Mysz/Mouse

Zigfriddo 1 Reputation point
2022-02-05T10:28:57.227+00:00

In my language:
Witam, mam problem. Przy szybszym klikaniu w mysz czasem nie łapie kliknięć, mam różne autoclickery ustawiam przykładowo 10 kliknięć na sekundę to wyklikuje mi tylko 8. Sprawdzałem w wielu programach. Przykładowo w programie AutoHotkey napisałem sam autoclickera (bez żadnej luki) który na innych urządzeniach działa poprawnie. Wpisałem parzyste kliknięcia, lecz czasem wyklika nieparzyste liczby. wkleję skrypt. Na Windowsie 8 wszystko działa poprawnie, lecz na Windowsie 10 tak średnio, co najmniej na tym komputerze którego używam bardzo często.
Według tego skryptu powinno wyklikiwać 2 kliknięcia/sekunde, 4 kliknięcia/sekundę, 6 kliknięć/sekunde, 8 kliknięć/sekundę, 10 kliknięć/sekundę, bądź 12 kliknięć/sekundę. Itd w górę co 2. Lecz czasem wyklikuje nieparzystą liczbę typu 7 17 13 itp. Proszę o pomoc, sprawdzałem sterowniki myszy poprzez menadżer urządzeń i są aktualne. Jak wspomniałem wyżej to nie wina myszy, bo na innym urządzeniu wszystko działa poprawnie.

F11::

ExitApp

Return

$RButton::

IfWinActive Minecraft 1.8.9 | LabyMod 3.9.17 

{ 

While (GetKeyState("RButton","P")) 

{ 

Send {RButton} 

Sleep 5 

Send {RButton} 

Sleep 5 

} 

} 

else 

{ 

send RButton 

} 

Return

Google translated:

Hello, I have a problem. When clicking the mouse faster, sometimes I do not catch clicks, I have various autoclickers, I set, for example, 10 clicks per second, it only clicks 8. I checked in many programs. For example, in the AutoHotkey program I wrote the autoclicker itself (without any gap) which works correctly on other devices. I typed even clicks, but sometimes it pops up odd numbers. I will paste the script. Everything works fine on Windows 8, but not much on Windows 10, at least on the computer I use very often.
According to this script, it should click 2 clicks / second, 4 clicks / second, 6 clicks / second, 8 clicks / second, 10 clicks / second, or 12 clicks / second. Etc. up every 2. But sometimes I click an odd number like 7 17 13 etc. Please help, I checked the mouse drivers through the device manager and they are up to date. As I mentioned above, it's not the mouse's fault, because everything works fine on another device.

F11 ::

ExitApp

Return

$ RButton ::

IfWinActive Minecraft 1.8.9 | LabyMod 3.9.17

{

While (GetKeyState ("RButton", "P"))

{

Send {RButton}

Sleep 5

Send {RButton}

Sleep 5

}

}

else

{

send RButton

}

Return

My mouse is BenQ zowie s1 and it's wired.

Windows 10 Network
Windows 10 Network
Windows 10: A Microsoft operating system that runs on personal computers and tablets.Network: A group of devices that communicate either wirelessly or via a physical connection.
2,272 questions
0 comments No comments
{count} votes