PSModuleInfo.IconUri Property

Definition

IconUri of this module.

public:
 property Uri ^ IconUri { Uri ^ get(); };
public Uri IconUri { get; }
member this.IconUri : Uri
Public ReadOnly Property IconUri As Uri

Property Value

Uri

Applies to