Truy cập vào các lựa chọn Dataverse bằng Power BI

Đối với các cột sử dụng Microsoft Dataverse lựa chọn, các giá trị lựa chọn được viết dưới dạng nhãn số nguyên chứ không phải nhãn văn bản để duy trì tính nhất quán trong quá trình chỉnh sửa. Kết quả ánh xạ nhãn số nguyên đến văn bản được lưu trữ trong tệp Microsoft.Athena.TrickleFeedService/table-EntityMetadata.json. Bài viết này đề cập đến cách truy cập chức năng ánh xạ nhãn số nguyên đến văn bản bằng Power BI.

Bộ tùy chọn truy cập.

Lưu ý

Azure Synapse Link for Dataverse trước đây được gọi là Xuất sang kho dữ liệu. Dịch vụ này có tên mới từ tháng 5 năm 2021 và sẽ tiếp tục xuất dữ liệu sang Azure Data Lake cũng như Azure Synapse Analytics.

Điều kiện tiên quyết

Phần này trình bày các yêu cầu về điều kiện cần thiết để truy cập vào các lựa chọn Dataverse bằng Power BI sau khi dùng dịch vụ Azure Synapse Link for Dataverse.

 • Power BI Desktop. Tải ngay

 • Azure Synapse Link for Dataverse. Hướng dẫn này giả định rằng bạn đã xuất dữ liệu từ Dataverse bằng cách sử dụng Azure Synapse Link for Dataverse.

 • Truy cập vào tài khoản lưu trữ. Bạn phải được cấp một trong các vai trò sau cho tài khoản lưu trữ: Người đọc dữ liệu blob lưu trữ, Người đóng góp dữ liệu blob lưu trữ hoặc Chủ sở hữu dữ liệu blob lưu trữ.

Sử dụng các lựa chọn Dataverse với Power BI

 1. Mở Power BI Desktop.

 2. Chọn Tải dữ liệu > Truy vấn trống và sau đó mở Trình chỉnh sửa nâng cao.

 3. Dán truy vấn sau và thay thế <STORAGE> bằng tên tài khoản lưu trữ, <CONTAINER> với tên của vùng chứa và <TABLE> với tên của bảng Dataverse.

 let
  Source = AzureStorage.DataLake("https://<STORAGE>.dfs.core.windows.net/<CONTAINER>/Microsoft.Athena.TrickleFeedService/<TABLE>-EntityMetadata.json"),
  #"https://<STORAGE> dfs core windows net/<CONTAINER>/Microsoft Athena TrickleFeedService/_<TABLE>-EntityMetadata json" = Source{[#"Folder Path"="https://<STORAGE>.dfs.core.windows.net/<CONTAINER>/Microsoft.Athena.TrickleFeedService/",Name="<TABLE>-EntityMetadata.json"]}[Content],
  #"Imported JSON" = Json.Document(#"https://<STORAGE> dfs core windows net/<CONTAINER>/Microsoft Athena TrickleFeedService/_<TABLE>-EntityMetadata json",1252),
  OptionSetMetadata = #"Imported JSON"[OptionSetMetadata],
  #"Converted to Table" = Table.FromList(OptionSetMetadata, Splitter.SplitByNothing(), null, null, ExtraValues.Error),
  #"Expanded Column1" = Table.ExpandRecordColumn(#"Converted to Table", "Column1", {"EntityName", "OptionSetName", "Option", "IsUserLocalizedLabel", "LocalizedLabelLanguageCode", "LocalizedLabel"}, {"Column1.EntityName", "Column1.OptionSetName", "Column1.Option", "Column1.IsUserLocalizedLabel", "Column1.LocalizedLabelLanguageCode", "Column1.LocalizedLabel"})
 in
  #"Expanded Column1"

Thao tác này sẽ điền vào một tập dữ liệu với các lựa chọn và siêu dữ liệu khác nhau cho lựa chọn đó mà bạn có thể kết hợp với dữ liệu bảng Dataverse để hiển thị nhãn văn bản cho sự lựa chọn.

Xem thêm

Azure Synapse Link for Dataverse

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).