Επεξεργασία

Κοινή χρήση μέσω


KB5035123 - Cumulative Update 26 for SQL Server 2019

Release Date:   April 11, 2024
Version:   15.0.4365.2

Summary

This article describes Cumulative Update package 26 (CU26) for Microsoft SQL Server 2019. This update contains 24 fixes that were issued after the release of SQL Server 2019 Cumulative Update 25, and it updates components in the following builds:

 • SQL Server - Product version: 15.0.4365.2, file version: 2019.150.4365.2
 • Analysis Services - Product version: 15.0.35.45, file version: 2018.150.35.45

Known issues in this update

Issue one: Access violation when session is reset

SQL Server 2019 CU14 introduced a fix to address wrong results in parallel plans returned by the built-in SESSION_CONTEXT. However, this fix might create access violation dump files when the SESSION is reset for reuse. To mitigate this issue and avoid incorrect results, you can disable the original fix, and also disable the parallelism for the built-in SESSION_CONTEXT. To do this, use the following trace flags:

 • 11042 - This trace flag disables the parallelism for the built-in SESSION_CONTEXT.

 • 9432 - This trace flag disables the fix that was introduced in SQL Server 2019 CU14.

Microsoft is working on a fix for this issue and it will be available in a future CU.

Issue two: Error 1204 when applying the fix of Bug 2830668

SQL Server 2019 CU26 introduced the fix of Bug 2830668 that might disable lock escalation, which causes error 1204 "The instance of the SQL Server Database Engine cannot obtain a LOCK resource at this time."

To work around this issue, you can uninstall the CU26 or install the next CU27. Microsoft is working on the original latch time-out issue and the fix will be available in a future CU.

Improvements and fixes included in this update

A downloadable Excel workbook that contains a summary list of builds, together with their current support lifecycle, is available. The Excel file also contains detailed fix lists for SQL Server 2022, SQL Server 2019, and SQL Server 2017. Select to download this Excel file now.

Note

Individual entries in the following table can be referenced directly through a bookmark. If you select any bug reference ID in the table, a bookmark tag is added to the URL by using the "#NNNNNNN" format. You can then share this URL with others so that they can jump directly to the desired fix in the table.

For more information about the bugs that are fixed and enhancements that are included in this cumulative update, see the following Microsoft Knowledge Base articles.

Bug reference Description Fix area Component Platform
3004867 FIX: "9003 error, sev 20, state 1" error when a backup operation fails on a secondary replica that is running in asynchronous-commit mode (KB4458880) SQL Server Engine Backup Restore All
2347022 Fixes an issue in which the automatic seeding operation for a database remains in LIMIT_CONCURRENT_BACKUPS after adding the database to a new availability group or an existing one created with automatic seeding, even though this SQL Server instance doesn't have any other active seeding, virtual device interface (VDI), or backup threads. SQL Server Engine High Availability and Disaster Recovery All
2893029 Fixes an issue in which the global primary or forwarder in a distributed availability group can't connect to the listener of the other availability group for a while after the local availability group fails over between replicas in multi-subnet configurations. SQL Server Engine High Availability and Disaster Recovery Windows
2937599 Fixes an issue in which the sp_server_diagnostics stored procedure doesn't respond to the Always On availability group (AG) resource DLL within the HealthCheckTimeout when the I/O takes a long time, which causes unnecessary restart and failover. For example, when the sp_server_diagnostics stored procedure is waiting for the PREEMPTIVE_OS_GETFINALFILEPATHBYHANDLE wait type.

Note: To apply this fix, you need to turn on trace flag 16301, which is off by default. Tracing is added for this event regardless of the trace flag.
SQL Server Engine High Availability and Disaster Recovery All
2920065 Fixes an issue in which an unreliable network connection causes an unsuccessful status during backup to a network share, which causes the SQL Server instance to stop responding. SQL Server Engine Linux Linux
2830668 Fixes a latch time-out issue that you encounter when fetching the next value for sequence objects, which is due to self-deadlock during lock escalation. SQL Server Engine Metadata All
2984804 Fixes an issue in the lock manager that might cause random access violations and dumps on secondary replicas when the primary replica has 16 or more processors, and the secondary replicas have less than 16 processors. SQL Server Engine Metadata All
2936214
2936218
2941530
2950263
FIX: Scalar UDF Inlining issues in SQL Server 2022 and 2019 (KB4538581) SQL Server Engine Programmability All
2950261 Fixes the following SQL Server assertion failure:

Error: 17065, Severity: 16, State: 1.
Server Assertion: File: <FileName>, line = <LineNumber> Failed Assertion = 'false' Invalid comparison due to NO COLLATION.
SQL Server Engine Programmability All
2884531 Fixes an issue in which using the INSERT statement with the CAST or CONVERT function from a string representing negative zero to a decimal or numeric datatype succeeds, but you see the following error message on DBCC CHECKDB and DBCC CHECKTABLE:

Msg 2570, Level 16, State 3, Line <LineNumber>
Page (1:360), slot 0 in object ID <ObjectID>, index ID <IndexID>, partition ID <PartitionID>, alloc unit ID <UnitID> (type "In-row data"). Column "<ColumnName>" value is out of range for data type "decimal". Update column to a legal value.
SQL Server Engine Query Execution All
2916485 Adds a new advanced option 'max RPC request params (KB)' configured by using sp_configure to limit the maximum memory allocated for handling remote procedure call (RPC) request parameters. SQL Server Engine Query Execution All
2693196 Fixes the following errors that you encounter when using sp_addsubscription to create the Subscriber on secondary replicas if the distribution database is in an availability group:

Msg 20032, Level 16, State 1, Procedure distribution.dbo.sp_MSadd_subscription, Line <LineNumber> [Batch Start Line 33]
<SubscriberName> is not defined as a Subscriber for <PublisherName>.
Msg 14070, Level 16, State 1, Procedure sys.sp_MSrepl_changesubstatus, Line <LineNumber> [Batch Start Line 33]
Could not update the distribution database subscription table. The subscription status could not be changed.
Msg 14057, Level 16, State 1, Procedure sys.sp_MSrepl_addsubscription_article, Line <LineNumber> [Batch Start Line 33]
The subscription could not be created.
SQL Server Engine Replication All
2937228 Fixes an issue in which error 18482 is caused when using sp_adddistributor to add a remote distributor if the Publisher server name contains lowercase characters and the Distributor server has the case-sensitive (_CS) collation. SQL Server Engine Replication All
2877235 Adds the following fields to the sqlserver.fulltext_filter_usage Extended Event (XEvent) to improve the telemetry reporting for the XEvent:

- min_input_size
- max_input_size
- min_output_size
- max_output_size
SQL Server Engine Search Windows
2924913 Fixes an issue in which the full-text auto crawl function might stop working when you use full-text search. SQL Server Engine Search All
2958811 Fixes an overflow issue of the word occurrence that you encounter during the full-text merging process. SQL Server Engine Search All
3014264 Limits the extra number of user tokens created by sys.sysprocesses or sys.dm_exec_requests by using trace flag 4673. SQL Server Engine Security Infrastructure All
2907885 Fixes an issue that causes the SQL Server Agent to terminate with the following error message:

Exception 5 caught at line <LineNumber> of file <FileName>. SQLServerAgent initiating self-termination.
SQL Server Engine SQL Agent All
2963638
2963641
Fixes an assertion failure (Location: setypes.cpp:1274; Expression: !IsInRowDiff()) that you might encounter at FAILED_ASSERTION_42ac_sqlmin.dll!VersionRecPtr::IsNull when you have multiple nested inserts.

Note: You can enable trace flag (TF) 7117 to mitigate the issue. Turn off TF 7117 after the mitigation is done, which means after the version cleaner cleans the problematic page.
SQL Server Engine SQL Server Engine All
2945166 Fixes an access violation caused by a race between a database and a parallel redo shutdown. SQL Server Engine Transaction Services All

How to obtain or download this or the latest cumulative update package

How to obtain or download the latest cumulative update package for Windows (recommended)

The following update is available from the Microsoft Download Center:

Download the latest cumulative update package for SQL Server 2019 now

Note

 • Microsoft Download Center will always present the latest SQL Server 2019 CU release.
 • If the download page does not appear, contact Microsoft Customer Service and Support to obtain the cumulative update package.
How to obtain or download this cumulative update package for Windows from Microsoft Update Catalog

The following update is available from the Microsoft Update Catalog:

Download the cumulative update package for SQL Server 2019 CU26 now

Note

 • Microsoft Update Catalog contains this SQL Server 2019 CU and previously released SQL Server 2019 CU releases.
 • This CU is also available through Windows Server Update Services (WSUS).
 • We recommend that you always install the latest cumulative update that is available.
How to obtain or download the latest cumulative update package for Linux

To update SQL Server 2019 on Linux to the latest CU, you must first have the Cumulative Update repository configured. Then, update your SQL Server packages by using the appropriate platform-specific update command.

