Deneyimli kullanıcılar için Windows kayıt defteri bilgileri

Bu makalede Windows kayıt defteri açıklanır ve nasıl düzenlenip ve yedekleneceği hakkında bilgi sağlanır.

Şunlar için geçerlidir: Windows 10 - tüm sürümler, Windows Server 2012 R2
Orijinal KB numarası: 256986

Kayıt defterinin açıklaması

Microsoft Bilgisayar Sözlüğü Beşinci Sürüm, kayıt defterini şu şekilde tanımlar:

Windows 98, Windows CE, Windows NT ve Windows 2000'de kullanılan merkezi hiyerarşik veritabanı, sistemi bir veya daha fazla kullanıcı, uygulama ve donanım cihazı için yapılandırmak üzere gereken bilgileri depolamak için kullanılır.

Kayıt Defteri, her kullanıcının profili, bilgisayarda yüklü uygulamalar ve her birinin oluşturabileceği belge türleri, klasörler ve uygulama simgeleri için özellik sayfası ayarları, sistemde hangi donanımın mevcut olduğu ve kullanılan bağlantı noktaları gibi Windows'un işlem sırasında sürekli başvurduğu bilgileri içerir.

Kayıt Defteri, Autoexec.bat ve Config.sys gibi Windows 3.x ve MS-DOS yapılandırma dosyalarında kullanılan metin tabanlı .ini dosyalarının çoğunu değiştirir. Kayıt Defteri çeşitli Windows işletim sistemlerinde ortak olsa da aralarında bazı farklar vardır. Kayıt defteri kovanı, kayıt defterindeki anahtarlar, alt anahtarlar ve değerlerin bir grubudur ve verilerinin yedeklerini içeren bir dizi destekleyici dosya içerir. HKEY_CURRENT_USER dışındaki tüm kovanların destekleyici dosyaları, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Vista'daki %SystemRoot%\System32\Config klasöründe bulunur. HKEY_CURRENT_USER için destekleyici dosyalar %SystemRoot%\Profiles\Username klasöründedir. Bu klasörlerdeki dosyaların dosya adı uzantıları, içerdikleri veri türünü gösterir. Ayrıca uzantı olmaması da bazen içerdikleri veri türünü gösterebilir.

Kayıt defteri kovanı Destekleyen dosyalar
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM Sam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\Security Security, Security.log, Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software Software, Software.log, Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\System System, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_CONFIG System, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat, Ntuser.dat.log
HKEY_USERS\DEFAULT Default, Default.log, Default.sav

Windows 98'de, kayıt defteri dosyaları User.dat ve System.dat olarak adlandırılır. Windows Millennium Edition'da, kayıt defteri dosyaları Classes.dat, User.dat ve System.dat olarak adlandırılır.

Not

Windows'deki güvenlik özellikleri, bir yöneticinin kayıt defteri anahtarlarına erişimi denetlemesine olanak sağlar.

Aşağıdaki tabloda, sistem tarafından kullanılan ön tanımlı anahtarlar listelenir. Anahtar adının maksimum uzunluğu 255 karakterdir.

Klasör/ön tanımlı anahtar Açıklama
HKEY_CURRENT_USER Şu anda oturum açmış olan kullanıcının yapılandırma bilgilerinin kökünü içerir. Kullanıcının klasörleri, ekran renkleri ve Denetim Masası ayarları burada depolanır. Bu bilgiler kullanıcının profiliyle ilişkilendirilir. Bu anahtar bazen HKCU olarak kısaltılır.
HKEY_USERS Bilgisayarda etkin olarak yüklü tüm kullanıcı profillerini içerir. HKEY_CURRENT_USER, HKEY_USERS alt anahtarıdır. HKEY_USERS bazen HKU olarak kısaltılır.
HKEY_LOCAL_MACHINE Bilgisayara özgü yapılandırma bilgilerini içerir (herhangi bir kullanıcı için). Bu anahtar bazen HKLM olarak kısaltılır.
HKEY_CLASSES_ROOT HKEY_LOCAL_MACHINE\Software anahtarının alt anahtarıdır. Burada depolanan bilgiler, Windows Gezgini'ni kullanarak bir dosyayı açtığınızda doğru programın açılmasını sağlar. Bu anahtar bazen HKCR olarak kısaltılır. Windows 2000'den başlayarak, bu bilgiler hem HKEY_LOCAL_MACHINE hem de HKEY_CURRENT_USER anahtarları altında depolanır. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes anahtarı, yerel bilgisayardaki tüm kullanıcılara uygulanabilecek varsayılan ayarları içerir. HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes anahtarı, varsayılan ayarları geçersiz kılan ve yalnızca etkileşimli kullanıcıya uygulanan ayarları içerir. HKEY_CLASSES_ROOT anahtarı, bu iki kaynaktan gelen bilgileri birleştirilen kayıt defterinin bir görünümünü sağlar. HKEY_CLASSES_ROOT, Windows'un önceki sürümleri için tasarlanmış programlar için de bu birleştirilmiş görünümü sağlar. Etkileşimli kullanıcının ayarlarını değiştirmek için değişikliklerin HKEY_CLASSES_ROOT yerine HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes altında yapılması gerekir. Varsayılan ayarları değiştirmek için değişiklikler HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes altında yapılmalıdır. Anahtarları, HKEY_CLASSES_ROOT altındaki bir anahtara yazarsanız sistem bilgileri HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes altında depolar. Değerleri HKEY_CLASSES_ROOT altındaki bir anahtara yazarsanız ve anahtar zaten HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes anahtarı altında mevcutsa sistem bilgileri HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes yerine orada depolar.
HKEY_CURRENT_CONFIG Sistem başlangıcında yerel bilgisayar tarafından kullanılan donanım profili hakkında bilgi içerir.

