PFND3DKMT_RECLAIMALLOCATIONS2 funzione di callback (d3dkmthk.h)

La funzione di callback PFND3DKMT_RECLAIMALLOCATIONS2 recupera le allocazioni di memoria video.

Sintassi

PFND3DKMT_RECLAIMALLOCATIONS2 Pfnd3dkmtReclaimallocations2;

NTSTATUS Pfnd3dkmtReclaimallocations2(
  D3DKMT_RECLAIMALLOCATIONS2 *unnamedParam1
)
{...}

Parametri

unnamedParam1

Puntatore a una struttura D3DKMT_RECLAIMALLOCATIONS2 .

Valore restituito

Restituisce NTSTATUS.

Requisiti

   
Intestazione d3dkmthk.h