SfcSqlPathUtilities.DecodeSqlName Method

Definition

Overloads

DecodeSqlName(String)
DecodeSqlName(String[])

Decodes an array of names.

DecodeSqlName(String)

public static string DecodeSqlName (string name);
static member DecodeSqlName : string -> string
Public Shared Function DecodeSqlName (name As String) As String

Parameters

name
String

Returns

Applies to

DecodeSqlName(String[])

Decodes an array of names.

public static string[] DecodeSqlName (string[] names);
static member DecodeSqlName : string[] -> string[]
Public Shared Function DecodeSqlName (names As String()) As String()

Parameters

names
String[]

Returns

String[]

Applies to