For installation instructions and direct links to the CU package downloads, see the SQL Server 2019 Release Notes.

How to obtain or download the latest cumulative update for Big Data Clusters (BDC)

To upgrade Microsoft SQL Server 2019 Big Data Clusters (BDC) on Linux to the latest CU, see the Big Data Clusters Deployment Guidance.

Starting in SQL Server 2019 CU1, you can perform in-place upgrades for Big Data Clusters from the production supported releases (SQL Server 2019 GDR1). For more information, see How to upgrade SQL Server Big Data Clusters.

For more information, see the Big Data Clusters release notes.

File information

File hash information

You can verify the download by computing the hash of the SQLServer2019-KB5035123-x64.exe file by using the following command:

certutil -hashfile SQLServer2019-KB5035123-x64.exe SHA256

File name SHA256 hash
SQLServer2019-KB5035123-x64.exe 284A8582369D896F0229E8639BF21A3EB0FA354367BC9E92330B4178408EBF5C
Cumulative Update package file information

The English version of this package has the file attributes (or later file attributes) that are listed in the following table. The dates and times for these files are listed in Coordinated Universal Time (UTC). When you view the file information, it's converted to local time. To find the difference between UTC and local time, use the Time Zone tab in the Date and Time item in Control Panel.

x64-based versions

SQL Server 2019 Analysis Services

File name File version File size Date Time Platform
Asplatformhost.dll 2018.150.35.45 292928 29-Mar-2024 23:49 x64
Mashupcompression.dll 2.87.142.0 140672 29-Mar-2024 23:49 x64
Microsoft.analysisservices.minterop.dll 15.0.35.45 758328 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.35.45 175552 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.35.45 199616 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.35.45 202176 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.35.45 198608 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.35.45 214976 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.35.45 197568 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.35.45 193472 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.35.45 252464 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.35.45 174016 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.server.core.resources.dll 15.0.35.45 197072 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.dll 15.0.35.45 1098688 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.json.dll 15.0.35.45 567344 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.35.45 54736 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.35.45 59328 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.35.45 59840 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.35.45 58816 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.35.45 61888 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.35.45 58320 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.35.45 58304 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.35.45 67632 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.35.45 53696 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.server.tabular.resources.dll 15.0.35.45 58304 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll 15.0.35.45 17976 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll 15.0.35.45 17968 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll 15.0.35.45 17976 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll 15.0.35.45 17968 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll 15.0.35.45 17968 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll 15.0.35.45 17984 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll 15.0.35.45 17984 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll 15.0.35.45 18992 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll 15.0.35.45 17968 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.resources.dll 15.0.35.45 17968 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.data.edm.netfx35.dll 5.7.0.62516 660872 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.data.mashup.dll 2.87.142.0 191352 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.data.mashup.oledb.dll 2.87.142.0 30592 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.data.mashup.preview.dll 2.87.142.0 76672 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.dll 2.87.142.0 103808 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll 2.87.142.0 37760 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll 2.87.142.0 41864 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll 2.87.142.0 41856 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll 2.87.142.0 41856 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll 2.87.142.0 32120 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll 2.87.142.0 41856 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll 2.87.142.0 41864 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll 2.87.142.0 45952 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll 2.87.142.0 37752 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.data.mashup.providercommon.resources.dll 2.87.142.0 41864 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.data.odata.netfx35.dll 5.7.0.62516 1454464 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.data.odata.query.netfx35.dll 5.7.0.62516 181120 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.data.sapclient.dll 1.0.0.25 929592 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.data.sapclient.resources.dll 1.0.0.25 33064 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.data.sapclient.resources.dll 1.0.0.25 34616 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.data.sapclient.resources.dll 1.0.0.25 34624 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.data.sapclient.resources.dll 1.0.0.25 37672 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.data.sapclient.resources.dll 1.0.0.25 35128 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.data.sapclient.resources.dll 1.0.0.25 46888 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.data.sapclient.resources.dll 1.0.0.25 34600 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.hostintegration.connectors.dll 2.87.142.0 5283720 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashup.container.exe 2.87.142.0 23432 29-Mar-2024 23:49 x64
Microsoft.mashup.container.netfx40.exe 2.87.142.0 22912 29-Mar-2024 23:49 x64
Microsoft.mashup.container.netfx45.exe 2.87.142.0 22912 29-Mar-2024 23:49 x64
Microsoft.mashup.eventsource.dll 2.87.142.0 149384 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashup.oauth.dll 2.87.142.0 78720 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll 2.87.142.0 14712 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll 2.87.142.0 15240 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll 2.87.142.0 15240 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll 2.87.142.0 15232 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll 2.87.142.0 15232 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll 2.87.142.0 15224 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll 2.87.142.0 14728 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll 2.87.142.0 15744 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll 2.87.142.0 14720 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashup.oauth.resources.dll 2.87.142.0 14728 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashup.oledbinterop.dll 2.87.142.0 199560 29-Mar-2024 23:49 x64
Microsoft.mashup.oledbprovider.dll 2.87.142.0 64888 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll 2.87.142.0 13176 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll 2.87.142.0 13192 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll 2.87.142.0 13192 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll 2.87.142.0 13192 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll 2.87.142.0 13176 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll 2.87.142.0 13184 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll 2.87.142.0 13176 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll 2.87.142.0 13184 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll 2.87.142.0 13192 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll 2.87.142.0 13192 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashup.scriptdom.dll 2.40.4554.261 2371808 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashup.shims.dll 2.87.142.0 27528 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashup.storage.xmlserializers.dll 1.0.0.0 140168 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashupengine.dll 2.87.142.0 14835080 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashupengine.resources.dll 2.87.142.0 566136 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashupengine.resources.dll 2.87.142.0 676728 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashupengine.resources.dll 2.87.142.0 672640 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashupengine.resources.dll 2.87.142.0 652152 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashupengine.resources.dll 2.87.142.0 701312 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashupengine.resources.dll 2.87.142.0 660352 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashupengine.resources.dll 2.87.142.0 639872 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashupengine.resources.dll 2.87.142.0 881536 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashupengine.resources.dll 2.87.142.0 553848 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.mashupengine.resources.dll 2.87.142.0 648064 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.odata.core.netfx35.dll 6.15.0.0 1437560 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.odata.edm.netfx35.dll 6.15.0.0 778632 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.powerbi.adomdclient.dll 15.1.61.21 1109368 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.spatial.netfx35.dll 6.15.0.0 126344 29-Mar-2024 23:49 x86
Msmdctr.dll 2018.150.35.45 38448 29-Mar-2024 23:49 x64
Msmdlocal.dll 2018.150.35.45 47785008 29-Mar-2024 23:49 x86
Msmdlocal.dll 2018.150.35.45 66260928 29-Mar-2024 23:49 x64
Msmdpump.dll 2018.150.35.45 10187200 29-Mar-2024 23:49 x64
Msmdredir.dll 2018.150.35.45 7957440 29-Mar-2024 23:49 x86
Msmdspdm.resources.dll 15.0.35.45 16848 29-Mar-2024 23:49 x86
Msmdspdm.resources.dll 15.0.35.45 16944 29-Mar-2024 23:49 x86
Msmdspdm.resources.dll 15.0.35.45 17344 29-Mar-2024 23:49 x86
Msmdspdm.resources.dll 15.0.35.45 16944 29-Mar-2024 23:49 x86
Msmdspdm.resources.dll 15.0.35.45 17456 29-Mar-2024 23:49 x86
Msmdspdm.resources.dll 15.0.35.45 17344 29-Mar-2024 23:49 x86
Msmdspdm.resources.dll 15.0.35.45 17344 29-Mar-2024 23:49 x86
Msmdspdm.resources.dll 15.0.35.45 18480 29-Mar-2024 23:49 x86
Msmdspdm.resources.dll 15.0.35.45 16832 29-Mar-2024 23:49 x86
Msmdspdm.resources.dll 15.0.35.45 16944 29-Mar-2024 23:49 x86
Msmdsrv.exe 2018.150.35.45 65798080 29-Mar-2024 23:49 x64
Msmdsrv.rll 2018.150.35.45 833600 29-Mar-2024 23:49 x64
Msmdsrv.rll 2018.150.35.45 1628224 29-Mar-2024 23:49 x64
Msmdsrv.rll 2018.150.35.45 1454128 29-Mar-2024 23:49 x64
Msmdsrv.rll 2018.150.35.45 1643064 29-Mar-2024 23:49 x64
Msmdsrv.rll 2018.150.35.45 1608768 29-Mar-2024 23:49 x64
Msmdsrv.rll 2018.150.35.45 1001536 29-Mar-2024 23:49 x64
Msmdsrv.rll 2018.150.35.45 992816 29-Mar-2024 23:49 x64
Msmdsrv.rll 2018.150.35.45 1537080 29-Mar-2024 23:49 x64
Msmdsrv.rll 2018.150.35.45 1521728 29-Mar-2024 23:49 x64
Msmdsrv.rll 2018.150.35.45 811056 29-Mar-2024 23:49 x64
Msmdsrv.rll 2018.150.35.45 1596480 29-Mar-2024 23:49 x64
Msmdsrvi.rll 2018.150.35.45 832560 29-Mar-2024 23:49 x64
Msmdsrvi.rll 2018.150.35.45 1624640 29-Mar-2024 23:49 x64
Msmdsrvi.rll 2018.150.35.45 1451064 29-Mar-2024 23:49 x64
Msmdsrvi.rll 2018.150.35.45 1637944 29-Mar-2024 23:49 x64
Msmdsrvi.rll 2018.150.35.45 1604672 29-Mar-2024 23:49 x64
Msmdsrvi.rll 2018.150.35.45 998960 29-Mar-2024 23:49 x64
Msmdsrvi.rll 2018.150.35.45 991280 29-Mar-2024 23:49 x64
Msmdsrvi.rll 2018.150.35.45 1532992 29-Mar-2024 23:49 x64
Msmdsrvi.rll 2018.150.35.45 1518144 29-Mar-2024 23:49 x64
Msmdsrvi.rll 2018.150.35.45 810032 29-Mar-2024 23:49 x64
Msmdsrvi.rll 2018.150.35.45 1591856 29-Mar-2024 23:49 x64
Msmgdsrv.dll 2018.150.35.45 8280120 29-Mar-2024 23:49 x86
Msmgdsrv.dll 2018.150.35.45 10186176 29-Mar-2024 23:49 x64
Msolap.dll 2018.150.35.45 8607168 29-Mar-2024 23:49 x86
Msolap.dll 2018.150.35.45 11013072 29-Mar-2024 23:49 x64
Msolui.dll 2018.150.35.45 286256 29-Mar-2024 23:49 x86
Msolui.dll 2018.150.35.45 306752 29-Mar-2024 23:49 x64
Powerbiextensions.dll 2.87.142.0 8853888 29-Mar-2024 23:49 x86
Private_odbc32.dll 10.0.14832.1000 728448 29-Mar-2024 23:49 x64
Sqlboot.dll 2019.150.4365.2 215080 29-Mar-2024 23:49 x64
Sqlceip.exe 15.0.4365.2 296896 29-Mar-2024 23:49 x86
Sqldumper.exe 2019.150.4365.2 321592 29-Mar-2024 23:49 x86
Sqldumper.exe 2019.150.4365.2 378816 29-Mar-2024 23:49 x64
System.spatial.netfx35.dll 5.7.0.62516 117640 29-Mar-2024 23:49 x86
Tmapi.dll 2018.150.35.45 6178352 29-Mar-2024 23:49 x64
Tmcachemgr.dll 2018.150.35.45 4917712 29-Mar-2024 23:49 x64
Tmpersistence.dll 2018.150.35.45 1184816 29-Mar-2024 23:49 x64
Tmtransactions.dll 2018.150.35.45 6807104 29-Mar-2024 23:49 x64
Xmsrv.dll 2018.150.35.45 35460032 29-Mar-2024 23:49 x86
Xmsrv.dll 2018.150.35.45 26025520 29-Mar-2024 23:49 x64

