Sử dụng Bản ghi TXT để Chứng minh Quyền sở hữu Miền cho Live@edu

Áp dụng với: Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2011-11-23

Để xác nhận rằng bạn sở hữu miền bạn đang sửa đổi, bạn tạo bản ghi tại nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ DNS của mình. Khi bản ghi DNS này được xác thực, quyền sở hữu miền của bạn được xác nhận.

Để sử dụng bản ghi TXT để chứng minh quyền sở hữu miền, bản ghi TXT phải thuộc định dạng chính xác được hiển thị khi bạn được yêu cầu chứng minh quyền sở hữu. Ví dụ: nếu tên miền của bạn là contoso.edu và mã thông báo là 0cbc8689f5394f86bc7b84983e30d3, thì chỉ định thông tin sau:

  • Máy chủ   contoso.edu
  • Giá trị   v=msv1 t=0cbc8689f5394f86bc7b84983e30d3

Thông thường, các bản ghi DNS bạn tạo cho các miền mới được phát hiện một cách nhanh chóng. Việc phát hiện các cập nhật cho bản ghi DNS của các miền hiện tại có thể mất nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, thời gian này không được quá 72 giờ trước khi bản ghi mới được phát hiện.

Cho đến khi bản ghi DNS mới được phát hiện, Cổng Quản lý Dịch vụ sẽ hiển thị thông báo yêu cầu bạn xác nhận quyền sở hữu miền. Để kiểm tra xem bản ghi có được phát hiện hay không, hãy bấm vào Làm mới.

Hướng dẫn chi tiết cho những nhà cung cấp tên miền cụ thể

Không tìm thấy nhà cung cấp miền của bạn? Hãy xem Tạo Bản ghi DNS cho Outlook Live.

Bạn muốn có thêm thông tin và chỉ dẫn về cách tìm nhà cung cấp miền của bạn hoặc dịch vụ lưu trữ DNS? Hãy xem Đăng ký Tên Miền và Dịch vụ Lưu trữ DNS.