AutoUpdateSettingsOptions.DependencyPackageUris 属性

定义

获取指向成功部署相关集所需的依赖项包的 URI 对象的只读列表。

public:
 property IVector<Uri ^> ^ DependencyPackageUris { IVector<Uri ^> ^ get(); };
IVector<Uri> DependencyPackageUris();
public IList<System.Uri> DependencyPackageUris { get; }
var iVector = autoUpdateSettingsOptions.dependencyPackageUris;
Public ReadOnly Property DependencyPackageUris As IList(Of Uri)

属性值

IVector<Uri>

IList<Uri>

依赖项包的列表。

注解

此属性等效于应用安装程序文件架构的 AutomaticBackgroundTask 元素。

适用于