SQL Server 2019 Database Services Common Core

File name File version File size Date Time Platform
Batchparser.dll 2019.150.4365.2 165840 29-Mar-2024 23:50 x86
Batchparser.dll 2019.150.4365.2 182208 29-Mar-2024 23:50 x64
Instapi150.dll 2019.150.4365.2 75816 29-Mar-2024 23:50 x86
Instapi150.dll 2019.150.4365.2 88104 29-Mar-2024 23:50 x64
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll 2019.150.4365.2 104400 29-Mar-2024 23:50 x64
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll 2019.150.4365.2 88104 29-Mar-2024 23:50 x86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll 15.0.4365.2 550864 29-Mar-2024 23:50 x86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll 15.0.4365.2 550952 29-Mar-2024 23:50 x86
Msasxpress.dll 2018.150.35.45 27184 29-Mar-2024 23:50 x86
Msasxpress.dll 2018.150.35.45 32304 29-Mar-2024 23:50 x64
Pbsvcacctsync.dll 2019.150.4365.2 75712 29-Mar-2024 23:50 x86
Pbsvcacctsync.dll 2019.150.4365.2 92200 29-Mar-2024 23:50 x64
Sqldumper.exe 2019.150.4365.2 321592 29-Mar-2024 23:50 x86
Sqldumper.exe 2019.150.4365.2 378816 29-Mar-2024 23:50 x64
Sqlftacct.dll 2019.150.4365.2 59448 29-Mar-2024 23:50 x86
Sqlftacct.dll 2019.150.4365.2 79912 29-Mar-2024 23:50 x64
Sqlmanager.dll 2019.150.4365.2 743360 29-Mar-2024 23:50 x86
Sqlmanager.dll 2019.150.4365.2 878536 29-Mar-2024 23:50 x64
Sqlmgmprovider.dll 2019.150.4365.2 378920 29-Mar-2024 23:50 x86
Sqlmgmprovider.dll 2019.150.4365.2 432080 29-Mar-2024 23:50 x64
Sqlsvcsync.dll 2019.150.4365.2 276520 29-Mar-2024 23:50 x86
Sqlsvcsync.dll 2019.150.4365.2 358352 29-Mar-2024 23:50 x64
Svrenumapi150.dll 2019.150.4365.2 1161256 29-Mar-2024 23:50 x64
Svrenumapi150.dll 2019.150.4365.2 911296 29-Mar-2024 23:50 x86

SQL Server 2019 Data Quality

File name File version File size Date Time Platform
Microsoft.ssdqs.core.dll 15.0.4365.2 600104 29-Mar-2024 23:51 x86
Microsoft.ssdqs.core.dll 15.0.4365.2 600016 29-Mar-2024 23:51 x86
Microsoft.ssdqs.infra.dll 15.0.4365.2 1857472 29-Mar-2024 23:51 x86
Microsoft.ssdqs.infra.dll 15.0.4365.2 1857472 29-Mar-2024 23:51 x86

SQL Server 2019 sql_dreplay_client

File name File version File size Date Time Platform
Dreplayclient.exe 2019.150.4365.2 137256 29-Mar-2024 23:51 x86
Dreplaycommon.dll 2019.150.4365.2 667584 29-Mar-2024 23:51 x86
Dreplayutil.dll 2019.150.4365.2 305208 29-Mar-2024 23:51 x86
Instapi150.dll 2019.150.4365.2 88104 29-Mar-2024 23:51 x64
Sqlresourceloader.dll 2019.150.4365.2 38952 29-Mar-2024 23:51 x86

SQL Server 2019 sql_dreplay_controller

File name File version File size Date Time Platform
Dreplaycommon.dll 2019.150.4365.2 667584 29-Mar-2024 23:52 x86
Dreplaycontroller.exe 2019.150.4365.2 366648 29-Mar-2024 23:52 x86
Instapi150.dll 2019.150.4365.2 88104 29-Mar-2024 23:52 x64
Sqlresourceloader.dll 2019.150.4365.2 38952 29-Mar-2024 23:52 x86

