Get-AksHciKubernetesVersion

構文

マネージド Kubernetes クラスターを作成するための利用可能なバージョンを一覧表示します。

構文

Get-AksHciKubernetesVersion

説明

マネージド Kubernetes クラスターを作成するための利用可能なバージョンを一覧表示します。

Get-AksHciKubernetesVersion
Linux {v1.16.10, v1.16.15, v1.17.11, v1.17.13...}
Windows {v1.18.8, v1.18.10}

次のステップ

AksHci PowerShell リファレンス