Μήτρες και πίνακες

Ολοκληρώθηκε

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Power BI Desktop για να δημιουργήσετε γραφικές απεικονίσεις και απεικονίσεις σε μορφή πίνακα.

Βίντεο: Δημιουργία πινάκων

Εάν έχετε αριθμητικές πληροφορίες σε έναν πίνακα, όπως έσοδα, θα εμφανίζεται ένα συνολικό άθροισμα στο κάτω μέρος. Μπορείτε να ταξινομήσετε με μη αυτόματο τρόπο κάθε στήλη, επιλέγοντας την κεφαλίδα στήλης για εναλλαγή μεταξύ αύξουσας και φθίνουσας σειράς. Εάν μια στήλη δεν είναι αρκετά πλατιά ώστε να εμφανίζονται όλα τα περιεχόμενά της, επιλέξτε και σύρετε την κεφαλίδα στήλης για να την αναπτύξετε.

Στο τμήμα παραθύρου "Απεικονίσεις", η σειρά των πεδίων στον κάδο "Τιμές" προσδιορίζει τη σειρά με την οποία εμφανίζονται στον πίνακά σας.

Στιγμιότυπο οθόνης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι τιμές στο τμήμα παραθύρου

Μια μήτρα είναι παρόμοια με έναν πίνακα, αλλά έχει διαφορετικές κεφαλίδες κατηγοριών στις στήλες και τις γραμμές. Όπως και με τους πίνακες, τα αριθμητικά στοιχεία θα αθροίζονται αυτόματα στην κάτω και τη δεξιά πλευρά της μήτρας.

Εικόνα του κουμπιού

Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές εμφάνισης για μήτρες, όπως οι στήλες αυτόματης αλλαγής μεγέθους, η εναλλαγή μεταξύ συνόλων σειρών και στηλών, η ρύθμιση χρωμάτων και πολλά άλλα.