ModelMetadata.PropertyName Property

Definition

Gets the property name.

public string PropertyName { get; }
member this.PropertyName : string
Public ReadOnly Property PropertyName As String

Property Value

The property name.

Applies to