AsyncTaskMethodBuilder<TResult>.SetStateMachine メソッド

定義

指定したステート マシンにビルダーを関連付けます。

public:
 void SetStateMachine(System::Runtime::CompilerServices::IAsyncStateMachine ^ stateMachine);
public void SetStateMachine (System.Runtime.CompilerServices.IAsyncStateMachine stateMachine);
member this.SetStateMachine : System.Runtime.CompilerServices.IAsyncStateMachine -> unit
Public Sub SetStateMachine (stateMachine As IAsyncStateMachine)

パラメーター

stateMachine
IAsyncStateMachine

ビルダーに関連付けるステート マシン インスタンス。

例外

stateMachinenullです。

ステート マシンは、前に設定されました。

適用対象