MapIcon.CollisionBehaviorDesiredProperty Property

Definition

Identifies the CollisionBehaviorDesired dependency property.

public:
 static property DependencyProperty ^ CollisionBehaviorDesiredProperty { DependencyProperty ^ get(); };
static DependencyProperty CollisionBehaviorDesiredProperty();
public static DependencyProperty CollisionBehaviorDesiredProperty { get; }
var dependencyProperty = MapIcon.collisionBehaviorDesiredProperty;
Public Shared ReadOnly Property CollisionBehaviorDesiredProperty As DependencyProperty

Property Value

Identifier for the CollisionBehaviorDesired dependency property.

Applies to