Not

Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Vista'nın 64 bit sürümlerindeki kayıt defteri, 32 bit ve 64 bit anahtarlara ayrılır. 32 bit anahtarların çoğu, 64 bit karşılıklarıyla aynı adlara sahiptir ve tam tersi de geçerlidir. Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Vista'nın 64 bit sürümleri ile birlikte gelen Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin varsayılan 64 bit sürümü, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node düğümün altında 32 bit anahtarları görüntüler. Windows'un 64 Bit sürümlerinde kayıt defterini görüntüleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Windows'un 64 bit sürümlerini kullanarak sistem kayıt defterini görüntüleme.

Aşağıdaki tabloda, şu anda tanımlanmış olan ve Windows tarafından kullanılan veri türleri listelenmiştir. Değer adının en büyük boyutu aşağıdaki gibidir:

  • Windows Server 2003, Windows XP ve Windows Vista: 16.383 karakter
  • Windows 2000: 260 ANSI karakteri veya 16.383 Unicode karakter
  • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 255 karakter

Uzun değerler (2.048 bayttan fazla) kayıt defterinde depolanan dosya adlarına sahip dosyalar olarak depolanmalıdır. Bu, kayıt defterinin verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Bir değerin en büyük boyutu aşağıdaki gibidir:

  • Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista: Kullanılabilir bellek
  • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 16.300 bayt

Not

Bir anahtarın tüm değerlerinin toplam boyutu için 64K sınırı vardır.

Name Veri türü Açıklama
İkili Değer REG_BINARY Ham ikili veriler. Donanım bileşeni bilgilerinin çoğu ikili veri olarak depolanır ve Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde onaltılık biçimde görüntülenir.
DWORD Değeri REG_DWORD 4 bayt uzunluğunda bir sayı (32 bit tamsayı) ile temsil edilen veriler. Cihaz sürücüleri ve hizmetleri için birçok parametre bu türdür ve Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde ikili, onaltılık veya ondalık biçimde görüntülenir. İlgili değerler DWORD_LITTLE_ENDIAN (en az önemli bayt en düşük adrestedir) ve REG_DWORD_BIG_ENDIAN (en az önemli bayt en yüksek adrestedir).
Genişleyebilir Dize Değeri REG_EXPAND_SZ Değişken uzunlukta bir veri dizesi. Bu veri türü, bir program veya hizmet verileri kullandığında çözümlenen değişkenleri içerir.
Çoklu Dize Değeri REG_MULTI_SZ Bir çoklu dize. Kişilerin okuyabileceği formda listeler veya çoklu değerler içeren değerler, genellikle bu türlerdir. Girdiler boşluk, virgül veya diğer işaretlerle ayrılır.
Dize Değeri REG_SZ Sabit uzunlukta bir metin dizesi.
İkili Değer REG_RESOURCE_LIST Donanım cihazı sürücüsü veya denetlediği fiziksel cihazlardan biri tarafından kullanılan bir kaynak listesini depolamak için tasarlanmış bir iç içe diziler serisi. Bu veriler sistem tarafından \ResourceMap ağacında algılanır ve yazılır ve Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde onaltılık biçimde İkili Değer olarak görüntülenir.
İkili Değer REG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LIST Bir cihaz sürücüsünün, sürücünün veya denetleyebileceği fiziksel cihazlardan birinin kullanabileceği olası donanım kaynaklarının listesini depolamak için tasarlanmış bir iç içe diziler serisi. Sistem, \ResourceMap ağacına bu listenin bir alt kümesini yazar. Bu veriler sistem tarafından algılanır ve Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde onaltılık biçimde İkili Değer olarak görüntülenir.
İkili Değer REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR Fiziksel donanım cihazı tarafından kullanılan bir kaynak listesini depolamak için tasarlanmış bir iç içe diziler serisi. Bu veriler, sistem tarafından \HardwareDescription ağacında algılanır ve yazılır ve Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde onaltılık biçimde İkili Değer olarak görüntülenir.
Yok REG_NONE Belirli bir türü olmayan veriler. Bu veriler, sistem veya uygulamalar tarafından kayıt defterine yazılır ve Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde onaltılık biçimde İkili Değer olarak görüntülenir
Bağlantı REG_LINK Simgesel bir bağlantıyı adlandıran bir Unicode dize.
QWORD Değeri REG_QWORD 64 bitlik bir tamsayı ile temsil edilen veriler. Bu veriler, Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde İkili Değer olarak görüntülenir ve Windows 2000'de kullanıma sunulmuştur.