SQL Server 2019 Database Services Core Instance

File name File version File size Date Time Platform
Aetm-enclave-simulator.dll 2019.150.4365.2 4658216 30-Mar-2024 00:21 x64
Aetm-enclave.dll 2019.150.4365.2 4612648 30-Mar-2024 00:21 x64
Aetm-sgx-enclave-simulator.dll 2019.150.4365.2 4931904 30-Mar-2024 00:21 x64
Aetm-sgx-enclave.dll 2019.150.4365.2 4873032 30-Mar-2024 00:21 x64
Azureattest.dll 10.0.18965.1000 255056 30-Mar-2024 00:14 x64
Azureattestmanager.dll 10.0.18965.1000 97528 30-Mar-2024 00:14 x64
Batchparser.dll 2019.150.4365.2 182208 30-Mar-2024 00:21 x64
C1.dll 19.16.27034.0 2438520 30-Mar-2024 00:21 x64
C2.dll 19.16.27034.0 7239032 30-Mar-2024 00:21 x64
Cl.exe 19.16.27034.0 424360 30-Mar-2024 00:21 x64
Clui.dll 19.16.27034.0 541048 30-Mar-2024 00:21 x64
Datacollectorcontroller.dll 2019.150.4365.2 280616 30-Mar-2024 00:21 x64
Dcexec.exe 2019.150.4365.2 88016 30-Mar-2024 00:21 x64
Fssres.dll 2019.150.4365.2 96208 30-Mar-2024 00:21 x64
Hadrres.dll 2019.150.4365.2 206784 30-Mar-2024 00:21 x64
Hkcompile.dll 2019.150.4365.2 1292328 30-Mar-2024 00:21 x64
Hkengine.dll 2019.150.4365.2 5793744 30-Mar-2024 00:21 x64
Hkruntime.dll 2019.150.4365.2 182208 30-Mar-2024 00:21 x64
Hktempdb.dll 2019.150.4365.2 63424 30-Mar-2024 00:21 x64
Link.exe 14.16.27034.0 1707936 30-Mar-2024 00:21 x64
Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll 15.0.4365.2 235456 30-Mar-2024 00:21 x86
Microsoft.sqlserver.types.dll 2019.150.4365.2 391104 30-Mar-2024 00:21 x86
Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll 2019.150.4365.2 325584 30-Mar-2024 00:21 x64
Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll 2019.150.4365.2 92096 30-Mar-2024 00:21 x64
Msobj140.dll 14.16.27034.0 134008 30-Mar-2024 00:21 x64
Mspdb140.dll 14.16.27034.0 632184 30-Mar-2024 00:21 x64
Mspdbcore.dll 14.16.27034.0 632184 30-Mar-2024 00:21 x64
Msvcp140.dll 14.16.27034.0 628200 30-Mar-2024 00:21 x64
Qds.dll 2019.150.4365.2 1189928 30-Mar-2024 00:21 x64
Rsfxft.dll 2019.150.4365.2 51240 30-Mar-2024 00:21 x64
Secforwarder.dll 2019.150.4365.2 79808 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqagtres.dll 2019.150.4365.2 88016 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlaamss.dll 2019.150.4365.2 108480 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlaccess.dll 2019.150.4365.2 493520 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlagent.exe 2019.150.4365.2 731072 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlagentctr150.dll 2019.150.4365.2 71616 30-Mar-2024 00:21 x86
Sqlagentctr150.dll 2019.150.4365.2 79912 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlboot.dll 2019.150.4365.2 215080 30-Mar-2024 00:14 x64
Sqlceip.exe 15.0.4365.2 296896 30-Mar-2024 00:21 x86
Sqlcmdss.dll 2019.150.4365.2 88000 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlctr150.dll 2019.150.4365.2 116776 30-Mar-2024 00:21 x86
Sqlctr150.dll 2019.150.4365.2 145448 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqldk.dll 2019.150.4365.2 3180480 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqldtsss.dll 2019.150.4365.2 108600 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 1595344 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 3508264 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 3704784 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 4171816 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 4290600 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 3422248 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 3586000 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 4163520 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 4020264 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 4069416 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 2226128 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 2177080 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 3876904 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 3553320 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 4024360 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 3827648 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 3823552 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 3618856 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 3508264 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 1542184 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 3917864 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 4036560 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqllang.dll 2019.150.4365.2 40056872 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlmin.dll 2019.150.4365.2 40643112 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlolapss.dll 2019.150.4365.2 108496 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlos.dll 2019.150.4365.2 42944 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlpowershellss.dll 2019.150.4365.2 83904 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlrepss.dll 2019.150.4365.2 88016 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlresourceloader.dll 2019.150.4365.2 51136 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlscm.dll 2019.150.4365.2 88016 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlscriptdowngrade.dll 2019.150.4365.2 38848 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlscriptupgrade.dll 2019.150.4365.2 5806016 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlserverspatial150.dll 2019.150.4365.2 673832 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlservr.exe 2019.150.4365.2 628672 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqlsvc.dll 2019.150.4365.2 182312 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqltses.dll 2019.150.4365.2 9119680 30-Mar-2024 00:21 x64
Sqsrvres.dll 2019.150.4365.2 280512 30-Mar-2024 00:21 x64
Stretchcodegen.exe 15.0.4365.2 59448 30-Mar-2024 00:21 x86
