MPRESOURCE_INFO 结构

资源信息结构。

语法

typedef struct tagMPRESOURCE_INFO {
  MP_MIDL_STRING LPWSTR Scheme;
  MP_MIDL_STRING LPWSTR Path;
  MPRESOURCE_CLASS      Class;
} MPRESOURCE_INFO, *PMPRESOURCE_INFO;

成员

Scheme

类型: MP_MIDL_STRING LPWSTR

资源方案标识符,例如“file”或“dir”。

路径

类型: MP_MIDL_STRING LPWSTR

基于 Scheme 的资源绝对路径。

类型: MPRESOURCE_CLASS

当资源被标识为威胁的一部分时,将设置此字段。 它指定资源类,主要是具体资源类和潜在资源类。 它可以是以下可能值的组合:

含义
MP_RESOURCE_CLASS_UNKNOWN
0x0000
MP_RESOURCE_CLASS_CONCRETE
0x0001
MP_RESOURCE_CLASS_LATENT互斥。
MP_RESOURCE_CLASS_LATENT
0x0002
MP_RESOURCE_CLASS_CONCRETE互斥。
MP_RESOURCE_CLASS_SAMPLE_FILE
0x0004
MP_RESOURCE_CLASS_SHARED
0x0100

要求

要求
最低受支持的客户端
Windows 8 [仅限桌面应用]
最低受支持的服务器
Windows Server 2012 [仅限桌面应用]
标头
MpClient.h