Key Code 定数 (Visual Basic 6.0 ユーザー向け)

更新 : 2007 年 11 月

次の表は、Visual Basic 6.0 の Key Code 定数と値、および対応する Visual Basic 2008 の定数を示しています。

Key Code 定数

Visual Basic 6.0

Visual Basic 2008 で対応するもの

vbKeyLButton (1)

LButton

vbKeyRButton (2)

RButton

vbKeyCancel (3)

Cancel

vbKeyMButton (4)

MButton

vbKeyBack (8)

Back

vbKeyTab (9)

Tab

vbKeyClear (12)

Clear

vbKeyReturn (13)

Return

vbKeyShift (16)

ShiftKey

vbKeyControl (17)

ControlKey

vbKeyMenu (18)

Menu

vbKeyPause (19)

Pause

vbKeyCapital (20)

Capital

vbKeyEscape (27)

Escape

vbKeySpace (32)

Space

vbKeyPageUp (33)

PageUp

vbKeyPageDown (34)

PageDown

vbKeyEnd (35)

End

vbKeyHome (36)

Home

vbKeyLeft (37)

Left

vbKeyUp (38)

Up

vbKeyRight (39)

Right

vbKeyDown (40)

Down

vbKeySelect (41)

Select

vbKeyPrint (42)

Print

vbKeyExecute (43)

Execute

vbKeySnapshot (44)

Snapshot

vbKeyInsert (45)

Insert

vbKeyDelete (46)

Delete

vbKeyHelp (47)

Help

vbKeyNumlock (144)

NumLock

vbKeyScrollLock (145)

Scroll

アルファベット Key Code 定数

Visual Basic 6.0

Visual Basic 2008 で対応するもの

VbKeyA (65)

A

VbKeyB (66)

B

VbKeyC (67)

C

VbKeyD (68)

D

VbKeyE (69)

E

VbKeyF (70)

F

VbKeyG (71)

G

VbKeyH (72)

H

VbKeyI (73)

I

VbKeyJ (74)

J

VbKeyK (75)

K

VbKeyL( 76)

L

vbKeyM (77)

M

VbKeyN (78)

N

VbKeyO (79)

O

VbKeyP( 80)

P

VbKeyQ (81)

Q

VbKeyR (82)

R

VbKeyS (83)

S

VbKeyT (84)

T

VbKeyU (85)

U

VbKeyV (86)

V

VbKeyW (87)

W

VbKeyX (88)

X

VbKeyY (89)

Y

VbKeyZ (90)

Z

数値キー定数

Visual Basic 6.0

Visual Basic 2008 で対応するもの

vbKey0 (48)

D0

vbKey1 (49)

D1

vbKey2 (50)

D2

vbKey3 (51)

D3

vbKey4 (52)

D4

vbKey5 (53)

D5

vbKey6 (54)

D6

vbKey7 (55)

D7

vbKey8 (56)

D8

vbKey9 (57)

D9

テンキーのキー定数

Visual Basic 6.0

Visual Basic 2008 で対応するもの

vbKeyNumpad0 (96)

NumPad0

vbKeyNumpad1 (97)

NumPad1

vbKeyNumpad2 (98)

NumPad2

vbKeyNumpad3 (99)

NumPad3

vbKeyNumpad4 (100)

NumPad4

vbKeyNumpad5 (101)

NumPad5

vbKeyNumpad6 (102)

NumPad6

vbKeyNumpad7 (103)

NumPad7

vbKeyNumpad8 (104)

NumPad8

vbKeyNumpad9 (105)

NumPad9

VbKeyMultiply (106)

Multiply

VbKeyAdd (107)

Add

VbKeySeparator (108)

Separator

VbKeySubtract (109)

Subtract

VbKeyDecimal (110)

Decimal

VbKeyDivide (111)

Divide

ファンクション キーの定数

Visual Basic 6.0

Visual Basic 2008 で対応するもの

vbKeyF1 (112)

F1

vbKeyF2 (113)

F2

vbKeyF3 (114)

F3

vbKeyF4 (115)

F4

vbKeyF5 (116)

F5

vbKeyF6 (117)

F6

vbKeyF7 (118)

F7

vbKeyF8 (119)

F8

vbKeyF9 (120)

F9

vbKeyF10 (121)

F10

vbKeyF11 (122)

F11

vbKeyF12 (123)

F12

vbKeyF13 (124)

F13

vbKeyF14 (125)

F14

vbKeyF15 (126)

F15

vbKeyF16 (127)

F16

参照

参照

Keys

その他の技術情報

定数の対応関係 (Visual Basic 6.0 ユーザー向け)

Visual Basic の定数と列挙体