Svl.dll 2019.150.4365.2 161728 30-Mar-2024 00:21 x64
Vcruntime140.dll 14.16.27034.0 85992 30-Mar-2024 00:21 x64
Xe.dll 2019.150.4365.2 722896 30-Mar-2024 00:21 x64
Xpadsi.exe 2019.150.4365.2 116688 30-Mar-2024 00:21 x64
Xplog70.dll 2019.150.4365.2 92200 30-Mar-2024 00:21 x64
Xpqueue.dll 2019.150.4365.2 92216 30-Mar-2024 00:21 x64
Xprepl.dll 2019.150.4365.2 120768 30-Mar-2024 00:21 x64
Xpstar.dll 2019.150.4365.2 473144 30-Mar-2024 00:21 x64

SQL Server 2019 Database Services Core Shared

File name File version File size Date Time Platform
Batchparser.dll 2019.150.4365.2 182208 29-Mar-2024 23:49 x64
Batchparser.dll 2019.150.4365.2 165840 29-Mar-2024 23:49 x86
Commanddest.dll 2019.150.4365.2 264128 29-Mar-2024 23:49 x64
Datacollectortasks.dll 2019.150.4365.2 227384 29-Mar-2024 23:49 x64
Distrib.exe 2019.150.4365.2 243648 29-Mar-2024 23:49 x64
Dteparse.dll 2019.150.4365.2 124968 29-Mar-2024 23:49 x64
Dteparsemgd.dll 2019.150.4365.2 133176 29-Mar-2024 23:49 x64
Dtepkg.dll 2019.150.4365.2 153640 29-Mar-2024 23:49 x64
Dtexec.exe 2019.150.4365.2 73664 29-Mar-2024 23:49 x64
Dts.dll 2019.150.4365.2 3143616 29-Mar-2024 23:49 x64
Dtscomexpreval.dll 2019.150.4365.2 501800 29-Mar-2024 23:49 x64
Dtsconn.dll 2019.150.4365.2 522280 29-Mar-2024 23:49 x64
Dtshost.exe 2019.150.4365.2 107576 29-Mar-2024 23:49 x64
Dtsmsg150.dll 2019.150.4365.2 567336 29-Mar-2024 23:49 x64
Dtspipeline.dll 2019.150.4365.2 1329192 29-Mar-2024 23:49 x64
Dtswizard.exe 15.0.4365.2 886824 29-Mar-2024 23:49 x64
Dtuparse.dll 2019.150.4365.2 100392 29-Mar-2024 23:49 x64
Dtutil.exe 2019.150.4365.2 151080 29-Mar-2024 23:49 x64
Exceldest.dll 2019.150.4365.2 280512 29-Mar-2024 23:49 x64
Excelsrc.dll 2019.150.4365.2 309184 29-Mar-2024 23:49 x64
Execpackagetask.dll 2019.150.4365.2 186304 29-Mar-2024 23:49 x64
Flatfiledest.dll 2019.150.4365.2 411584 29-Mar-2024 23:49 x64
Flatfilesrc.dll 2019.150.4365.2 428072 29-Mar-2024 23:49 x64
Logread.exe 2019.150.4365.2 723000 29-Mar-2024 23:49 x64
Mergetxt.dll 2019.150.4365.2 75832 29-Mar-2024 23:49 x64
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoop.common.dll 15.0.4365.2 59432 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.runtimetelemetry.dll 15.0.4365.2 43048 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll 15.0.4365.2 391104 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll 2019.150.4365.2 1697728 29-Mar-2024 23:49 x64
Microsoft.sqlserver.replication.dll 2019.150.4365.2 1640384 29-Mar-2024 23:49 x86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll 15.0.4365.2 550864 29-Mar-2024 23:49 x86
Msdtssrvrutil.dll 2019.150.4365.2 112680 29-Mar-2024 23:49 x64
Msgprox.dll 2019.150.4365.2 301096 29-Mar-2024 23:49 x64
Msoledbsql.dll 2018.187.2.0 2754584 29-Mar-2024 23:49 x64
Msoledbsql.dll 2018.187.2.0 153624 29-Mar-2024 23:49 x64
Msxmlsql.dll 2019.150.4365.2 1497128 29-Mar-2024 23:49 x64
Oledbdest.dll 2019.150.4365.2 280632 29-Mar-2024 23:49 x64
Oledbsrc.dll 2019.150.4365.2 313296 29-Mar-2024 23:49 x64
Osql.exe 2019.150.4365.2 92200 29-Mar-2024 23:49 x64
Qrdrsvc.exe 2019.150.4365.2 501696 29-Mar-2024 23:49 x64
Rawdest.dll 2019.150.4365.2 227368 29-Mar-2024 23:49 x64
Rawsource.dll 2019.150.4365.2 210984 29-Mar-2024 23:49 x64
Rdistcom.dll 2019.150.4365.2 915392 29-Mar-2024 23:49 x64
Recordsetdest.dll 2019.150.4365.2 202688 29-Mar-2024 23:49 x64
Repldp.dll 2019.150.4365.2 313296 29-Mar-2024 23:49 x64
Replerrx.dll 2019.150.4365.2 182312 29-Mar-2024 23:49 x64
Replisapi.dll 2019.150.4365.2 395320 29-Mar-2024 23:49 x64
Replmerg.exe 2019.150.4365.2 563240 29-Mar-2024 23:49 x64
Replprov.dll 2019.150.4365.2 862248 29-Mar-2024 23:49 x64
Replrec.dll 2019.150.4365.2 1034176 29-Mar-2024 23:49 x64
Replsub.dll 2019.150.4365.2 473024 29-Mar-2024 23:49 x64
Replsync.dll 2019.150.4365.2 165928 29-Mar-2024 23:49 x64
Spresolv.dll 2019.150.4365.2 276536 29-Mar-2024 23:49 x64
Sqlcmd.exe 2019.150.4365.2 264128 29-Mar-2024 23:49 x64
Sqldiag.exe 2019.150.4365.2 1140672 29-Mar-2024 23:49 x64
Sqldistx.dll 2019.150.4365.2 251840 29-Mar-2024 23:49 x64
Sqllogship.exe 15.0.4365.2 104384 29-Mar-2024 23:49 x64
Sqlmergx.dll 2019.150.4365.2 399400 29-Mar-2024 23:49 x64
Sqlresourceloader.dll 2019.150.4365.2 51136 29-Mar-2024 23:49 x64
Sqlresourceloader.dll 2019.150.4365.2 38952 29-Mar-2024 23:49 x86
Sqlscm.dll 2019.150.4365.2 88016 29-Mar-2024 23:49 x64
Sqlscm.dll 2019.150.4365.2 79800 29-Mar-2024 23:49 x86
Sqlsvc.dll 2019.150.4365.2 182312 29-Mar-2024 23:49 x64
Sqlsvc.dll 2019.150.4365.2 149544 29-Mar-2024 23:49 x86
Sqltaskconnections.dll 2019.150.4365.2 202792 29-Mar-2024 23:49 x64
Ssradd.dll 2019.150.4365.2 84008 29-Mar-2024 23:49 x64
Ssravg.dll 2019.150.4365.2 84008 29-Mar-2024 23:49 x64
Ssrdown.dll 2019.150.4365.2 75816 29-Mar-2024 23:49 x64
Ssrmax.dll 2019.150.4365.2 84024 29-Mar-2024 23:49 x64
Ssrmin.dll 2019.150.4365.2 84024 29-Mar-2024 23:49 x64
Ssrpub.dll 2019.150.4365.2 79928 29-Mar-2024 23:49 x64
Ssrup.dll 2019.150.4365.2 75816 29-Mar-2024 23:49 x64
Txagg.dll 2019.150.4365.2 391104 29-Mar-2024 23:49 x64
Txbdd.dll 2019.150.4365.2 194616 29-Mar-2024 23:49 x64
Txdatacollector.dll 2019.150.4365.2 473040 29-Mar-2024 23:49 x64
Txdataconvert.dll 2019.150.4365.2 317376 29-Mar-2024 23:49 x64
Txderived.dll 2019.150.4365.2 640960 29-Mar-2024 23:49 x64
Txlookup.dll 2019.150.4365.2 542672 29-Mar-2024 23:49 x64
Txmerge.dll 2019.150.4365.2 247760 29-Mar-2024 23:49 x64
Txmergejoin.dll 2019.150.4365.2 309184 29-Mar-2024 23:49 x64
Txmulticast.dll 2019.150.4365.2 145344 29-Mar-2024 23:49 x64
Txrowcount.dll 2019.150.4365.2 141352 29-Mar-2024 23:49 x64
Txsort.dll 2019.150.4365.2 288824 29-Mar-2024 23:49 x64
Txsplit.dll 2019.150.4365.2 624680 29-Mar-2024 23:49 x64
Txunionall.dll 2019.150.4365.2 198696 29-Mar-2024 23:49 x64
Xe.dll 2019.150.4365.2 722896 29-Mar-2024 23:49 x64
Xmlsub.dll 2019.150.4365.2 297016 29-Mar-2024 23:49 x64