Kayıt defterini yedekleme

Kayıt defterini düzenlemeden önce, düzenlemeyi planladığınız kayıt defterindeki anahtarları dışarı aktarın veya kayıt defterinin tamamını yedekleyin. Bir sorun oluşursa kayıt defterini önceki durumuna geri yüklemek için Kayıt defterini geri yükleme bölümündeki adımları izleyebilirsiniz. Kayıt defterinin tamamını yedeklemek için Yedekleme yardımcı programını kullanarak sistem durumunu yedekleyin. Sistem durumu, kayıt defterini, COM+ Sınıf Kayıt Veritabanı'nı ve önyükleme dosyalarınızı içerir. Sistem durumunu yedeklemek için Yedekleme yardımcı programını kullanma hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelere bakın:

Kayıt defterini düzenleme

Kayıt defteri verilerini değiştirmek için bir programın Kayıt Defteri İşlevleri'nde tanımlanan kayıt defteri işlevlerini kullanması gerekir.

Yöneticiler, Kayıt Defteri Düzenleyicisi (Regedit.exe veya Regedt32.exe), Grup İlkesi, Sistem İlkesi, Kayıt Defteri (.reg) dosyalarını kullanarak veya VisualBasic betik dosyaları gibi betikleri çalıştırarak kayıt defterini değiştirebilir.

Windows kullanıcı arabirimini kullanma

Kayıt defterini el ile düzenlemek yerine sistem ayarlarınızı değiştirmek için Windows kullanıcı arabirimini kullanmanızı öneririz. Ancak kayıt defterini düzenlemek, bazen bir ürün sorununu çözmek için en iyi yöntem olabilir. Sorun Microsoft Bilgi Bankası'nda belgelenmişse bu sorun için kayıt defterini düzenlemeye yönelik adım adım yönergeleri içeren bir makale bulunacaktır. Bu yönergeleri tam olarak izlemenizi öneririz.

Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni Kullanma

Uyarı

Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni veya başka bir yöntemi kullanarak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu sorunlar, işletim sistemini yeniden yüklemenizi gerektirebilir. Microsoft, bu sorunların çözülebileceğini garanti edemez. Kayıt defterini değiştirmek kendi sorumluluğunuzdadır.

Aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmek için Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kullanabilirsiniz:

  • Alt ağaç, anahtar, alt anahtar veya değer bulma
  • Alt anahtar veya değer ekleme
  • Bir değeri değiştirme
  • Alt anahtar veya değer silme
  • Bir alt anahtarı veya değeri yeniden adlandırma

Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin gezinti alanında klasörler görüntülenir. Her klasör yerel bilgisayarda ön tanımlı bir anahtarı temsil eder. Bir uzak bilgisayarın kayıt defterine eriştiğiniz zaman yalnızca iki ön tanımlı anahtar görüntülenir: HKEY_USERS ve HKEY_LOCAL_MACHINE.

Grup İlkesi’ni kullanın

Microsoft Yönetim Konsolu (MMC), ağları, bilgisayarları, hizmetleri ve diğer sistem bileşenlerini yönetmek için kullanabileceğiniz yönetim araçlarını barındırır. Grup İlkesi MMC ek bileşeni, yöneticilerin bilgisayarlara veya kullanıcılara uygulanan ilke ayarlarını tanımlamasına olanak tanır. Yerel Grup İlkesi MMC ek bileşeni Gpedit.msc kullanarak yerel bilgisayarlara Grup İlkesi uygulayabilirsiniz. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları MMC ek bileşenini kullanarak Active Directory'de Grup İlkesi uygulayabilirsiniz. Grup İlkesi kullanma hakkında daha fazla bilgi için uygun Grup İlkesi MMC ek bileşenindeki Yardım konularına bakın.

