Power Apps ішіндегі "Тізімді жолақ" басқару элементі

Пайдаланушы бір немесе бірнеше элементті таңдай алатын тізім.

Сипаттама

Тізімді жолақ басқару элементі әрқашан барлық қолжетімді таңдауларды көрсетеді (Drop down басқару элементінен ерекшелігі) және бұл басқару элементінде пайдаланушы бір уақытта бірнеше элементті таңдай алады (Radio басқару элементінен ерекшелігі).

Негізгі сипаттар

Default – пайдаланушы өзгертпегенге дейінгі басқару элементінің әдепкі мәні.

Ескерім

Тек бір әдепкі таңдалған элемент бола алады. Егер сізге бірнеше таңдалған элемент қажет болса, Combo Box басқару элементін пайдаланыңыз.

Элементтер – Галерея, тізім немесе диаграмма сияқты басқару элементінде көрсетілетін деректердің көзі.

Галереяны, тізімді немесе диаграмманы қосқанда, сипаттар тізімінде әдепкі бойынша Items көрсетіледі, осылайша сіз жаңа басқару элементі көрсетуі керек деректерді оңай көрсете аласыз. Мысалы, галереяның Элементтер сипатын Salesforce ішіндегі Тіркелгі кестесіне, сіз Excel ішінде жасаған және бұлтқа жүктеп салған Қор кестесіне немесе ConferenceSpeakers атты тізімге орната аласыз.

Қосымша сипаттар

AccessibleLabel – экраннан оқу бағдарламасының белгісі.

BorderColor – Басқару элементі жиегінің түсі.

BorderStyle – Басқару элементі жиегі Тұтас, Сызықшалы, Нүктелі немесе Жоқ екені.

BorderThickness – Басқару элементі жиегінің қалыңдығы.

Түсі – Басқару элементіндегі мәтіннің түсі.

DisplayMode – басқару элементі пайдаланушыға деректерді енгізуге (Өңдеу), тек көрсетуге (Көру) рұқсат ететінін немесе деректер өшірілген (Өшірілген) болатынын анықтайды.

DisableBorderColor - DisplayMode сипаты Өшірілген параметріне орнатылған болса, басқару элементі жиегінің түсі.

DisabledColor - DisplayMode сипаты Өшірілген параметріне орнатылған болса, басқару элементіндегі мәтінінің түсі.

DisabledFill - DisplayMode сипаты Өшірілген параметріне орнатылған болса, басқару элементі фонының түсі.

Толтыру - Басқару элементінің фондық түсі.

FocusedBorderColor – Басқару элементін фокустаған кездегі басқару элементі жиегінің түсі.

FocusedBorderThickness – Басқару элементін фокустаған кездегі басқару элементі жиегінің қалыңдығы.

Қаріп - мәтін пайда болатын қаріптер тобының атауы.

FontWeight – басқару элементіндегі мәтіннің салмағы: Қалың, Жартылай қалың, Қалыпты немесе Жеңіл.

Height – Басқару элементінің жоғарғы және төменгі шеттерінің арасындағы қашықтық.

HoverBorderColor – Пайдаланушы тінтуір меңзерін басқару элементінде ұстап тұрғандағы басқару элементінің жиегінің түсі.

HoverColor – Пайдаланушы үстіне тінтуір меңзерін ұстап тұрған кездегі басқару элементіндегі мәтіннің түсі.

HoverFill – Пайдаланушы үстіне тінтуір меңзерін ұстап тұрған кездегі басқару элементі фонының түсі.

Қиғаш - басқару элементіндегі мәтіннің көлбеу болуы.

ItemPaddingLeft – Тізімді жолақтағы мәтін мен оның сол жиегі арасындағы қашықтық.

LineHeight - мысалы, мәтін жолдарының немесе тізімдегі элементтердің арасындағы қашықтық.

OnChange – Пайдаланушы басқару мәнін өзгерткен кезде орындалатын әрекеттер (мысалы, жүгірткіні реттеу арқылы).

OnSelect – Пайдаланушы басқару элементін түрткен немесе басқан кезде орындалатын әрекеттер.

PaddingBottom - басқару элементіндегі мәтін мен басқару элементінің төменгі шеті арасындағы қашықтық.

PaddingLeft - басқару элементіндегі мәтін мен басқару элементінің сол жақ шеті арасындағы қашықтық.

PaddingRight - басқару элементіндегі мәтін мен басқару элементінің оң жақ шеті арасындағы қашықтық.

PaddingTop - басқару элементіндегі мәтін мен басқару элементінің жоғарғы шеті арасындағы қашықтық.

PressedBorderColor - пайдаланушы басқару элементін басқанда не түрткенде басқару элементі шекарасының түсі.

PressedColor - пайдаланушы басқару элементін басқанда не түрткенде басқару элементі мәтінінің түсі.

PressedFill - пайдаланушы басқару элементін басқанда не түрткенде басқару элементі фонының түсі.

Қалпына келтіру – Басқару элементі әдепкі мәніне қайтатындығы не қайтпайтындығы.

Таңдалған – Таңдалған элементті көрсететін деректер жазбасы.

