PercentFormatter.NumeralSystem 属性

定义

获取或设置用于格式化和分析百分比的编号系统。

public:
 property Platform::String ^ NumeralSystem { Platform::String ^ get(); void set(Platform::String ^ value); };
winrt::hstring NumeralSystem();

void NumeralSystem(winrt::hstring value);
public string NumeralSystem { get; set; }
var string = percentFormatter.numeralSystem;
percentFormatter.numeralSystem = string;
Public Property NumeralSystem As String

属性值

String

一个字符串,指示格式化程序的数字系统, 例如拉丁数字系统的“Latn” (0123456789) ,Arabic-Indic数字系统 (٠١٢٣٤٥٦٦٧٧٨٩) 。 请参阅受支持的 数字系统值

实现

注解

注意

对于阿拉伯数字系统, (“阿拉伯”和“ArabExt”或任何数字系统,这些数字系统使用这些字符的组合,) :+ A 句点 (.) 立即转换为阿拉伯小数分隔符, (u+66b) 。

  • 在拉丁数字转换为阿拉伯文千位分隔符 (u+66c) 之前,逗号 (,) 。
  • (%) 与拉丁数字相邻的百分比 (u+66a) 转换为阿拉伯文百分比符号。
  • (u+2030) 与拉丁数字相邻的 permille (将转换为阿拉伯文 Per Mille 符号, (u+609) 。

适用于

另请参阅