Εισαγωγή

Ολοκληρώθηκε

Πιθανότατα είχατε την ευκαιρία να φορτώσετε και μετασχηματίσετε δεδομένα από πολλές προελεύσεις, να δημιουργήσετε απεικονίσεις, να δημιουργήσετε εξισώσεις DAX ή ακόμη και να δημοσιεύσετε μία ή δύο αναφορές στο Microsoft Power BI. Το επόμενο βήμα στο ταξίδι σας στην ανάλυση δεδομένων είναι η κοινή χρήση αυτών των αναφορών με ευρύτερα ακροατήρια και τους οργανισμούς σας. Μπορείτε να ολοκληρώσετε αυτήν την εργασία σε έναν χώρο εργασίας, το οποίο είναι μια δυνατότητα του Power BI. Ένας χώρος εργασίας είναι ένα κεντρικό αποθετήριο δεδομένων που σας επιτρέπει να συνεργάζεστε με συναδέλφους και ομάδες για τη δημιουργία συλλογών αναφορών και πινάκων εργαλείων.

Οι χώροι εργασίας προσφέρουν τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Εστιασμένες προσπάθειες συνεργασίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χώρους εργασίας για να φιλοξενήσετε αναφορές και πίνακες εργαλείων για χρήση από πολλές ομάδες.

  • Δυνατότητα κοινής χρήσης και παρουσίασης αναφορών και πινάκων εργαλείων σε ένα μόνο περιβάλλον.

  • Διασφάλιση ότι διατηρείται το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας με τον έλεγχο των ατόμων που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σημασιολογικά μοντέλα, αναφορές και πίνακες εργαλείων.

Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα θα εξετάσει πολλές εργασίες που εστιάζουν στο να σας βοηθήσουν με τη δημιουργία και διαχείριση ενός χώρου εργασίας στο Power BI. Επιπλέον, θα ενημερωθείτε για την εισαγωγή και ενημέρωση στοιχείων σε έναν χώρο εργασίας, τη ρύθμιση παραμέτρων της προστασίας δεδομένων, την αντιμετώπιση προβλημάτων δεδομένων και για πολλά άλλα.