Meeting policies

Hoàng Bảo Đức 1 Reputation point
2021-09-04T03:25:06.247+00:00

Có thiết lập nào cho chính sách loại bỏ 01 người dùng thuộc tổ chức khi đang tổ chức cuộc họp không ?

Microsoft Teams
Microsoft Teams
A Microsoft customizable chat-based workspace.
6,646 questions
{count} votes