Inputs - Delete

Akış işinden bir girişi siler.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourcegroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.StreamAnalytics/streamingjobs/{jobName}/inputs/{inputName}?api-version=2020-03-01

URI Parametreleri

Name In Required Type Description
inputName
path True
  • string

Girişin adı.

jobName
path True
  • string

Akış işinin adı.

resourceGroupName
path True
  • string

Kaynak grubunun adı. Ad büyük/küçük harfe duyarlı değildir.

Regex pattern: ^[-\w\._\(\)]+$

subscriptionId
path True
  • string

Hedef aboneliğin kimliği.

api-version
query True
  • string

Bu işlem için kullanılacak API sürümü.

Yanıtlar

Name Type Description
200 OK

Giriş başarıyla silindi.

204 No Content

Giriş yok.

Other Status Codes

Hata.

Güvenlik

azure_auth

OAuth2 Flow Azure Active Directory

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation kullanıcı hesabınızın kimliğine bürünme

Örnekler

Delete an input

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/56b5e0a9-b645-407d-99b0-c64f86013e3d/resourcegroups/sjrg8440/providers/Microsoft.StreamAnalytics/streamingjobs/sj9597/inputs/input7225?api-version=2020-03-01

Sample Response

Tanımlar

Error

Genel hata gösterimi.

Name Type Description
error

Hata tanımı özellikleri.