Dsc Node

Operations

Delete

Delete the dsc node identified by node id.

Get

Retrieve the dsc node identified by node id.

List By Automation Account

Retrieve a list of dsc nodes.

Update

Update the dsc node.