App Group - Remove User

Belirtilen Rds bağlamıyla ilişkili TenantGroup, Tenant, HostPool ve AppGroup içindeki AppGroup'tan bir kullanıcıyı kaldırır.

DELETE https://rdbroker.wvd.microsoft.com/RdsManagement/V1/TenantGroups/{tenantGroupName}/Tenants/{tenantName}/HostPools/{hostPoolName}/AppGroups/{appGroupName}/AssignedUsers

URI Parametreleri

Name In Required Type Description
appGroupName
path True
  • string

İstenen AppGroup adı.

hostPoolName
path True
  • string

İstenen HostPool.

tenantGroupName
path True
  • string

İstenen Kiracı Grubu adı.

tenantName
path True
  • string

İstenen Kiracı adı.

Yanıtlar

Name Type Description
404 Not Found

TenantNotFound,HostPoolNotFound,AppGroupNotFound