Panel.Children プロパティ

定義

パネルの子要素のコレクションを取得します。

public:
 property UIElementCollection ^ Children { UIElementCollection ^ get(); };
UIElementCollection Children();
public UIElementCollection Children { get; }
var uIElementCollection = panel.children;
Public ReadOnly Property Children As UIElementCollection
<panel>
  oneOrMoreUIElements
</panel>

プロパティ値

子オブジェクトのコレクション。 既定値は空のコレクションです。

適用対象