Συνάρτηση Split στο Power Apps

Διαιρεί μια συμβολοσειρά κειμένου σε έναν πίνακα δευτερευουσών συμβολοσειρών.

Περιγραφή

Η συνάρτηση Split διασπά μια συμβολοσειρά κειμένου σε έναν πίνακα δευτερευουσών συμβολοσειρών. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση Split για να διαιρέσετε οριοθετημένες λίστες, ημερομηνίες που χρησιμοποιούν μια κάθετο μεταξύ των τμημάτων της ημερομηνίας και σε άλλες περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται ένας καλά ορισμένος οριοθέτης.

Χρησιμοποιείται μια συμβολοσειρά διαχωριστικού για τη διάσπαση της συμβολοσειράς κειμένου. Το διαχωριστικό μπορεί να είναι μηδέν, ένας ή περισσότεροι χαρακτήρες που αντιστοιχούν συνολικά στη συμβολοσειρά κειμένου. Χρησιμοποιώντας μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους ή κενή, κάθε χαρακτήρας θα διασπαστεί ανεξάρτητα. Οι αντιστοιχισμένοι χαρακτήρες διαχωριστικού δεν επιστρέφουν με το αποτέλεσμα. Εάν δεν βρεθεί αντιστοιχία διαχωριστικού, τότε ολόκληρη η συμβολοσειρά κειμένου επιστρέφει ως μοναδικό αποτέλεσμα.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση Concat για να επανασυνδυάσετε τη συμβολοσειρά χωρίς τα διαχωριστικά.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση MatchAll για να διαιρέσετε μια συμβολοσειρά σε έναν πίνακα δευτερευουσών συμβολοσειρών.

Τα παραδείγματα δείχνουν πώς η συνάρτηση Split μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις συναρτήσεις First και Last για την εξαγωγή μιας μεμονωμένης οριοθετημένης δευτερεύουσας συμβολοσειράς. Η συνάρτηση Match είναι συχνά μια πιο συνοπτική και ισχυρή επιλογή για όσους είναι εξοικειωμένοι με κανονικές παραστάσεις.

Σύνταξη

Split( Text, Separator )

  • Text – Υποχρεωτικό. Κείμενο για διαίρεση.
  • Separator - Υποχρεωτικό. Διαχωριστικό για τη διαίρεση της συμβολοσειράς. Μπορεί να είναι μηδέν, ένας ή περισσότεροι χαρακτήρες.

Παραδείγματα

Βασική χρήση

Τύπος Περιγραφή Αποτέλεσμα
Split( "Apples, Oranges, Bananas", "," ) Διαιρεί τα διαφορετικά φρούτα μεταξύ τους, βάσει του διαχωριστικού κόμματος. Η διαίρεση εκτελείται βάσει μόνο του κόμματος και όχι του διαστήματος ύστερα από αυτό, οδηγώντας σε ένα διάστημα μπροστά από τα στοιχεία "Oranges" και "Bananas". Split based on comma.
TrimEnds( Split( "Apples, Oranges, Bananas", "," ) ) Όμοια με το προηγούμενο παράδειγμα, όμως στην περίπτωση αυτή το διάστημα αφαιρείται από τη συνάρτηση TrimEnds, που εκτελείται στον πίνακα μοναδικής στήλης ο οποίος δημιουργείται από τη συνάρτηση Split. Θα μπορούσαμε να είχαμε χρησιμοποιήσει επίσης το διαχωριστικό "," το οποίο περιλαμβάνει το διάστημα μετά το κόμμα, όμως αυτό δεν θα λειτουργούσε εάν δεν υπήρχε διάστημα ή υπήρχαν δύο διαστήματα. Split with space removed.
Split( "08/28/17", "/" ) Διαιρεί την ημερομηνία χρησιμοποιώντας μια κάθετο ως διαχωριστικό. Using forward slash.

Διαφορετικοί οριοθέτες

Τύπος Περιγραφή Αποτέλεσμα
Split( "Hello, World", "," ) Διαιρεί τις λέξεις χρησιμοποιώντας ένα κόμμα ως διαχωριστικό. Το δεύτερο αποτέλεσμα ξεκινά με ένα διάστημα καθώς αυτός ήταν ο χαρακτήρας που ακολουθούσε αμέσως μετά το κόμμα. Using comma separator.
Split( "Hello, World", "o" ) Διαιρεί τη συμβολοσειρά χρησιμοποιώντας το χαρακτήρα "o" ως διαχωριστικό. Using o separator.
Split( "Hello, World", "l" ) Διαιρεί τη συμβολοσειρά χρησιμοποιώντας το μοναδικό χαρακτήρα "I" ως διαχωριστικό. Καθώς δεν υπήρχαν χαρακτήρες μεταξύ των δύο l στο Hello, επέστρεψε μια κενή τιμή. Using l separator.
Split( "Hello, World", "ll" ) Διαιρεί τη συμβολοσειρά χρησιμοποιώντας το διπλό χαρακτήρα "II" ως διαχωριστικό. Using ll separator.
Split( "Hello, World", "%" ) Διαιρεί τη συμβολοσειρά, χρησιμοποιώντας το σύμβολο ποσοστού ως διαχωριστικό. Καθώς το διαχωριστικό δεν εμφανίζεται στη συμβολοσειρά, ολόκληρη η συμβολοσειρά επιστρέφει ως ένα αποτέλεσμα. Using % separator.
Split( "Hello, World", "" ) Διαιρεί τη συμβολοσειρά χρησιμοποιώντας μια κενή συμβολοσειρά ως διαχωριστικό (μηδέν χαρακτήρες). Αυτό θα διασπάσει τη συμβολοσειρά σε κάθε χαρακτήρα. Using empty string separator.

Εξαγωγή δευτερεύουσας συμβολοσειράς

Τύπος Περιγραφή Result
First( Split( Last( Split( "Bob Jones <bob.jones@contoso.com>", "<" ) ).Result, ">" ) ).Result Διαιρεί τη συμβολοσειρά με βάση έναν οριοθέτη ανοίγματος (<) και εξάγει τη συμβολοσειρά στα δεξιά του οριοθέτη με την τιμή τελευταία. Στη συνέχεια, ο τύπος διαιρεί αυτό το αποτέλεσμα με βάση τον οριοθέτη κλεισίματος (>) και εξάγει τη συμβολοσειρά στα αριστερά του οριοθέτη με τιμή δεξιά. "bob.jones@contoso.com"
Match( "Bob Jones <bob.jones@contoso.com>", "<(?<email>.+)>" ).email Εκτελεί την ίδια εξαγωγή που βασίζεται σε οριοθέτες όπως το τελευταίο παράδειγμα, αλλά χρησιμοποιεί συνάρτηση Match και μια κανονική παράσταση. "bob.jones@contoso.com"