Quản lý bài viết trong cơ sở kiến thức bằng cách sử dụng cấp độ truy cập nội dung

Lưu ý

Từ ngày 12 tháng 10 năm 2022, cổng thông tin Power Apps sẽ trở thành Power Pages. Thông tin khác: Microsoft Power Pages hiện đã được phát hành rộng rãi (blog)
Chúng tôi sẽ sớm di chuyển và hợp nhất hướng dẫn sử dụng cổng thông tin Power Apps với hướng dẫn sử dụng Power Pages.

Cấp độ truy cập nội dung cung cấp cấp độ kiểm soát khác với các vai trò web để kiểm soát quyền truy cập vào bài viết trong cơ sở kiến thức ở cổng thông tin. Cấp độ truy cập nội dung tạo ra cơ sở kiến thức có giao diện đẹp để có thể cung cấp nội dung phù hợp cho đúng đối tượng. Điều này cho phép hướng dẫn học tập được cơ cấu tốt hơn để tránh hiển thị nội dung không liên quan.

Theo mặc định, ba cấp độ nội dung truy cập có sẵn là: Mặc định, Người dùng Đã đăng ký và Người dùng Cao cấp. Cấp độ truy cập nội dung Mặc định được liên kết với các vai trò web Người dùng Đã xác thực và Người dùng Ẩn danh. Bạn có thể tạo các cấp độ truy cập nội dung bổ sung và liên kết mỗi cấp độ đó với tài khoản, liên hệ hoặc vai trò web.

Khi bạn tạo một bài viết mới trong cơ sở kiến thức, cấp độ truy cập nội dung Mặc định sẽ được áp dụng cho bài viết đó theo mặc định. Khi bạn tạo bản dịch hoặc phiên bản bài viết trong cơ sở kiến thức của mình, các cấp độ truy cập nội dung và sản phẩm được liên kết sẽ được sao chép sang phiên bản hoặc bản dịch mới, từ đó đơn giản hóa trải nghiệm biên soạn. Bạn có thể xác thực các cấp độ truy cập nội dung và sản phẩm được liên kết với một bài viết trước khi xuất bản bài viết đó.

Các kết quả tìm kiếm và điều hướng cổng thông tin sẽ xem xét (những) cấp độ truy cập nội dung được liên kết với người dùng đã đăng nhập. Nếu người dùng không có quyền ở cấp độ truy cập nội dung cần thiết để xem một bài viết trong cơ sở kiến thức, hoặc nếu người dùng tìm cách mở một bài báo theo các điều kiện tìm kiếm thuộc tính, thì thông báo Không có Bài viết sẽ được hiển thị.

Để bật tính năng lọc bài viết trong cơ sở kiến thức dựa vào cấp độ truy cập nội dung trên cổng thông tin của bạn, hãy đặt giá trị của thiết đặt site Quản lý Kiến thức/Cấp độ Truy cập Nội dung/Đã bật thành true. Theo mặc định, giá trị của thiết đặt site được đặt thành false.

Tạo cấp độ truy cập nội dung

 1. Đăng nhập vào Cổng thông tin Dynamics 365 rồi chuyển đến phần Cổng thông tin > Bảo mật > Cấp độ truy cập nội dung.
 2. Trong ruy băng, chọn Mới.
 3. Điền TênMô tả.
 4. Thay đổi Cấp độ Truy cập Mặc định từ Không thành nếu đó là giá trị mặc định.
 5. Trong ruy băng, chọn Lưu.

Gán cấp độ truy cập nội dung cho bài viết trong cơ sở kiến thức

Ứng dụng Hub Customer Service

Nếu muốn thêm cấp độ truy cập nội dung trong một bài viết trong cơ sở kiến thức từ ứng dụng Hub Customer Service, bạn phải thêm biểu mẫu Bài viết trong Cơ sở kiến thức trên Cổng thông tin cho Trải nghiệm tương tác vào thực thể Bài viết trong Cơ sở kiến thức.

 1. Mở ứng dụng Hub Customer Service trong Công cụ thiết kế ứng dụng.

  Mở công cụ thiết kế ứng dụng.

 2. Dạng xem bảng, chọn ngăn xếp Biểu mẫu cho thực thể Bài viết trong cơ sở kiến thức.

 3. Trong ngăn Thành phần, hãy chọn Bài viết trong Cơ sở kiến thức trên Cổng thông tin cho Trải nghiệm tương tác.

  Thêm biểu mẫu bài viết kiến thức về cổng thông tin.