Ескерім

Тек бір әдепкі таңдалған элемент бола алады. Егер сізге бірнеше таңдалған элемент қажет болса, Combo Box басқару элементін пайдаланыңыз.

SelectedItems - Тек оқуға арналған. Бірнеше таңдаулық тізім жолағы үшін таңдалған элементтердің деректер кестесін көрсетеді.

SelectedItemsText - Тек оқуға арналған. Бірнеше таңдаулық тізім жолағы үшін таңдалған элементтер мәтінінің деректер кестесін көрсетеді.

SelectedText (Deprecated) – Таңдалған элементті көрсететін жол мәні.

SelectionColor – тізімдегі таңдалған элементтің не элементтердің мәтінінің түсі немесе қалам басқару элементіндегі таңдау құралының түсі.

SelectionFill – тізімдегі таңдалған элементтің не элементтердің немесе қалам басқару элементіндегі таңдалған аумақтың фондық түсі.

SelectMultiple – Пайдаланушы тізімді жолақтан бірнеше элемент таңдай алатындығы.

Өлшем - басқару элементінде пайда болатын мәтіннің қаріп өлшемі.

Сызылған - басқару элементінде пайда болатын мәтін астында сызық пайда бола ма.

TabIndex – Басқа басқару элементтеріне қатысты пернетақта навигациясының реті.

Қалқымалы сөзкөмек – пайдаланушы тінтуірді басқару элементінің үстіне апарғанда көрсетілетін түсіндірме мәтін.

Асты сызылған - басқару элементінде пайда болатын мәтіннің асты сызылған болатыны не болмайтыны.

Көрінетін – Басқару элементі көрінетіндігі немесе жасырылатындығы.

Ені – Басқару элементінің сол жақ және оң жақ шеттерінің арасындағы қашықтық.

Х - басқару элементінің сол жақ жиегі мен басты контейнерінің сол жиегі арасындағы қашықтық (егер басты контейнер болмаса, экран).

Y - басқару элементінің жоғарғы жиегі мен басты контейнерінің жоғарғы жиегі арасындағы қашықтық (егер басты контейнер болмаса, экран).

Қатысты функциялар

Distinct( DataSource, ColumnName )

Мысал

 1. Тізімді жолақ басқару элементін қосыңыз, оған CategoryList атауын беріңіз және оның Items сипатын мына формулаға орнатыңыз:
  ["Carpet","Hardwood","Tile"]

  Басқару элементін қосу, атау және конфигурациялау жолын білмейсіз бе?

  Тізімді жолақтағы төменгі шек санаттары.

 2. Үш Drop down басқару элементін қосыңыз, оларды CategoryList астына жылжытыңыз, содан кейін оларды CarpetList, HardwoodList және TileList деп атаңыз.

 3. Әрбір Drop down басқару элементінің Items сипатын мына мәндердің біреуіне орнатыңыз:

  • CarpetList: ["Caserta Stone Beige","Ageless Beauty Clay", "Lush II Tundra"]

  • HardwoodList: ["Golden Teak","Natural Hickory", "Victoria Mahogany"]

  • TileList: ["Honey Onyx Marble","Indian Autumn Slate", "Panaria Vitality Ceramic"]

   Ашылмалы тізімдердегі төменгі шектердің атаулары.

 4. Әрбір Drop down басқару элементінің Visible сипатын мына мәндердің біреуіне орнатыңыз:

  • CarpetList: If("Carpet" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)

  • HardwoodList: If("Hardwood" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)

  • TileList: If("Tile" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)

   If функциясы немесе басқа функциялар туралы қосымша ақпарат керек пе?

 5. F5 пернесін басыңыз, содан кейін CategoryList ішінен бір немесе бірнеше элементті таңдаңыз.

  Таңдауыңыздың немесе таңдауларыңыздың негізінде тиісті Drop down басқару элементі немесе басқару элементтері көрінеді.

  Таңдалған тізімдер.

 6. (міндетті емес) Әдепкі жұмыс кеңістігіне оралу үшін Esc пернесін басыңыз.

Арнайы мүмкіндіктер туралы нұсқаулар

Түс контрасты

Мыналар арасында тиісті түс контрасты болуы керек:

Бұл түс контрастына қойылатын стандартты талаптарға қосымша болып табылады.

Экраннан оқу бағдарламасының қолдауы

Пернетақтаны қолдау

 • Пернетақта пайдаланушылары өте алуы үшін TabIndex нөл немесе үлкенірек болуы керек.

 • Фокустау индикаторлары анық көрінуі керек. Бұған жету үшін FocusedBorderColor және FocusedBorderThickness сипаттарын пайдаланыңыз.

  Ескерім

  Tab пернесі Тізімді жолақ басқару элементіне өткізеді немесе одан кетіреді. Көрсеткі пернелері Тізімді жолақ мазмұнын шарлайды.

Ескерім

Сіз құжат тіліңіздің артықшылықтары туралы айта аласыз ба? Қысқа сауалнамаға қатысыңыз. (бұл сауалнама ағылшын тілінде екеніне назар аударыңыз)

Сауалнама шамамен жеті минут уақытыңызды алады. Жеке деректер жиналмайды (құпиялылық туралы мәлімдеме).