeded

string

Subnet

Alt ağ - IP yapılandırmasına bağlı Alt Ağın adı.

Name Tür Description
id

string

Id - /subscriptions/{SubscriptionId}/resourceGroups/{ResourceGroupName}/... biçiminde ARM kaynak kimliği.

systemData

Kaynağın oluşturulması ve son değiştirilmesiyle ilgili meta veriler.

Name Tür Description
createdAt

string

Kaynak oluşturma (UTC) zaman damgası.

createdBy

string

Kaynağı oluşturan kimlik.

createdByType

createdByType

Kaynağı oluşturan kimliğin türü.

lastModifiedAt

string

Kaynağın son değişikliğinin zaman damgası (UTC)

lastModifiedBy

string

Kaynağı son değiştiren kimlik.

lastModifiedByType

createdByType

Kaynağı en son değiştiren kimliğin türü.