 4. Lưu và xuất bản các thay đổi.

 5. Mở Hub Customer Service.

 6. Điều hướng đến bài viết trong cơ sở kiến thức mà bạn muốn gán cấp độ truy cập nội dung.

 7. Từ hộp Bài viết trong Cơ sở kiến thức, hãy chọn Bài viết trong Cơ sở kiến thức trên Cổng thông tin cho Trải nghiệm tương tác.

  Chọn biểu mẫu bài viết kiến thức về cổng thông tin.

 8. Trên tab Tóm tắt, trong phần Thông tin liên quan, hãy chọn Cấp độ Truy cập Nội dung (biểu tượng khóa) từ thanh công cụ để thêm cấp độ truy cập nội dung.

  Chọn cấp độ truy cập nội dung.

 9. Từ phần Lệnh Khác, hãy chọn Thêm Cấp độ Truy cập Nội dung Hiện có.

  Thêm cấp độ truy cập nội dung.

 10. Trong ngăn Tra cứu Bản ghi, hãy tìm và chọn cấp độ truy cập nội dung.

 11. Chọn Thêm.

Ứng dụng Cổng thông tin Dynamics 365

Trong ứng dụng Cổng thông tin Dynamics 365, bạn có thể truy cập vào một bài viết trong cơ sở kiến thức và thêm cấp độ truy cập nội dung vào bài viết đó bằng cách chuyển đến phần Cổng thông tin > Bài viết trong Cơ sở kiến thức.

 1. Mở ứng dụng Cổng thông tin Dynamics 365.

 2. Chuyển đến phần Cổng thông tin > Bài viết trong Cơ sở kiến thức rồi mở bài viết trong cơ sở kiến thức mà bạn muốn gán cấp độ truy cập nội dung.

 3. Trên tab Tóm tắt, trong phần Thông tin liên quan, hãy chọn Cấp độ Truy cập Nội dung (biểu tượng khóa) từ thanh công cụ để thêm cấp độ truy cập nội dung.

  Chọn cấp độ truy cập nội dung.

 4. Từ phần Lệnh Khác, hãy chọn Thêm Cấp độ Truy cập Nội dung Hiện có.

  Thêm cấp độ truy cập nội dung.

 5. Trong ngăn Tra cứu Bản ghi, hãy tìm và chọn cấp độ truy cập nội dung.

 6. Chọn Thêm.

Trung tâm Dịch vụ Tương tác

 1. Mở Hub Dịch vụ Tương tác.

 2. Chọn bài viết trong cơ sở kiến thức mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc tạo bài viết mới.

 3. Chọn Tóm tắt ngay phía trên thanh tiến trình.

 4. Trong phần Thông tin Liên quan (cột thứ ba), chọn ký hiệu giống khóa.

 5. Chọn + để thêm Cấp độ Truy cập Nội dung mới hoặc ký hiệu Thùng Rác bên cạnh Cấp độ Truy cập Nội dung để xóa.

Gán cấp độ truy cập nội dung cho người dùng trong cổng thông tin

 1. Đăng nhập vào Cổng thông tin Dynamics 365 rồi chuyển đến phần Cổng thông tin > Bảo mật > Danh bạ.
 2. Chọn Người liên hệ bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Trong thẻ Chi tiết, tìm phần Cập độ Truy cập Nội dung.
 4. Nhấn + để thêm cấp độ truy cập nội dung mới hoặc ký hiệu Thùng Rác bên cạnh cấp độ truy cập nội dung để xóa.

Lưu ý

Người dùng cũng có thể thừa kế một cấp độ truy cập nội dung nếu cấp độ đó được gán Vai trò Web, Liên hệ Chính hoặc Tài khoản mà người dùng được kết nối. Việc thừa kế này sẽ tránh nhu cầu gán lại hoặc cập nhật cấp độ truy cập nội dung ở cấp độ cá nhân. Bạn có thể gán Vai trò Web cho cấp độ truy cập nội dung bằng cách điều hướng tới Cổng thông tin > Bảo mật > Vai trò Web rồi làm theo các bước tương tự. Bạn có thể gán tài khoản cho một cấp độ truy cập nội dung bằng cách điều hướng tới Bán hàng > Tài khoản, sau đó chọn tài khoản cần chỉnh sửa. Sau khi chọn được tài khoản, hãy tìm phần Cấp độ Truy cập Nội dung ở phía ngoài cùng bên phải của màn hình và sử dụng các nút +Thùng Rác để thêm hoặc xóa một cấp độ truy cập nội dung.