SQL Server 2019 sql_extensibility

File name File version File size Date Time Platform
Commonlauncher.dll 2019.150.4365.2 96192 29-Mar-2024 23:51 x64
Exthost.exe 2019.150.4365.2 239672 29-Mar-2024 23:51 x64
Launchpad.exe 2019.150.4365.2 1230784 29-Mar-2024 23:51 x64
Sqlsatellite.dll 2019.150.4365.2 1025984 29-Mar-2024 23:51 x64

SQL Server 2019 Full-Text Engine

File name File version File size Date Time Platform
Fd.dll 2019.150.4365.2 686120 29-Mar-2024 23:50 x64
Fdhost.exe 2019.150.4365.2 128960 29-Mar-2024 23:50 x64
Fdlauncher.exe 2019.150.4365.2 79824 29-Mar-2024 23:50 x64
Sqlft150ph.dll 2019.150.4365.2 92200 29-Mar-2024 23:50 x64

SQL Server 2019 sql_inst_mr

File name File version File size Date Time Platform
Imrdll.dll 15.0.4365.2 30672 29-Mar-2024 23:51 x86

SQL Server 2019 Integration Services

File name File version File size Date Time Platform
Commanddest.dll 2019.150.4365.2 264128 29-Mar-2024 23:48 x64
Commanddest.dll 2019.150.4365.2 227384 29-Mar-2024 23:48 x86
Dteparse.dll 2019.150.4365.2 112696 29-Mar-2024 23:48 x86
Dteparse.dll 2019.150.4365.2 124968 29-Mar-2024 23:48 x64
Dteparsemgd.dll 2019.150.4365.2 116792 29-Mar-2024 23:48 x86
Dteparsemgd.dll 2019.150.4365.2 133176 29-Mar-2024 23:48 x64
Dtepkg.dll 2019.150.4365.2 133072 29-Mar-2024 23:48 x86
Dtepkg.dll 2019.150.4365.2 153640 29-Mar-2024 23:48 x64
Dtexec.exe 2019.150.4365.2 64960 29-Mar-2024 23:48 x86
Dtexec.exe 2019.150.4365.2 73664 29-Mar-2024 23:48 x64
Dts.dll 2019.150.4365.2 2762792 29-Mar-2024 23:48 x86
Dts.dll 2019.150.4365.2 3143616 29-Mar-2024 23:48 x64
Dtscomexpreval.dll 2019.150.4365.2 444472 29-Mar-2024 23:48 x86
Dtscomexpreval.dll 2019.150.4365.2 501800 29-Mar-2024 23:48 x64
Dtsconn.dll 2019.150.4365.2 432184 29-Mar-2024 23:48 x86
Dtsconn.dll 2019.150.4365.2 522280 29-Mar-2024 23:48 x64
Dtsdebughost.exe 2019.150.4365.2 113088 29-Mar-2024 23:48 x64
Dtsdebughost.exe 2019.150.4365.2 94760 29-Mar-2024 23:48 x86
Dtshost.exe 2019.150.4365.2 107576 29-Mar-2024 23:48 x64
Dtshost.exe 2019.150.4365.2 89640 29-Mar-2024 23:48 x86
Dtsmsg150.dll 2019.150.4365.2 554960 29-Mar-2024 23:48 x86
Dtsmsg150.dll 2019.150.4365.2 567336 29-Mar-2024 23:48 x64
Dtspipeline.dll 2019.150.4365.2 1120192 29-Mar-2024 23:48 x86
Dtspipeline.dll 2019.150.4365.2 1329192 29-Mar-2024 23:48 x64
Dtswizard.exe 15.0.4365.2 886824 29-Mar-2024 23:48 x64
Dtswizard.exe 15.0.4365.2 890816 29-Mar-2024 23:48 x86
Dtuparse.dll 2019.150.4365.2 100392 29-Mar-2024 23:48 x64
Dtuparse.dll 2019.150.4365.2 88120 29-Mar-2024 23:48 x86
Dtutil.exe 2019.150.4365.2 130496 29-Mar-2024 23:48 x86
Dtutil.exe 2019.150.4365.2 151080 29-Mar-2024 23:48 x64
Exceldest.dll 2019.150.4365.2 235560 29-Mar-2024 23:48 x86
Exceldest.dll 2019.150.4365.2 280512 29-Mar-2024 23:48 x64
Excelsrc.dll 2019.150.4365.2 260136 29-Mar-2024 23:48 x86
Excelsrc.dll 2019.150.4365.2 309184 29-Mar-2024 23:48 x64
Execpackagetask.dll 2019.150.4365.2 149456 29-Mar-2024 23:48 x86
Execpackagetask.dll 2019.150.4365.2 186304 29-Mar-2024 23:48 x64
Flatfiledest.dll 2019.150.4365.2 358456 29-Mar-2024 23:48 x86
Flatfiledest.dll 2019.150.4365.2 411584 29-Mar-2024 23:48 x64
Flatfilesrc.dll 2019.150.4365.2 370728 29-Mar-2024 23:48 x86
Flatfilesrc.dll 2019.150.4365.2 428072 29-Mar-2024 23:48 x64
Isdbupgradewizard.exe 15.0.4365.2 120784 29-Mar-2024 23:48 x86
Isdbupgradewizard.exe 15.0.4365.2 120784 29-Mar-2024 23:48 x86
Isserverexec.exe 15.0.4365.2 149560 29-Mar-2024 23:41 x86
Isserverexec.exe 15.0.4365.2 145448 29-Mar-2024 23:41 x64
Microsoft.sqlserver.astasks.dll 15.0.4365.2 116688 29-Mar-2024 23:48 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoop.common.dll 15.0.4365.2 59432 29-Mar-2024 23:48 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoop.common.dll 15.0.4365.2 59448 29-Mar-2024 23:48 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll 15.0.4365.2 509904 29-Mar-2024 23:48 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll 15.0.4365.2 509992 29-Mar-2024 23:48 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.runtimetelemetry.dll 15.0.4365.2 43048 29-Mar-2024 23:48 x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll 15.0.4365.2 391104 29-Mar-2024 23:48 x86
Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll 15.0.4365.2 59432 29-Mar-2024 23:48 x86
Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll 15.0.4365.2 59328 29-Mar-2024 23:48 x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll 15.0.4365.2 141352 29-Mar-2024 23:48 x86
Microsoft.sqlserver.scripttask.dll 15.0.4365.2 141248 29-Mar-2024 23:48 x86
Msdtssrvr.exe 15.0.4365.2 219072 29-Mar-2024 23:48 x64
Msdtssrvrutil.dll 2019.150.4365.2 100408 29-Mar-2024 23:48 x86
Msdtssrvrutil.dll 2019.150.4365.2 112680 29-Mar-2024 23:48 x64
Msmdpp.dll 2018.150.35.45 10062904 29-Mar-2024 23:41 x64
Odbcdest.dll 2019.150.4365.2 370624 29-Mar-2024 23:48 x64
Odbcdest.dll 2019.150.4365.2 321472 29-Mar-2024 23:48 x86
Odbcsrc.dll 2019.150.4365.2 382912 29-Mar-2024 23:48 x64
Odbcsrc.dll 2019.150.4365.2 329784 29-Mar-2024 23:48 x86
Oledbdest.dll 2019.150.4365.2 280632 29-Mar-2024 23:48 x64
Oledbdest.dll 2019.150.4365.2 239656 29-Mar-2024 23:48 x86
Oledbsrc.dll 2019.150.4365.2 313296 29-Mar-2024 23:48 x64
Oledbsrc.dll 2019.150.4365.2 264232 29-Mar-2024 23:48 x86
Rawdest.dll 2019.150.4365.2 190520 29-Mar-2024 23:48 x86
Rawdest.dll 2019.150.4365.2 227368 29-Mar-2024 23:48 x64
Rawsource.dll 2019.150.4365.2 178216 29-Mar-2024 23:48 x86
Rawsource.dll 2019.150.4365.2 210984 29-Mar-2024 23:48 x64
Recordsetdest.dll 2019.150.4365.2 174136 29-Mar-2024 23:48 x86
Recordsetdest.dll 2019.150.4365.2 202688 29-Mar-2024 23:48 x64
Sqlceip.exe 15.0.4365.2 296896 29-Mar-2024 23:48 x86
Sqldest.dll 2019.150.4365.2 276416 29-Mar-2024 23:48 x64
Sqldest.dll 2019.150.4365.2 239656 29-Mar-2024 23:48 x86
Sqltaskconnections.dll 2019.150.4365.2 202792 29-Mar-2024 23:48 x64
Sqltaskconnections.dll 2019.150.4365.2 170040 29-Mar-2024 23:48 x86
Txagg.dll 2019.150.4365.2 329784 29-Mar-2024 23:48 x86
Txagg.dll 2019.150.4365.2 391104 29-Mar-2024 23:48 x64
Txbdd.dll 2019.150.4365.2 157752 29-Mar-2024 23:48 x86
Txbdd.dll 2019.150.4365.2 194616 29-Mar-2024 23:48 x64
Txbestmatch.dll 2019.150.4365.2 546856 29-Mar-2024 23:48 x86
Txbestmatch.dll 2019.150.4365.2 653352 29-Mar-2024 23:48 x64
Txcache.dll 2019.150.4365.2 174136 29-Mar-2024 23:48 x86
Txcache.dll 2019.150.4365.2 198696 29-Mar-2024 23:48 x64
Txcharmap.dll 2019.150.4365.2 272424 29-Mar-2024 23:48 x86
Txcharmap.dll 2019.150.4365.2 313384 29-Mar-2024 23:48 x64
Txcopymap.dll 2019.150.4365.2 174136 29-Mar-2024 23:48 x86
Txcopymap.dll 2019.150.4365.2 202792 29-Mar-2024 23:48 x64
Txdataconvert.dll 2019.150.4365.2 276520 29-Mar-2024 23:48 x86
Txdataconvert.dll 2019.150.4365.2 317376 29-Mar-2024 23:48 x64
Txderived.dll 2019.150.4365.2 559040 29-Mar-2024 23:48 x86
Txderived.dll 2019.150.4365.2 640960 29-Mar-2024 23:48 x64
Txfileextractor.dll 2019.150.4365.2 182328 29-Mar-2024 23:48 x86
Txfileextractor.dll 2019.150.4365.2 219072 29-Mar-2024 23:48 x64
Txfileinserter.dll 2019.150.4365.2 182328 29-Mar-2024 23:48 x86
Txfileinserter.dll 2019.150.4365.2 214976 29-Mar-2024 23:48 x64
Txgroupdups.dll 2019.150.4365.2 255936 29-Mar-2024 23:48 x86
Txgroupdups.dll 2019.150.4365.2 313280 29-Mar-2024 23:48 x64
Txlineage.dll 2019.150.4365.2 129080 29-Mar-2024 23:48 x86
Txlineage.dll 2019.150.4365.2 153640 29-Mar-2024 23:48 x64
Txlookup.dll 2019.150.4365.2 469048 29-Mar-2024 23:48 x86
Txlookup.dll 2019.150.4365.2 542672 29-Mar-2024 23:48 x64
Txmerge.dll 2019.150.4365.2 206904 29-Mar-2024 23:48 x86
Txmerge.dll 2019.150.4365.2 247760 29-Mar-2024 23:48 x64
Txmergejoin.dll 2019.150.4365.2 247744 29-Mar-2024 23:48 x86
Txmergejoin.dll 2019.150.4365.2 309184 29-Mar-2024 23:48 x64
Txmulticast.dll 2019.150.4365.2 120872 29-Mar-2024 23:48 x86
Txmulticast.dll 2019.150.4365.2 145344 29-Mar-2024 23:48 x64
Txpivot.dll 2019.150.4365.2 206888 29-Mar-2024 23:48 x86
Txpivot.dll 2019.150.4365.2 239656 29-Mar-2024 23:48 x64
Txrowcount.dll 2019.150.4365.2 112696 29-Mar-2024 23:48 x86
Txrowcount.dll 2019.150.4365.2 141352 29-Mar-2024 23:48 x64
Txsampling.dll 2019.150.4365.2 161832 29-Mar-2024 23:48 x86
Txsampling.dll 2019.150.4365.2 194600 29-Mar-2024 23:48 x64
Txscd.dll 2019.150.4365.2 198592 29-Mar-2024 23:48 x86
Txscd.dll 2019.150.4365.2 235560 29-Mar-2024 23:48 x64
Txsort.dll 2019.150.4365.2 231464 29-Mar-2024 23:48 x86
Txsort.dll 2019.150.4365.2 288824 29-Mar-2024 23:48 x64
Txsplit.dll 2019.150.4365.2 550952 29-Mar-2024 23:48 x86
Txsplit.dll 2019.150.4365.2 624680 29-Mar-2024 23:48 x64
Txtermextraction.dll 2019.150.4365.2 8644544 29-Mar-2024 23:48 x86
Txtermextraction.dll 2019.150.4365.2 8701992 29-Mar-2024 23:48 x64
Txtermlookup.dll 2019.150.4365.2 4138960 29-Mar-2024 23:48 x86
Txtermlookup.dll 2019.150.4365.2 4184104 29-Mar-2024 23:48 x64
Txunionall.dll 2019.150.4365.2 161848 29-Mar-2024 23:48 x86
Txunionall.dll 2019.150.4365.2 198696 29-Mar-2024 23:48 x64
Txunpivot.dll 2019.150.4365.2 182312 29-Mar-2024 23:48 x86
Txunpivot.dll 2019.150.4365.2 215080 29-Mar-2024 23:48 x64
Xe.dll 2019.150.4365.2 632872 29-Mar-2024 23:48 x86
Xe.dll 2019.150.4365.2 722896 29-Mar-2024 23:48 x64

SQL Server 2019 sql_polybase_core_inst

File name File version File size Date Time Platform
Dms.dll 15.0.1968.0 559576 30-Mar-2024 00:12 x86
Dmsnative.dll 2018.150.1968.0 152520 30-Mar-2024 00:12 x64
Dwengineservice.dll 15.0.1968.0 45112 30-Mar-2024 00:12 x86
Eng_polybase_odbcdrivermongo_2321_mongodbodbc_sb64_dll.64 2.3.21.1023 18691056 30-Mar-2024 00:12 x64
Eng_polybase_odbcdrivermongo_2321_saslsspi_dll.64 1.0.2.1003 147504 30-Mar-2024 00:12 x64
Eng_polybase_odbcdrivermongo_238_mongodbodbc_sb64_dll.64 2.3.8.1008 17142672 30-Mar-2024 00:12 x64
Eng_polybase_odbcdrivermongo_238_saslsspi_dll.64 1.0.2.1003 146304 30-Mar-2024 00:12 x64
Eng_polybase_odbcdriveroracle_802_mscurl28_dll.64 8.0.2.304 2532096 30-Mar-2024 00:12 x64
Eng_polybase_odbcdriveroracle_802_msora28_dll.64 8.0.2.2592 2425088 30-Mar-2024 00:12 x64
Eng_polybase_odbcdriveroracle_802_msora28r_dll.64 8.0.2.2592 151808 30-Mar-2024 00:12 x64
Eng_polybase_odbcdriveroracle_802_msssl28_dll.64 8.0.2.244 2416384 30-Mar-2024 00:12 x64
Eng_polybase_odbcdriveroracle_802_mstls28_dll.64 8.0.2.216 2953472 30-Mar-2024 00:12 x64
Icudt58.dll 58.3.0.0 27110344 30-Mar-2024 00:12 x64
Icudt58.dll 58.2.0.0 27109768 30-Mar-2024 00:12 x64
Icudt58.dll 58.2.0.0 27109832 30-Mar-2024 00:12 x64
Icudt58.dll 58.3.0.0 27110344 30-Mar-2024 00:12 x64
Icuin58.dll 58.3.0.0 2562504 30-Mar-2024 00:12 x64
Icuin58.dll 58.2.0.0 2425288 30-Mar-2024 00:12 x64
Icuin58.dll 58.2.0.0 2431880 30-Mar-2024 00:12 x64
Icuin58.dll 58.3.0.0 2551752 30-Mar-2024 00:12 x64
Icuuc42.dll 8.0.2.124 15491840 30-Mar-2024 00:12 x64
Icuuc58.dll 58.3.0.0 1924040 30-Mar-2024 00:12 x64
Icuuc58.dll 58.2.0.0 1775048 30-Mar-2024 00:12 x64
Icuuc58.dll 58.2.0.0 1783688 30-Mar-2024 00:12 x64
Icuuc58.dll 58.3.0.0 1888712 30-Mar-2024 00:12 x64
Instapi150.dll 2019.150.4365.2 88104 30-Mar-2024 00:12 x64
Libcrypto-1_1-x64.dll 1.1.0.10 2620304 30-Mar-2024 00:12 x64
Libcrypto 1.1.1.11 4321232 30-Mar-2024 00:12 x64
Libcrypto 1.1.1.4 2953680 30-Mar-2024 00:12 x64
Libcrypto 1.1.1.14 4085336 30-Mar-2024 00:12 x64
Libsasl.dll 2.1.26.0 292224 30-Mar-2024 00:12 x64
Libsasl.dll 2.1.26.0 521664 30-Mar-2024 00:12 x64
Libssl-1_1-x64.dll 1.1.0.10 648080 30-Mar-2024 00:12 x64
Libssl 1.1.1.11 1322960 30-Mar-2024 00:12 x64
Libssl 1.1.1.14 1195600 30-Mar-2024 00:12 x64
Libssl 1.1.1.4 798160 30-Mar-2024 00:12 x64
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.backup.backupmetadata.dll 15.0.1968.0 67656 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.catalog.dll 15.0.1968.0 293432 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.common.dll 15.0.1968.0 1957960 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.configuration.dll 15.0.1968.0 169544 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.common.dll 15.0.1968.0 649672 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.manager.dll 15.0.1968.0 246344 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagetypes.dll 15.0.1968.0 139320 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagingprotocol.dll 15.0.1968.0 79816 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.diagnostics.dll 15.0.1968.0 51144 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.distributor.dll 15.0.1968.0 88632 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.dll 15.0.1968.0 1129416 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.statsstream.dll 15.0.1968.0 80952 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.eventing.dll 15.0.1968.0 70712 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.appliance.dll 15.0.1968.0 35384 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.interface.dll 15.0.1968.0 31288 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.polybase.dll 15.0.1968.0 46536 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.xdbinterface.dll 15.0.1968.0 21560 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.failover.dll 15.0.1968.0 26696 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.hadoop.hadoopbridge.dll 15.0.1968.0 131536 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadercommon.dll 15.0.1968.0 86584 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadmanager.dll 15.0.1968.0 100824 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.dll 15.0.1968.0 293336 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 15.0.1968.0 120376 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 15.0.1968.0 138296 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 15.0.1968.0 141256 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 15.0.1968.0 137688 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 15.0.1968.0 150488 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 15.0.1968.0 139832 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 15.0.1968.0 134616 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 15.0.1968.0 176600 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 15.0.1968.0 117816 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll 15.0.1968.0 136664 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nodes.dll 15.0.1968.0 72648 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nulltransaction.dll 15.0.1968.0 21960 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.parallelizer.dll 15.0.1968.0 37320 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.resourcemanagement.dll 15.0.1968.0 128976 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.dll 15.0.1968.0 3064888 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.dll 15.0.1968.0 3955768 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 15.0.1968.0 118344 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 15.0.1968.0 133176 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 15.0.1968.0 137672 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 15.0.1968.0 133688 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 15.0.1968.0 148536 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 15.0.1968.0 134192 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 15.0.1968.0 130632 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 15.0.1968.0 171064 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 15.0.1968.0 115272 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll 15.0.1968.0 132168 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sqldistributor.dll 15.0.1968.0 67544 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.transactsql.scriptdom.dll 15.0.1968.0 2682936 30-Mar-2024 00:12 x86
Microsoft.sqlserver.datawarehouse.utilities.dll 15.0.1968.0 2436552 30-Mar-2024 00:12 x86
Mpdwinterop.dll 2019.150.4365.2 452648 30-Mar-2024 00:12 x64
Mpdwsvc.exe 2019.150.4365.2 7407552 30-Mar-2024 00:12 x64
Msodbcsql17.dll 2017.174.1.1 2016120 30-Mar-2024 00:12 x64
Odbc32.dll 10.0.17763.1 720792 30-Mar-2024 00:12 x64
Odbccp32.dll 10.0.17763.1 138136 30-Mar-2024 00:12 x64
Odbctrac.dll 10.0.17763.1 175000 30-Mar-2024 00:12 x64
Saslplain.dll 2.1.26.0 170880 30-Mar-2024 00:12 x64
Saslplain.dll 2.1.26.0 377792 30-Mar-2024 00:12 x64
Secforwarder.dll 2019.150.4365.2 79808 30-Mar-2024 00:12 x64
Sharedmemory.dll 2018.150.1968.0 61496 30-Mar-2024 00:12 x64
Sqldk.dll 2019.150.4365.2 3180480 30-Mar-2024 00:12 x64
Sqldumper.exe 2019.150.4365.2 378816 30-Mar-2024 00:12 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 1595344 30-Mar-2024 00:12 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 4171816 30-Mar-2024 00:12 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 3422248 30-Mar-2024 00:12 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 4163520 30-Mar-2024 00:12 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 4069416 30-Mar-2024 00:12 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 2226128 30-Mar-2024 00:12 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 2177080 30-Mar-2024 00:12 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 3827648 30-Mar-2024 00:12 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 3823552 30-Mar-2024 00:12 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 1542184 30-Mar-2024 00:12 x64
Sqlevn70.rll 2019.150.4365.2 4036560 30-Mar-2024 00:12 x64
Sqlncli17e.dll 2017.1710.6.1 1898520 30-Mar-2024 00:12 x64
Sqlos.dll 2019.150.4365.2 42944 30-Mar-2024 00:12 x64
Sqlsortpdw.dll 2018.150.1968.0 4841416 30-Mar-2024 00:12 x64
Sqltses.dll 2019.150.4365.2 9119680 30-Mar-2024 00:12 x64
Tdataodbc_sb 17.0.0.27 12914640 30-Mar-2024 00:12 x64
Tdataodbc_sb 16.20.0.1078 14995920 30-Mar-2024 00:12 x64
Terasso.dll 17.0.0.28 2357064 30-Mar-2024 00:12 x64
Terasso.dll 16.20.0.13 2158896 30-Mar-2024 00:12 x64
Zlibwapi.dll 1.2.11.0 281472 30-Mar-2024 00:12 x64
Zlibwapi.dll 1.2.11.0 499248 30-Mar-2024 00:12 x64

SQL Server 2019 sql_shared_mr

File name File version File size Date Time Platform
Smrdll.dll 15.0.4365.2 30760 29-Mar-2024 23:51 x86

SQL Server 2019 sql_tools_extensions

File name File version File size Date Time Platform
Autoadmin.dll 2019.150.4365.2 1632312 30-Mar-2024 00:04 x86
Dtaengine.exe 2019.150.4365.2 219072 30-Mar-2024 00:04 x86
Dteparse.dll 2019.150.4365.2 112696 30-Mar-2024 00:04 x86
Dteparse.dll 2019.150.4365.2 124968 30-Mar-2024 00:04 x64
Dteparsemgd.dll 2019.150.4365.2 116792 30-Mar-2024 00:04 x86
Dteparsemgd.dll 2019.150.4365.2 133176 30-Mar-2024 00:04 x64
Dtepkg.dll 2019.150.4365.2 133072 30-Mar-2024 00:04 x86
Dtepkg.dll 2019.150.4365.2 153640 30-Mar-2024 00:04 x64
Dtexec.exe 2019.150.4365.2 64960 30-Mar-2024 00:04 x86
Dtexec.exe 2019.150.4365.2 73664 30-Mar-2024 00:04 x64
Dts.dll 2019.150.4365.2 2762792 30-Mar-2024 00:04 x86
Dts.dll 2019.150.4365.2 3143616 30-Mar-2024 00:04 x64
Dtscomexpreval.dll 2019.150.4365.2 444472 30-Mar-2024 00:04 x86
Dtscomexpreval.dll 2019.150.4365.2 501800 30-Mar-2024 00:04 x64
Dtsconn.dll 2019.150.4365.2 432184 30-Mar-2024 00:04 x86
Dtsconn.dll 2019.150.4365.2 522280 30-Mar-2024 00:04 x64
Dtshost.exe 2019.150.4365.2 89640 30-Mar-2024 00:04 x86
Dtshost.exe 2019.150.4365.2 107576 30-Mar-2024 00:04 x64
Dtsmsg150.dll 2019.150.4365.2 554960 30-Mar-2024 00:04 x86
Dtsmsg150.dll 2019.150.4365.2 567336 30-Mar-2024 00:04 x64
Dtspipeline.dll 2019.150.4365.2 1120192 30-Mar-2024 00:04 x86
Dtspipeline.dll 2019.150.4365.2 1329192 30-Mar-2024 00:04 x64
Dtswizard.exe 15.0.4365.2 890816 30-Mar-2024 00:04 x86
Dtswizard.exe 15.0.4365.2 886824 30-Mar-2024 00:04 x64
Dtuparse.dll 2019.150.4365.2 88120 30-Mar-2024 00:04 x86
Dtuparse.dll 2019.150.4365.2 100392 30-Mar-2024 00:04 x64
Dtutil.exe 2019.150.4365.2 130496 30-Mar-2024 00:04 x86
Dtutil.exe 2019.150.4365.2 151080 30-Mar-2024 00:04 x64
Exceldest.dll 2019.150.4365.2 235560 30-Mar-2024 00:04 x86
Exceldest.dll 2019.150.4365.2 280512 30-Mar-2024 00:04 x64
Excelsrc.dll 2019.150.4365.2 260136 30-Mar-2024 00:04 x86
Excelsrc.dll 2019.150.4365.2 309184 30-Mar-2024 00:04 x64
Flatfiledest.dll 2019.150.4365.2 358456 30-Mar-2024 00:04 x86
Flatfiledest.dll 2019.150.4365.2 411584 30-Mar-2024 00:04 x64
Flatfilesrc.dll 2019.150.4365.2 370728 30-Mar-2024 00:04 x86
Flatfilesrc.dll 2019.150.4365.2 428072 30-Mar-2024 00:04 x64
Microsoft.sqlserver.astasks.dll 15.0.4365.2 116688 30-Mar-2024 00:04 x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll 15.0.4365.2 403392 30-Mar-2024 00:04 x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll 15.0.4365.2 403408 30-Mar-2024 00:04 x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll 15.0.4365.2 3004368 30-Mar-2024 00:04 x86
Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll 15.0.4365.2 3004456 30-Mar-2024 00:04 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.runtimetelemetry.dll 15.0.4365.2 43048 30-Mar-2024 00:04 x86
Microsoft.sqlserver.integrationservices.runtimetelemetry.dll 15.0.4365.2 43048 30-Mar-2024 00:04 x86
Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll 15.0.4365.2 59432 30-Mar-2024 00:04 x86
Microsoft.sqlserver.olapenum.dll 15.0.18185.0 100800 30-Mar-2024 00:04 x86
Msdtssrvrutil.dll 2019.150.4365.2 100408 30-Mar-2024 00:04 x86
Msdtssrvrutil.dll 2019.150.4365.2 112680 30-Mar-2024 00:04 x64
Msmgdsrv.dll 2018.150.35.45 8280120 29-Mar-2024 23:53 x86
Oledbdest.dll 2019.150.4365.2 239656 30-Mar-2024 00:04 x86
Oledbdest.dll 2019.150.4365.2 280632 30-Mar-2024 00:04 x64
Oledbsrc.dll 2019.150.4365.2 264232 30-Mar-2024 00:04 x86
Oledbsrc.dll 2019.150.4365.2 313296 30-Mar-2024 00:04 x64
Sqlresourceloader.dll 2019.150.4365.2 38952 30-Mar-2024 00:04 x86
Sqlresourceloader.dll 2019.150.4365.2 51136 30-Mar-2024 00:04 x64
Sqlscm.dll 2019.150.4365.2 79800 30-Mar-2024 00:04 x86
Sqlscm.dll 2019.150.4365.2 88016 30-Mar-2024 00:04 x64
Sqlsvc.dll 2019.150.4365.2 149544 30-Mar-2024 00:04 x86
Sqlsvc.dll 2019.150.4365.2 182312 30-Mar-2024 00:04 x64
Sqltaskconnections.dll 2019.150.4365.2 170040 30-Mar-2024 00:04 x86
Sqltaskconnections.dll 2019.150.4365.2 202792 30-Mar-2024 00:04 x64
Txdataconvert.dll 2019.150.4365.2 276520 30-Mar-2024 00:04 x86
Txdataconvert.dll 2019.150.4365.2 317376 30-Mar-2024 00:04 x64
Xe.dll 2019.150.4365.2 632872 30-Mar-2024 00:04 x86
Xe.dll 2019.150.4365.2 722896 30-Mar-2024 00:04 x64

Notes for this update

Prerequisites

To apply this cumulative update package, you must be running SQL Server 2019.

Restart information

You might have to restart the computer after you apply this cumulative update package.

Registry information

To use one of the hotfixes in this package, you don't have to make any changes to the registry.

Important notices

This article also provides the following important information.

Analysis Services CU build version

Beginning in Microsoft SQL Server 2017, the Analysis Services build version number and SQL Server Database Engine build version number don't match. For more information, see Verify Analysis Services cumulative update build version.

Cumulative updates (CU)

 • Each new CU contains all the fixes that were included with the previous CU for the installed version of SQL Server.
 • SQL Server CUs are certified to the same levels as service packs, and should be installed at the same level of confidence.
 • We recommend ongoing, proactive installation of CUs as they become available according to these guidelines:
  • Historical data shows that a significant number of support cases involve an issue that has already been addressed in a released CU.
  • CUs might contain added value over and above hotfixes. This includes supportability, manageability, and reliability updates.
 • We recommend that you test SQL Server CUs before you deploy them to production environments.
Hybrid environment deployment

When you deploy an update to a hybrid environment (such as Always On, replication, cluster, and mirroring), we recommend that you refer to the following articles before you deploy the update:

Language support

SQL Server CUs are currently multilingual. Therefore, this CU package isn't specific to one language. It applies to all supported languages.

Components (features) updated

One CU package includes all available updates for all SQL Server 2019 components (features). However, the cumulative update package updates only those components that are currently installed on the SQL Server instance that you select to be serviced. If a SQL Server feature (for example, Analysis Services) is added to the instance after this CU is applied, you must reapply this CU to update the new feature to this CU.

Support for this update

If other issues occur, or if any troubleshooting is required, you might have to create a service request. The usual support costs apply to additional support questions and to issues that don't qualify for this specific cumulative update package. For a complete list of Microsoft Customer Service and Support telephone numbers, or to create a separate service request, go to the Microsoft support website.

How to uninstall this update

How to uninstall this update on Windows
 1. In Control Panel, open the Programs and Features item, and then select View installed updates.
 2. Locate the entry that corresponds to this cumulative update package under SQL Server 2019.
 3. Press and hold (or right-click) the entry, and then select Uninstall.
How to uninstall this update on Linux

To uninstall this CU on Linux, you must roll back the package to the previous version. For more information about how to roll back the installation, see Rollback SQL Server.

References