error devices IOt

ender75 1 Reputation point
2022-10-18T08:29:16.303+00:00

error:
Urządzenia IoT
Nie można pobrać urządzeń. Żądanie nie powiodło się z powodu problemu z centrum IoT Hub

Szczegóły: ErrorCode:ServerError;InternalServerError
Błąd: Tracking ID:9885a5c6f6fb4aef864c1b4d83da99f2-G:0-TimeStamp:10/18/2022 08:18:02

English translation:

error:
IoT devices
The devices cannot be downloaded. The request failed due to a problem with the IoT hub

Details: ErrorCode: ServerError; InternalServerError
Error: Tracking ID: 9885a5c6f6fb4aef864c1b4d83da99f2-G: 0-TimeStamp: 10/18/2022 08:18:02

Azure IoT Hub
Azure IoT Hub
An Azure service that enables bidirectional communication between internet of things (IoT) devices and applications.
1,143 questions
{count} votes