Έλεγχος γνώσεων

Ολοκληρώθηκε

Επιλέξτε την καλύτερη απάντηση για κάθε ερώτηση. Στη συνέχεια, επιλέξτε Έλεγχος των απαντήσεων σας.

Ελέγξτε τις γνώσεις σας

1.

Ποια είναι η κύρια λειτουργία της ανάλυσης του fit gap;

2.

Κατά τη δημιουργία μιας στρατηγικής ALM, θα πρέπει να εξετάζουν οι χρήστες;

3.

Κατά τη δημιουργία ενός μοντέλου δεδομένων, οι χρήστες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν έναν υπάρχοντα πίνακα εάν;