Kayıt Girdileri (.reg) dosyası kullanma

Kayıt defteri değişikliklerini içeren bir Kayıt Girdileri (.reg) dosyası oluşturun ve değişiklikleri yapmak istediğiniz bilgisayarda .reg dosyasını çalıştırın. .reg dosyasını el ile veya oturum açma betiği kullanarak çalıştırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Kayıt Girdileri (.reg) dosyası kullanarak kayıt defteri alt anahtarlarını ve değerlerini ekleme, değiştirme veya silme.

Windows Betik Konağını Kullanma

Windows Betik Konağı, VBScript ve JScript betiklerini doğrudan işletim sisteminde çalıştırmanıza olanak tanır. Kayıt defteri anahtarlarını ve değerlerini silmek, okumak ve yazmak için Windows Betik Konağı yöntemlerini kullanan VBScript ve JScript dosyaları oluşturabilirsiniz. Bu yöntemler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitelerini ziyaret edin:

Windows Yönetim Araçları'nı Kullanma

Windows Yönetim Araçları (WMI), Microsoft Windows işletim sisteminin bir bileşenidir ve Web Tabanlı Şirket Yönetimi'nin (WBEM) Microsoft uygulamasıdır. WBEM, kurumsal bir ortamda yönetim bilgilerine erişmek için standart bir teknoloji geliştirmeye yönelik bir endüstri girişimidir. WMI'ı kullanarak kurumsal bir ortamda yönetim görevlerini (kayıt defterini düzenleme gibi) otomatikleştirebilirsiniz. Windows üzerinde motoru olan ve Microsoft ActiveX nesnelerini işleyen betik oluşturma dillerinde WMI kullanabilirsiniz. Windows kayıt defterini değiştirmek için WMI Komut Satırı yardımcı programını (Wmic.exe) da kullanabilirsiniz.

WMI hakkında daha fazla bilgi için bkz. Windows Yönetim Araçları

WMI Komut Satırı yardımcı programı hakkında daha fazla bilgi için bkz. Windows Yönetim Araçları (WMI) komut satırı yardımcı programının (Wmic.exe) bir açıklaması.

Windows için Konsol Kayıt Defteri Aracı'nı Kullanma

Kayıt defterini düzenlemek için Windows için Konsol Kayıt Defteri Aracı'nı (Reg.exe) kullanabilirsiniz. Reg.exe aracıyla ilgili yardım için Komut İstemi'ne reg /? yazın ve Tamam'a tıklayın.

Kayıt defterini geri yükleyin

Kayıt defterini geri yüklemek için uygun yöntemi kullanın.

Yöntem 1: Kayıt defteri anahtarlarını geri yükleme

Dışarı aktardığınız kayıt defteri alt anahtarlarını geri yüklemek için kayıt defteri alt anahtarlarını Dışarı Aktarma bölümünde kaydettiğiniz Kayıt Girdileri (.reg) dosyasına çift tıklayın. Ya da kayıt defterinin tamamını yedekten geri yükleyebilirsiniz. Kayıt defterinin tamamını geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin devamında yer alan Yöntem 2: Kayıt defterinin tamamını geri yükleme bölümüne bakın.

Yöntem 2: Kayıt defterinin tamamını geri yükleme

Kayıt defterinin tamamını geri yüklemek için sistem durumunu bir yedekten geri yükleyin. Sistem durumunu yedekten geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Windows XP ve Windows Vista'da verileri korumak ve bilgisayarınızdaki dosya ve klasörleri geri yüklemek için Yedekleme'yi kullanma.

Not

Sistem durumunun yedeklenmesi, %SystemRoot%\Repair klasöründeki kayıt defteri dosyalarının güncelleştirilmiş kopyalarını da oluşturur.

Başvurular

Daha fazla bilgi için aşağıdaki Web sitelerini ziyaret edin:

Test Edilen Ürünlerin Windows Sunucu Kataloğu, Windows Sunucu uyumluluğu için Test Edilmiş Ürünlere yönelik bir referanstır.

Veri Koruma Yöneticisi (DPM), Microsoft Sistem Merkezi yönetim ürünleri ailesinin önemli bir üyesidir ve BT uzmanlarının Windows ortamını yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. DPM, Windows yedekleme ve kurtarma için yeni standarttır ve sorunsuz bir şekilde tümleşik disk ve bant medyası kullanan Microsoft uygulama ve dosya sunucuları için sürekli veri koruması sağlar. Kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Windows XP ve Windows Vista'da kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme.