Del via


Interaktivt kart-kontroll

Legg til et interaktivt kart enkelt i lerretsappene. Tegn indikatorer fra en datakilde som inneholder adresser eller par med lengde- og breddegrad. Når du zoomer ut, kan indikatorene eventuelt samles i en klynge for å komprimere grupper med data. På mobile enheter og i nettopplevelser kan et kart vise brukerens nåværende posisjon og beregne en rute til brukerens mål. Det går an å veksle mellom vei- og satellittvisning på kart.

Et skjermbilde av en nettbrettapp der en kart-kontroll er under bygging i Microsoft Power Apps Studio.

Interaktive kartfunksjoner

Forutsetning

Du må oppfylle noen forutsetninger før du kan bruke kart i lerretsappene. Se tabellen for personvern og sikkerhet hvis du vil ha mer informasjon om hvordan forskjellige kartfunksjoner bruker data.

Legg til et kart på en appskjerm

Gjør følgende med appen åpen for redigering i Power Apps Studio:

 1. Velg Sett inn-fanen, og utvid Medier.
 2. Velg Kart for å plassere et kart på appskjermen, eller dra kontrollen til skjermen for å plassere den mer nøyaktig.

Legge til stifter, ruter og figurer

Stifter, ruter og figurer er egenskaper for datasett som både må identifisere en datakilde, som er en tabell fra en samling eller kobling, og de relevante kolonnene. Datakilden angis i egenskapen Items (Items for stifter, RouteWaypoints_Items for ruter, Shape_Items for figurer), og de relevante kolonnene angis i de relaterte egenskapene (for eksempel ItemLatitudes, ItemLongitudes og så videre for stifter). Egenskaper-delen inneholder ytterligere informasjon om disse datasettene og de relaterte egenskapene.

Hvis du for eksempel hadde en tabellsamling kalt for Steder, med kolonnene Navn, Lengdegrad og Breddegrad:

Navn Lengdegrad Breddegrad
Fourth Coffee (eksempel) -98.29277 26.2774
Litware, Inc. (eksempel) -96.85572 32.55253
Adventure Works (eksempel) -96.99952 32.72058

Slik viser du disse som navgiftte stifter på kartet:

 1. Angi Items-egenskapen til Steder

 2. Angi ItemLabels-egenskapen til "Navn"

 3. Angi ItemLongitude-egenskapen til "Lengdegrad"

 4. Angi ItemLatitude-egenskapen til "Breddegrad"

  Viktig

  De relevante kolonnenavnene må være i anførselstegn i de relaterte egenskapene. Datakilden skal ikke ha anførselstegn.

Du kan se hvordan du viser stifter fra et Excel-ark eller bygger en app som bruker adresseinndatakontrollen til å fylle ut stifter på kartkontrollen, som flere eksempler.

Obs!

 • Hver kartkontroll kan vise opptil 5000 knappenåler fra bredde- eller lengdegrad og 50 knappenåler fra adresser. Knappenålsgrensen er lavere for adresser fordi kartet må geokode disse adressene til bredde- eller lengdegrad for å vise dem. Vi anbefaler at du ikke bruker adresser der det er mulig. Du kan lagre geokodede adresser tilbake til datakilden.
 • Når både breddegrad eller lengdegrad og en adresse er gitt for én enkelt knappenål, vil kartkontrollen prioritere bruk av breddegrad eller lengdegrad for å unngå geokoding av adressen.
 • Maksimalt antall figurer som kan tegnes i en kartkontroll, er begrenset til 500.

Egenskaper

Endre virkemåten og utseendet til et kart ved hjelp av egenskaper. Noen egenskaper er bare tilgjengelige i Avansert-fanen.

Et skjermbilde av en telefonapp der en kart-kontroll vises ved siden av Egenskaper-fanen i Microsoft Power Apps Studio.

Kartkontrollen har seks typer egenskaper:

 1. Stilegenskaper
 2. Egenskaper for virkemåte
 3. Egenskaper for stift
 4. Egenskaper for rute
 5. Egenskaper for figur
 6. Utdata-egenskaper

Stilegenskaper

Egenskap Bekrivelse Type Fane
Satellittvisning Viser kartet i satellittvisning. La denne egenskapen være deaktivert for å bruke veivisning på kartet. Boolsk Egenskaper; Avansert: SatelliteView
Kartstil Angir kartstilen. Alternativer: Vei, Natt, Veiskyggelagt kontrast, Satellitt, Satellittveietiketter, Lys, høy kontrast, Mørk, høy kontrast, Lys gråtone, Mørk gråtone. Opplisting Egenskaper
Gjennomsiktighet Fastsetter gjennomsiktigheten for kartet, fra 0 (ugjennomsiktig) til 100 (gjennomsiktig). Heltall Egenskaper; Avansert: Transparency
Visible Viser eller skjuler kartet. Boolsk Egenskaper; Avansert: Visible
Position Plasserer det øvre venstre hjørnet av kartet på skjermkoordinatene som er angitt i x og y. Flyttall Egenskaper; Avansert: X, Y
Size Fastsetter størrelsen på kartet ved hjelp av bildepunktverdiene Bredde og Høyde. Heltall Egenskaper; Avansert: Width, Height
Border radius Fastsetter hjørneradiusen for kartrammen. Flyttall Egenskaper; Avansert: BorderRadius
Border Fastsetter stilen, bredden og fargen på kartrammen. Ikke aktuelt Egenskaper; Avansert: BorderStyle, BorderThickness, BorderColor
DisplayMode Fastsetter hvorvidt kontrollen tillater brukerinndata (Rediger), bare viser data (Vis), eller er deaktivert (Deaktivert). Opplisting Avansert

Egenskaper for virkemåte

Egenskap Bekrivelse Type Fane
Vis informasjonskort Viser informasjon om et kartlagt sted når brukeren velger det (Ved klikk) eller peker på det (Ved peking). Hvis Ingen er angitt, vises ingen informasjon. Opplisting Egenskaper; Avansert: InfoCards
Bruk standardplassering Initialiserer kartet på et standardsted. Boolsk Egenskaper; Avansert: DefaultLocation
Default latitude Angir breddegradskoordinaten som kartet viser hvis Use default location er aktivert. Flyttall Egenskaper; Avansert: DefaultLatitude
Default longitude Angir lengdegradskoordinaten som kartet viser hvis Use default location er aktivert. Flyttall Egenskaper; Avansert: DefaultLongitude
Default zoom level Angir zoomenivået hvis Use default location er aktivert, fra 0 til 22. Heltall Egenskaper; Avansert: DefaultZoomLevel
Show current location Viser brukerens nåværende sted. Boolsk Egenskaper; Avansert: CurrentLocation
Gjeldende plasseringsbreddegrad Angir breddegradskoordinaten for den gjeldende stiften som kartet viser hvis VIs gjeldende sted er aktivert. Angi Location.Latitude for denne egenskapen for å sette knappenålen på brukerens nåværende sted. Flyttall Egenskaper; Avansert: CurrentLocationLatitude
Gjeldende plasseringslengdegrad Angir lengdegradskoordinaten for den gjeldende stiften som kartet viser hvis VIs gjeldende sted er aktivert. Angi Location.Longitude for denne egenskapen for å sette knappenålen på brukerens nåværende sted. Flyttall Egenskaper; Avansert: CurrentLocationLongitude
Zoomkontroll Viser zoomkontrollen. Boolsk Egenskaper; Avansert: Zoom
Compass control Viser kompass-kontrollen. Boolsk Egenskaper; Avansert: Compass
Pitch control Viser helling-kontrollen. Boolsk Egenskaper; Avansert: Pitch
TabIndex Angir rekkefølgen kartet velges i, hvis brukeren navigerer i appen ved hjelp av TAB-tasten. Heltall Egenskaper; Avansert: Tab index
Tooltip Fastsetter teksten som skal vises når brukeren holder musepekeren over et visualobjekt. Streng Avansert
ContentLanguage Fastsetter visningsspråket for kartet hvis det er et annet språk enn det som brukes i appen. Streng Avansert
OnLoad Inneholder kode som kjører når kartet lastes inn. Hendelse Avansert
OnMapClick Inneholder kode som kjører når brukeren velger kartet. Breddegraden og lengdegraden til det klikkede punktet er i utdataegenskapen ClickedLocation. Hendelse Avansert
OnChange Inneholder kode som kjører når et hvilket som helst aspekt av kartet er endret. Hendelse Avansert
OnSelect Inneholder kode som kjører når brukeren velger noe på kartet. Hendelse Avansert

Egenskaper for stift

Egenskap Bekrivelse Type Fane
Locations(Items) Identifiserer en datakilde (Items) i form av en tabell som steder som skal vises på kartet, hentes fra. Tabellen viser et sett med lengdegrader og breddegrader, eller fysiske adresser, som skal vises som knappenåler. Bruk av breddegrad eller lengdegrad anbefales fordi adresser må geokodes og derfor ha en mer restriktiv knappenålsgrense. Tabellen kan være en samling eller fra en datakilde som Excel Online. Hver rad må ha en oppføring for etikett, lengdegrad og breddegrad eller en fysisk adresse, og eventuelt knappenålfargen og -ikonet. Ikke aktuelt Egenskaper; Avansert: Items
ItemsLabels Identifiserer kolonnen i Items som inneholder etikettene for knappenålene. ColumnName Avansert
ItemsLatitudes Identifiserer kolonnen i Items som inneholder breddegradsposisjonen til knappenålene. ColumnName Avansert
ItemsLongitudes Identifiserer kolonnen i Items som inneholder lengdegradsposisjonen til knappenålene. ColumnName Avansert
ItemsAddresses Identifiserer kolonnen i Items som inneholder adresser som representerer stedet til knappenålene. Det er en grense for hvor mange stifter som kan vises fra adresser. Vi anbefaler geokoding av adressene til par av breddegrad og lengdegrad og bruk av disse til å vise stifter når det er mulig. ColumnName Avansert
ItemsColors Identifiserer kolonnen i Items som inneholder fargene på knappenålene. ColumnName Avansert
ItemsIcons Identifiserer kolonnen i Items som inneholder ikonene for knappenålene. ColumnName Avansert
Klyngeknappenåler Grupperer kartnåler i nærheten i stedet for å vise dem enkeltvis. Boolsk Egenskaper; Avansert: Clustering
Farge på knappenål Fastsetter standardfargen på knappenåler som vises på kartet. Denne fargen overstyres av egenskapen ItemsColors hvis angitt Fargevelger Egenskaper; Avansert: PinColor
OnItemsChange Inneholder kode som kjører når knappenåler på kartet endres. Hendelser Avansert

Egenskaper for rute

Egenskap Bekrivelse Type Fane
Aktiver ruting Fastsetter om brukeren kan be om veibeskrivelse til et bestemt sted. Boolsk Egenskaper; Avansert: UseRouting
Route waypoints(Items) Viser ruteveipunkter, som angitt i en datakilde (RouteWaypoints_Items) i form av en tabell. Tabellen kan være en samling eller fra en datakilde som Excel Online. Hvis Ingen er angitt, vises ingen veipunkter. Opplisting Egenskaper; Avansert: RouteWaypoints_Items
RouteWaypointsLabels Identifiserer kolonnen i RouteWaypoints_Items som inneholder etikettene for veipunktene. ColumnName Avansert
RouteWaypointsLatitudes Identifiserer kolonnen i RouteWaypoints_Items som inneholder breddegradsposisjonen til veipunktene. ColumnName Avansert
RouteWaypointsLongitudes Identifiserer kolonnen i RouteWaypoints_Items som inneholder lengdegradsposisjonen til veipunktene. ColumnName Avansert
RouteWaypointsAddresses Identifiserer kolonnen i RouteWaypoints_Items som inneholder adresser som representerer stedet til veipunktene. ColumnName Avansert
Behold veipunktrekkefølge Fastsetter om en beregnet rute beholder veipunkter i den angitte rekkefølgen. Boolsk Egenskaper; Avansert: RouteMaintainOrder
Optimize route Fastsetter om en beregnet rute er optimalisert for avstand eller tid eller ikke er optimalisert. Opplisting Egenskaper; Avansert: RouteOptimization
Route travel mode Avgjør om en rute beregnes for en bil eller en lastebil, som gjør at du kanskje må unngå broer med bestemte høyde- eller vektbegrensninger. Opplisting Egenskaper; Avansert: RouteTravelMode
OnRouteDirectionChange Inneholder kode som kjører når appen registrerer at brukeren har endret retning i en beregnet rute. Hendelse Avansert

