PSModuleInfo.PowerShellHostVersion Property

Definition

PowerShell Host Version.

public:
 property Version ^ PowerShellHostVersion { Version ^ get(); };
public Version PowerShellHostVersion { get; }
member this.PowerShellHostVersion : Version
Public ReadOnly Property PowerShellHostVersion As Version

Property Value

Applies to