Aracılığıyla paylaş


Workspace Aad Admins - Get

Çalışma alanı active directory yöneticisi alır

GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Synapse/workspaces/{workspaceName}/administrators/activeDirectory?api-version=2021-06-01

URI Parametreleri

Name İçinde Gerekli Tür Description
resourceGroupName
path True

string

Kaynak grubunun adı. Ad büyük/küçük harfe duyarlı değildir.

subscriptionId
path True

string

Hedef aboneliğin kimliği.

workspaceName
path True

string

Çalışma alanının adı.

api-version
query True

string

Bu işlem için kullanılacak API sürümü.

Yanıtlar

Name Tür Description
200 OK

WorkspaceAadAdminInfo

Tamam

Other Status Codes

ErrorResponse

Örnekler

Get workspace active directory admin

Örnek isteği

GET https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/resourceGroup1/providers/Microsoft.Synapse/workspaces/workspace1/administrators/activeDirectory?api-version=2021-06-01

Örnek yanıt

{
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/resourceGroup1/providers/Microsoft.Synapse/workspaces/workspace1/administrators/activeDirectory",
 "name": "activeDirectory",
 "properties": {
  "administratorType": "ActiveDirectory",
  "login": "bob@contoso.com",
  "sid": "c6b82b90-a647-49cb-8a62-0d2d3cb7ac7c",
  "tenantId": "c6b82b90-a647-49cb-8a62-0d2d3cb7ac7c"
 }
}

Tanımlar

Name Description
ErrorAdditionalInfo

Kaynak yönetimi hatası ek bilgileri.

ErrorDetail

Hata ayrıntısı.

ErrorResponse

Hata yanıtı

WorkspaceAadAdminInfo

Çalışma alanı active directory yöneticisi

ErrorAdditionalInfo

Kaynak yönetimi hatası ek bilgileri.

Name Tür Description
info

object

Ek bilgiler.

type

string

Ek bilgi türü.

ErrorDetail

Hata ayrıntısı.

Name Tür Description
additionalInfo

ErrorAdditionalInfo[]

Hata ek bilgileri.

code

string

Hata kodu.

details

ErrorDetail[]

Hata ayrıntıları.

message

string

Hata iletisi.

target

string

Hata hedefi.

ErrorResponse

Hata yanıtı

Name Tür Description
error

ErrorDetail

Hata nesnesi.

WorkspaceAadAdminInfo

Çalışma alanı active directory yöneticisi

Name Tür Description
id

string

Kaynağın tam kaynak kimliği. Ex - /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}

name

string

Kaynağın adı

properties.administratorType

string

Çalışma alanı Active Directory yönetici türü

properties.login

string

Active Directory yöneticisi çalışma alanı oturum açma

properties.sid

string

Active Directory yöneticisi çalışma alanı nesne kimliği

properties.tenantId

string

Active Directory yöneticisi çalışma alanı kiracı kimliği

type

string

Kaynağın türü. Örneğin, "Microsoft.Compute/virtualMachines" veya "Microsoft.Storage/storageAccounts"