Egenskaper for figur

Egenskap Bekrivelse Type Fane
Vis figurer Viser figurene i Shapes_Items. Boolsk Egenskaper; Avansert: ShowShapes
Shapes_Items Identifiserer en datakilde (Shapes_Items) i form av en tabell som figurer som skal vises på kartet, hentes fra. Tabellen kan være en samling eller fra en datakilde som Excel Online. Hver rad må ha en oppføring for figuren (GeoJSON-objekt) og (eventuelt) en etikett og en farge. TableName Avansert
ShapeGeoJSONObjects Identifiserer kolonnen i Shapes_Items med strenger som representerer GeoJSON-objektene til figurene, i GeoJSON-format for figursamling eller enkeltfigur. ColumnName Avansert
ShapeLabels Identifiserer kolonnen i Shapes_Items som inneholder etikettene for figurene. ColumnName Avansert
ShapeColors Identifiserer kolonnen i Shapes_Items som inneholder fargene på figurene. ColumnName Avansert
Vis figuretiketter Viser figuretikettene, hvis de brukes. Boolsk Egenskaper; Avansert: ShowShapeLabels
Enable shape drawing Viser tegneverktøy på kartet. Boolsk Egenskaper; Avansert: ShapeDrawing
Enable shape deleting and label editing Fastsetter om brukeren kan slette figurer og redigere etikettene for dem. Boolsk Egenskaper; Avansert: ShapeEditingDeleting
OnShapeCreated Inneholder kode som kjører når brukeren legger til en figur på kartet. Hendelse Avansert
OnShapeSelected Inneholder kode som kjører når brukeren velger en figur på kartet. Hendelse Avansert
OnShapeEdited Inneholder kode som kjører når brukeren endrer en figur på kartet. Hendelse Avansert
OnShapeDeleted Inneholder kode som kjører når brukeren sletter en figur på kartet. Hendelse Avansert

Utdataegenskaper

Andre egenskaper blir tilgjengelige når en bruker samhandler med et kart. Du kan bruke disse utdataegenskapene i andre kontroller eller til å tilpasse appopplevelsen.

Egenskap Beskrivelse Type
CenterLocation Registrerer kartets midtpunkt. Ikke aktuelt
ClickedLocation Registrerer det siste stedet brukeren valgte, enten .Latitude eller .Longitude. Spill inn
Valgt Registrerer den valgte knappenålen. Spill inn
SelectedItems Registrerer de valgte knappenålene i den valgte klyngen. Tabell
GeocodedItems Registrerer de geokodede stedene for knappenålene. Tabell
RouteWaypoints_Selected Svarer til posten for den valgte figuren i RouteWaypoints_Items. Spill inn
RouteWaypoints_SelectedItems Svarer til posten for de valgte overlappende figurene i RouteWaypoints_Items. Tabell
Shapes_Selected Svarer til posten for den valgte figuren i Shapes_Items. Post
Shapes_SelectedItems Svarer til posten for de valgte overlappende figurene i Shapes_Items. Tabell
SelectedShape Registrerer .Perimeter og .Area for den valgte figuren. Post
DeletedShape Registrerer .Perimeter og .Area for den sist slettede figuren. Post
GeoJSON Registrerer listen over figurer i GeoJSON-formatet for funksjonssamling. Streng

Andre geospatiale kontroller

Hvis du vil se dynamiske adresseforslag mens du skriver, bruker du Adresseinndata-kontrollen.

Obs!

Kan du fortelle oss om språkinnstillingene for dokumentasjonen? Ta en kort undersøkelse. (vær oppmerksom på at denne undersøkelsen er på engelsk)

Undersøkelsen tar rundt sju minutter. Det blir ikke samlet inn noen personopplysninger (personvernerklæring).

Kjente begrensninger

 • Krever Internett-tilkobling

Se også

Opprett en app med kontrollene Adresseinndata og Map