Partager via


PSVirtualNetwork.FlowTimeoutInMinutesText Property

Definition

[Newtonsoft.Json.JsonIgnore]
public string FlowTimeoutInMinutesText { get; }
[<Newtonsoft.Json.JsonIgnore>]
member this.FlowTimeoutInMinutesText : string
Public ReadOnly Property FlowTimeoutInMinutesText As String

Property Value

Attributes
Newtonsoft.Json.JsonIgnoreAttribute

Applies to