HttpResponseDataExtensions.WriteBytes(HttpResponseData, Byte[]) メソッド

定義

指定されたバイトを応答本文に書き込みます。

public static void WriteBytes (this Microsoft.Azure.Functions.Worker.Http.HttpResponseData response, byte[] value);
static member WriteBytes : Microsoft.Azure.Functions.Worker.Http.HttpResponseData * byte[] -> unit
<Extension()>
Public Sub WriteBytes (response As HttpResponseData, value As Byte())

パラメーター

response
HttpResponseData

文字列を書き込む応答。

value
Byte[]

要求本文に書き込むバイト コンテンツ。

適用対象