limit of comboBox ???

Marcin Kawula 21 Reputation points
2021-09-09T07:22:57.56+00:00

Hi, I use a "Value List" as a source for ComboBox

pojemnik.RowSourceType = "Value List"
Dim pole2 As ADODB.Recordset
Set pole2 = New ADODB.Recordset
pole2.CursorLocation = adUseClient
pole2.Open "SELECT * FROM ch_pojemnik ORDER BY tekst;", Ryzyko, adOpenKeyset, adLockReadOnly
Do While Not pole2.EOF
pojemnik.AddItem pole2.Fields("ID").Value & ";" & pole2.Fields("tekst").Value
pole2.MoveNext
Loop
pole2.Close
Set pole2 = Nothing

Finally, the list does not contain a dozen records that are in the source table. When I am not sorting, there are also gaps but other records are missing. Number of records in table "ch_pojemnik" is quite small = 514.
What is the problem, is there any limit of value list???

I use that method of feeding other combobox'es from SQL/ADO and it works well.

Access Development
Access Development
Access: A family of Microsoft relational database management systems designed for ease of use.Development: The process of researching, productizing, and refining new or existing technologies.
846 questions
0 comments No comments
{count} votes

1 additional answer

Sort by: Most helpful
  1. Marcin Kawula 21 Reputation points
    2021-09-09T17:27:48.433+00:00

    Używam list wartości, bo korzystam z tabel SQL, które łączę w procedurze poprzez ADODB i użytkownika SQL. Nie mam więc dostępu do żadnych tabel. Dzięki temu każdy może widzieć dane z bazy SQL poprzez formularze. Ta metoda jest rewelacyjna, ale pierwszy raz mnie zawiodła przy dużych listach. Ominąłem już ten problem poprzez utworzenie tymczasowej lokalnej tabeli z danych pochodzących z SQL i podłączyłem źródło ComboBox jako tabela. Nie zauważyłem zwiększenia czasu otwierania formularza.

    0 comments No comments