ColorTap.IMixedRealityPointerHandler.OnPointerDown Method

Definition

 virtual void Microsoft.MixedReality.Toolkit.Input.IMixedRealityPointerHandler.OnPointerDown(Microsoft::MixedReality::Toolkit::Input::MixedRealityPointerEventData ^ eventData) = Microsoft::MixedReality::Toolkit::Input::IMixedRealityPointerHandler::OnPointerDown;
void IMixedRealityPointerHandler.OnPointerDown (Microsoft.MixedReality.Toolkit.Input.MixedRealityPointerEventData eventData);
abstract member Microsoft.MixedReality.Toolkit.Input.IMixedRealityPointerHandler.OnPointerDown : Microsoft.MixedReality.Toolkit.Input.MixedRealityPointerEventData -> unit
override this.Microsoft.MixedReality.Toolkit.Input.IMixedRealityPointerHandler.OnPointerDown : Microsoft.MixedReality.Toolkit.Input.MixedRealityPointerEventData -> unit
Sub OnPointerDown (eventData As MixedRealityPointerEventData) Implements IMixedRealityPointerHandler.OnPointerDown

Parameters

Implements

Applies to